Gevechtsbericht van reserve-Kapitein W.A. Hulsman


Commandant 3e Compagnie 1e Bataljon 46e Regiment Infanterie
-------------

Gevechtsbericht van het gevecht op den 12 & 13 Mei 1940.
--------------------------------

1e Bevel ontvangen bij Paal 107 aan den straatweg Elst / Rhenen van Commandant Ie Bataljon 46e Regiment Infanterie.
------------

Na ontvangst van het bevel heb ik contact opgenomen met de in het mij toegewezen vak opgestelde troepen, bestaande uit één stuk Mitrailleur Compagnie en 2 mitrailleurgroepen van het 43e Regiment Infanterie. Na verkenning van het terrein heb ik het bevel voor de verdediging van het mij toegewezen vak uitgegeven en de compagnie opgesteld met 3 secties vóór en 1 sectie in reserve. Tijdens het opstellen der troepen werd van verschillende zijden vuur ontvangen, waardoor reeds twee manschappen werden gewond. De opstelling werd bij invallende duisternis ingenomen. Gedurende den nacht werden patrouilles uitgezonden.

In den vroegen morgen van 13 Mei werd artillerievuur op de opstelling en omgeving afgegeven, hetgeen gaandeweg in hevigheid toenam.

Gedurende den nacht kwamen steeds troepen, behoorende tot 24 Regiment Infanterie terug uit het voorterrein, terwijl ook het in mijn vak opgestelde stuk Mitrailleur Compagnie van het 43e Regiment Infanterie wegens munitie-gebrek terugtrok.

Doordat enkele mitrailleurgroepen van het bij het viaduct en het station Rhenen opgestelde Eskadron Wielrijders onder het roepen van "We moeten terug" terugtrokken, waardoor ook manschappen van mijn compagnie werden meegesleurd, werd de opstelling zoodanig, dat versterking noodig was. Deze werd bij den Bataljonscommandant aangevraagd (één sectie van de 2e Compagnie 1e Bataljon 46e Regiment Infanterie werd aangewezen voor bezetten vak tegenover Station) Tengevolge van het steeds in hevigheid toegenomen artillerievuur, kon dit bevel de 2e Compagnie 1e Bataljon 46e Regiment Infanterie niet meer bereiken. Inmiddels werden vijandelijke patrouilles in het voorterrein onder vuur genomen en afgewezen o.a. bij fabriekscomplex "Rhenus" en bij spoorbrug Rhenen.

Voortdurend werd ook mitrailleurvuur ontvangen op de flanken en in den rug. Patrouilles, uitgezonden, teneinde de vermoedelijk enkele doorgedrongen vijanden, die dit vuur afgaven, terug te drijven of te vernietigen, konden hun opdracht als gevolg van het steeds heviger wordende bombardement niet vervullen.

Nadat ook mijn commandopost en enkele opstellingen in huizen wegens in brand geraken en instorten moesten worden verlaten, werd de rest van de compagnie teruggetrokken ten Westen van Rhenen, alwaar een 2e linie werd geformeerd, teneinde alsnog de straatweg en den Rijnoever onder vuur te kunnen nemen.

Aangezien steeds meerdere troepen den terugtocht langs deze wegen aanvaardden, kon deze opstelling ons verder van geen nut zijn, waarop door mij naar de verzamelplaats te Elst is gegaan, alwaar op bevel van den Bataljonscommandant naar Ingen werd afgemarcheerd. Aldaar aangekomen ca. 17.00 uur.

Om 21.00 uur werd in bataljons-verband naar Vianen afgemarcheerd en aldaar tot legering overgegaan.

Tijdens bovenstaande gevechten zijn:
gesneuveld: 1 mindere (gewoon dienstplichtig soldaat Van Dijk.)
gewond: 1 onderofficier en 5 minderen,
vermist: 16 minderen.

De Commandant van de Compagnie,
de reserve-kapitein,

(get.) W.A. Hulsman.

Download brondocument in PDF-formaat Brondocument
(PDF, 2.41 MB)