Discussiegroep

Onderwerp: Terugblik 40-45, april 2007: Opmerkelijk artikel

» Dit onderwerp is gesloten
(redactie)
Totaal berichten: 2.110
2.390 keer gelezen
8 reacties
Categorie: Overig Mei 1940
In de Terugblik 40-45 [circulaire van de Documentatiegroep 40-45] van april 2007 is een artikel opgenomen dat mij – en vermoedelijk vele in de materie ingevoerde lezers – als bijzonder pikant en prikkelend overkwam. Het is een – voor deze circulaire – zeer uitgebreid artikel van een veteraan van een zoeklichtafdeling die actief is geweest in mei 1940. Ik vind het niet nodig zijn naam hier expliciet te noemen.

Het artikel verbaasde me inhoudelijk vooral doordat het een naar verhouding uitgebreid krijgshistorisch betoog bevat over de algemene gebeurtenissen in de meidagen en [vermeende] strategische en tactische elementen die een rol speelden. En niet alleen dat feit op zich valt op, maar tevens dat het wel een heel dubieuse vertelling betreft. En dan wijs ik op de zeer curieuze voorstelling van zaken. Het is niet mijn bedoeling daar verder kritisch op in te gaan, want ik wil me slechts beperken tot iets wat onze focus [de Grebbeberg] raakt.

Waar ik dan wel aandacht aan wil besteden is dat de schrijver het ook noodzakelijk achtte een passage te wijden aan zijn dienstmakker sergeant Chris Meijer; ze hadden samen een deel van hun militaire opleiding gevolgd. Sergeant Christiaan Meijer is een soort anti-held van de meidagen (geworden), doordat vrij consequent de kwestie Meijer als een van de vaste representanten van de meioorlog terugkeert. En dan vooral om maar een stemmig en vooringenomen beeld te scheppen van de [vermeende] onverstelbare incompentie van onze hogere officieren en legerleiding.

Ik zal voor de goede orde citeren wat de auteur van het artikel schrijft over deze kwestie [N.B.: het is een tamelijk lang citaat, maar sinds de circulaire alleen aan abonnees wordt verstrekt en niet in losse verkoop is, acht ik mij gerechtigd dit citaat integraal over te nemen voor onze site]:

“De beruchtste behandeling van een zogenaamd geval van desertie geeft me nog steeds een onbehaaglijk gevoel, omdat ik met de sergeant in kwestie op dezelfde technische school heb gezeten, waar hij een klas hoger zat dan ik. Naar mijn oordeel was hij geen laffaard; ik kende hem als een flinke vent. Het gaat om het geval Chris Meijer, de commandant van twee antitank kanonnen. Het was op de Grebbeberg, waar de heetste gevechten plaatsvonden. Er waren nog geen slachtoffers in zijn groep, maar hij wilde terugtrekken. De sergeant die het tweede kanon commandeerde weigerde terug te trekken, hoewel Chris zijn meerdere was. Chris’ korporaal adviseerde ook tegen terugtrekken, zodat Chris toestemming probeerde te krijgen van de bevelhebbende officier, die echter nergens te vinden was. Chris trok op eigen houtje terug met zijn kanon, materiaal en manschappen en liet niets achter. Hij trok terug terug naar het gebied van de Vecht waar hij door een veldwachter afgeleverd werd bij een kazerne te Nieuwersluis. Generaal Harberts die, naar men zegt, in paniekstemming verkeerde, en weinig flatterende benamingen had voor soldaten die wegvluchtten uit een hel van vuur – daar was hij uiteraard niet aanwezig – besloot een voorbeeld te stellen door Chris te executeren. De generaal werd de volgende dag door zijn superieuren van zijn taak ontheven. Er was algemene verontwaardiging bij het publiek over dit geval, te meer omdat Chris’ executie niet legaal was, aangezien deze plaats vond zonder enig militair rechtsproces, dus niet volgens voorschrift, maar als gevolg van een gril van een generaal. (…) Het was wellicht onverstandig om terug te trekken, maar het is mijn opvatting dat een deserteur niet zijn totale uitrusting meesleept maar alles weggooit. Dat deed Chris niet. Wat hij nodig had was leiding van een officier of een sergeant-majoor die hij niet vinden kon.”

Op zich natuurlijk heel begrijpelijk dat als een maat iets dergelijks overkomt, dat je dan niet geheel objectief naar een geval kan of wilt kijken. Daar heb ik alle vrede mee, als dat in eigen kring wordt gedeeld. Maar ik vind het getuigen van zeer slechte redactie dat deze passage in het artikel in Terugblik is geplaatst – nog los van het feit dat ik vind dat het hele artikel geredigeerd had moeten worden, want er staat veel te veel onjuistheid en soms complete onzin in het artikel. Een circulaire als van de Documentatiegroep 40-45 volkomen onwaardig.

We hoeven op alle onwaarheden en onzuiverheden in bovenstaand citaat niet in te gaan. Vrijwel niets in de passages is feitelijk zuiver of juist. Het onderwerp zelf is al uitgemolken, ook op onze site. Maar het is wat mij betreft zeer af te keuren dat in een circulaire van een organisatie als de Documentatiegroep 40-45 dit soort stemmingmakerij wordt verkondigd. Het zal weer een heleboel mensen op het verkeerde been zetten inzake deze onverkwikkelijke en zeer complexe executie-affaire. Buitengewoon jammer dat een organisatie die de kennis en herinnering van de Tweede Wereldoorlog huldigt en wenst uit te dragen dit soort misvormde informatie – kennelijk ongeredigeerd – publiceert in haar circulaire. Dat geldt voor het gehele artikel, dat boordenvol insinuaties en onzuiverheden staat, maar in het bijzonder voor het onterecht in diskrediet brengen van personen en de hogere legerleiding als geheel. Dat biedt aan jonge lezers van de circulaire een volkomen gemutileerd beeld, en dat zou voorkomen moeten worden.
» Dit bericht is geplaatst op 15 april 2007 23:41
Totaal berichten: 29
Jammer Allert dat je het niet kan laten de (afwijkende) mening van een ander niet te respecteren.
Zonder een en ander weer op te rakelen zou ik willen voorstellen om een ieder zijn eigen mening hier op na te laten houden of te vormen.
Daar past geen enkele manipulatie in, niet van jouw kant en niet van de personen die het met jouw oneens zijn.
» Deze reactie is geplaatst op 16 april 2007 06:46
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Waarom zou je geen kritische kanttekeningen mogen plaatsen bij iemand's mening als die grotendeels op emotie en nauwelijks op feiten is gebaseerd?
Het door Allert geciteerde stukje wemelt werkelijk van de aanwijsbare fouten. Die, of althans een aantal daarvan, moeten toch ook voor u zichtbaar zijn, heer Roozeboom.
» Deze reactie is geplaatst op 16 april 2007 09:31
Totaal berichten: 29
Natuurlijk staan er aanwijsbare fouten in maar om het relaas van deze oud-strijder af te doen als "stemmingmakerij" gaat te ver.
Dit zijn de herinneringen en gevoelens van deze man over de "zaak Meijer",
Niet een wetenschappenlijk onderbouwde studie.
Denk aan het boek van dhr.Vinke, daar staan ook vele fouten in, maakt dat het boek waardeloos en dhr.Vinke iemand die maar wat onzin opschrijft?
Nee, dit is hoe deze mannen de,zeker voor hen, ingrijpende gebeurtenissen van toen hebben beleefd.

aan de ene kant had de redactie van "terugblik" misschien in kunnen grijpen, aan de andere kant geeft dit ook een beeld van de wijze waarop mensen de gebeurtenissen van toen een plek hebben gegeven en een en ander proberen te verklaren.
» Deze reactie is geplaatst op 16 april 2007 10:21
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Ik ben het in principe wel met uw bericht eens op een klein woordje na.
Het woordje " misschien " in de laatste regel.
Of een en ander echt bedoeld is/was als stemmingmakerij kan en wil ik niet bevestigen, maar de redactie had het stukje op zijn minst van een verduidelijkende context mogen voorzien.
» Deze reactie is geplaatst op 16 april 2007 11:08
(redactie)
Totaal berichten: 2.110
Als de heer Roozeboom mijn bijdrage goed had gelezen respecteer ik juist de mening van de veteraan wel, en noem ik ook bewust zijn naam niet. Ik zeg zelfs alle begrip voor zijn eigen sentimenten te hebben, zolang hij dat in eigen kring uit of dit op eigen houtje publiceert. Een organisatie als de Documentatiegroep heeft echter een taak in het redigeren van onder hun noemer uitgebrachte publicaties.

Er raken steeds meer jonge mensen geinteresseerd in WOII. Ook worden er steeds meer lid/abonnee van de Documentatiegroep 40-45. Deze mensen zijn veel minder ingevoerd in de materie. Als zij in dit soort circulaires dergelijke onwaarheden lezen dan ontvangen zij onnodig veel onzuivere informatie over een kwestie die kennelijk voor velen nog steeds een brandpunt van de meidagen is. Dat stoort me inderdaad.

Daarbij wordt de kwestie Meijer niet neergezet als een zuiver opiniestuk [in de trant van Meijer had voor zijn vergrijp en in de gegeven omstandigheden nooit geëxecuteerd mogen worden], maar verdraaid. Het stuk is recent geschreven, met alle juiste informatie voorhanden. Dan is het kwalijk dat daar zaken in worden vermeld die flagrant is strijd zijn met de waar- en werkelijkheid. Een verstandige redactie had het stuk dan ingeleid of afgesloten met een duidelijke verwijzing naar het opiniërend gehalte en het feit dat vermeldde zaken niet noodzakelijkerwijs met de mening van redactie en werkelijkheid overeenkomen. Mind you - nu wordt het door mensen ervaren als de waarheid. Vergelijking met Vinke gaat in die zin mank, dat we hier praten over een publicatie anno 2007: alle informatie is ruimschoots voorhanden.

We zien tegenwoordig wat er gebeurt als militairen uit de school klappen met "opinies". Hele politieke en juridische kwesties die erdoor ontstaan, een storend kritische perceptie bij het volk. Ik noem een kwestie als "gemartelde Irakezen" wat later zwaar bijgesteld moest worden. Nee, ik ben voor dit soort gevoelige kwesties helemaal niet voor ieder zijn woordje maar laten doen in dit soort circulaires. Daar is de krant dan een aangewezen medium voor, niet een circulaire van een groep die stelt "de beoefening van de geschiedenis te bevorderen".
» Deze reactie is geplaatst op 16 april 2007 11:15
Totaal berichten: 29
Het woordje misschein had ik inderdaad beter weg kunnen laten, daar heb je gelijk in.
Maar een bijgeplaatste context had dan ook wel toereikend geweest.
Het hele relaas van deze oud-strijder hoeft niet te worden gecorrigeerd omdat bepaalde zaken in strijd zijn met de feiten.
Nogmaals het is geen studie van deze man maar meer een vertolking van zijn herinneringen en gevoelens tijdens de meidagen.

En vergeet niet dat wat we nu zien als feit en waarheid over 20 jaar kan worden afgedaan als fictie en leugen.
Dat is al met veel zaken gebeurt.
Kijk maar eens hoeveel boeken er geschreven zijn over de strijd om en het bombardement op Rotterdam.
Daar zijn vele uiteenlopende meningen over uitgesproken en gepubliceerd.
Een ieder zal daar zelf zíjn waarheid uit moeten halen, niemand heeft het recht om de visie/mening/herinnering van een ander af te doen als onwaar of af te doen als "onzuivere informatie".
» Deze reactie is geplaatst op 16 april 2007 12:17
(redactie)
Totaal berichten: 2.110
Een ieder staat het vrij meningen en visies te hebben, zolang deze overigens ook op zich aan bepaalde normen voldoen [ik noem een Irving ...]. Het staat ook een ieder vrij die meningen en visies te bestrijden; een mooi gegeven waar Roozeboom zelf ook graag gebruik van maakt. Zo vind ik het prima dat de auteur zelf vindt dat Meijer geen deserteur is. Dat is duidelijk een mening, en daar kan iedereen prima mee leven.

Heel anders wordt het als mensen geen onderscheid (meer) maken tussen visies en feiten. Zo is het een feit dat Meijer op juridische gronden [meer]voudig deserteur was, en dat Meijer wel degelijk een officiële krijgsgerechterlijke procedure doorliep. Kijk, en daar corrigeer ik wel op. Niet alleen omdat dit aperte en feitelijke onjuistheden zijn, maar tevens omdat dit puur stemmingmakerij is a decharge van Meijer en a charge van Harberts. En zo hoort dat niet anno nu.

Daarbij vind ik dat als iemand puur schrijft over zijn eigen belevenissen dit iets heel anders is dan dit artikel. Dit artikel gaat niet over de 4 km2 waar de getuige zelf aanwezig was, maar over heel de invasie. Daar worden ontzettend veel onzuiverheden geëtaleerd. Dat is storend, en had niet zonder inleiding of nawoord van de Groep moeten worden geplaatst. Wat mij betreft had het hele stuk [als zodanig] niet in deze circulaire geplaatst moeten worden, maar dat is dan weer een opinie ...

Als serieuze organisaties die de krijgsgeschiedenis trachten te bevorderen en uit te dragen hebben we een taak in het zo zuiver mogelijk publiceren van zaken. Daarbij horen meningen duidelijk onderscheidelijk van feiten te worden gepubliceerd. Voor lekker uitwisselen van "weetjes" en "opinies" biedt het internet buitengewoon leuke en interessante fora. Voor serieuze materie moeten bepaalde media zich echter niet lenen, en andere zoals de onze en de Groep weer wel. Dat werkt sterk devaluerend op het geheel, en kwalijker nog, kan de schijn van waarheid en werkelijkheid onterecht wekken. We zouden dan onze doelstelling volkomen missen ...
» Deze reactie is geplaatst op 16 april 2007 12:29
Totaal berichten: 1
Ik raad een ieder aan bij het begin van deze discussie te beginnen te lezen. We hebben dit ook al in 1998 en 2001 besproken (is dit correct ?) Wat zijn nu de nieuwe bevindingen en is zijn broer Rob nog actief op het forum ? http://www.grebbeberg.nl/bibliotheek/data/art00006.html

Ik persoonlijk denk na alle stukken hier op het forum en de boeken die zijn verschenen. Er zeker kanttekeningen te plaatsen zijn en zeker dat er heel veel over mist en verklaringen niet kloppen.

Tot Zover mijn mening
Mischien zou het goed zijn alle discussie in één nieuw onderwerp onder te brengen.

Vr. Gr. Jan.Willem
» Deze reactie is geplaatst op 3 mei 2007 20:26
» Dit onderwerp is gesloten
2554