Discussiegroep

Onderwerp: Oberleutnant Fritz Lamm 'ontmythologiseerd'

» Dit onderwerp is gesloten
(redactie)
Totaal berichten: 2.109
2.634 keer gelezen
8 reacties
Categorie: Zuidfront Vesting-Holland en Rotterdam / Gevechten en gevechtsomstandigheden
Het is wellicht aardig voor geinteresseerden om middels onderstaande link kennis te nemen van de ontmaskering van de hardnekkige mythe rond Oberleutnant Fritz Lamm die vermeend aan het hoofd van een Duits verband in Moerdijk 1940 sneuvelde. Hij zou jarenlang in de buurt van Moerdijk hebben gewoond en daarom 'de boel verraaien' hebben.

Niets blijkt minder waar. Hoewel vrijwel alle bekende naoorlogse krijgshistorische werken, inclusief meest recent [2005] de tweede en herziene druk van 'Mei 1940 - Strijd op Nederlands grondgebied' van de heren Amersfoot en Kamphuis, prominent de Lamm anekdote opnamen, blijkt het hele verhaal een grote en goed bewaarde hoax.

Voor geinteresseerde lezers is op onderstaande link van www.zuidfront-holland1940.nl het demasqué van Oberleutnant Fritz Lamm te lezen.
http://www.waroverholland.com/zfh/index.php?page=oberleutnant-fritz-lamm
» Dit bericht is geplaatst op 15 februari 2008 11:22
Totaal berichten: 29
Helaas vind Allert het weer nodig z'n kruistocht tegen dhr.Amersfoort en Kamphuis voort te zetten.
Vrijwel alle auteurs die gepubliceert hebben over de gevechten rond Moerdijk hebben het verhaal van Lamm opgevoert in hun werk.
Waaronder de door Allert (en met hem vele) gewaardeerde dhr.Brongers.
Toch vind hij het nodig de namen en publicatie van de door hem verfoeide personen nogmaals te koppelen aan deze fout in de geschiedenis.
Jammer Allert, dit was niet nodig geweest.
» Deze reactie is geplaatst op 16 februari 2008 08:29
(redactie)
Totaal berichten: 849
Eenzelfde opmerking kan ik maken in uw richting ;-) U hanteert namelijk de woorden "verfoeide personen" terwijl als u goed leest Allert alleen refereert naar het meest recent uitgebrachte werk waarin dit geval genoemd wordt. Dat is, toevallig, het boek van K+A! Kortom, niets aan de hand.
» Deze reactie is geplaatst op 16 februari 2008 09:16
(redactie)
Totaal berichten: 2.109
Heer Roozeboom, u hebt deels gelijk.

Het is inderdaad zoals Rutger zegt het meest recente werk dat de sage over Lamm bespreekt als werkelijkheid, maar tegelijkertijd frappeert het dat de heer Amersfoort die in zijn monoloog 'Ik had mijn Roode Kruisband afgedaan' zeer zinnige dingen zegt over bronnenonderzoek en bronneninterpretatie, in zijn eigen werkstukken zoveel fouten maakt op juist dat vlak. Dat zou hem gaarne vergeven worden als de man zich anders in wetenschappelijke of historische discussies zou opstellen. U hebt in uw kritiek in die zin gelijk dat ik soms niet kan nalaten zijn fouten extra dik aan te zetten.

Overigens wekt u wel eens de schijn zelf ook kruistochten te voeren. Uw berichten zijn helaas zelden van een complimenteus of positieve toon. Zouden we beiden soms last hebben van dezelfde kinnesinne jegens een zekere persoon in onze virtuele omgeving?
» Deze reactie is geplaatst op 16 februari 2008 10:09
Totaal berichten: 103
De toon zou zo veel plezieriger zijn geweest op deze zonnige zaterdagochtend indien E. Roozeboom was begonnen met bijv. een complimentje betreffende het "ontmythologiseren" van het verhaal Lamm.

Hoe je het ook went of keert, je mag zeker van geschiedkundigen in overheidsdienst(lees besteders van onze zuurverdiende belastingcentjes)die toch zeker de tijd en gelegenheid moeten hebben gehad e.e.a. te onderzoeken, verwachten dat ze een gedegen onderzoek zouden doen naar o.a. de zaak Lamm. Tenslotte blijft hun naam en werk gekoppeld aan de overheid en mag je daar een bepaalde graad van betrouwbaarheid van verwachten mbt het geleverde schriftelijk werk, het onderzoek etc., zoals we dat ook plegen te doen mbt politieagenten, gemeente-ambtenaren e.d.

Hoewel er een persoonlijk tintje aan zit, maar wie de discussies gelezen heeft zal daar alle begrip voor hebben, blijft het een niet meer dan terechte opmerking.
» Deze reactie is geplaatst op 16 februari 2008 11:23
Totaal berichten: 29
De kwaliteit van deze site en de gelieerde site's staan buiten kijf.
Ik denk dat er maar zeer weinig site's zijn die een dergelijke vakkundigheid en zorgvuldigheid aan de dag leggen.
Een voorbeeld hiervan is het onderzoek naar de persoon Lamm.

En ja Allert en ik hebben in het verleden heftige virtuele "aanvaringen" gehad over bepaalde onderwerpen.
Ik zeg altijd maar zo dat er net zoveel meningen zijn als mensen en daar is niets mis mee.

In dit geval heb ik me in het verleden gestoord aan de kruistocht tegen de 2 eerder genoemde onderzoekers.
Ik denk niet dat je hen kan verwijten in dezelfde val te zijn getrapt als elke andere (amateur)onderzoeker sinds de meidagen.
Namelijk het vertrouwen op ogenschijnlijk betrouwbare gegevens van instanties die op hun beurt vertrouwd hebben op de foutieve informatie die hun is aangeleverd.
Zie daar de "loophole".
Dat het nu gelukt is deze "loophole" te doorbreken spreekt voor degene die dit voor elkaar heeft gekregen.
» Deze reactie is geplaatst op 16 februari 2008 13:04
(redactie)
Totaal berichten: 2.109
Ik kan me best voorstellen dat deze of gene zich ergert aan de felle bestrijding van in het bijzonder Herman Amersfoort. Desondanks roept hij dat over zichzelf af.

Ik heb veel contacten in de veteranenwereld, met (krijgs)historici en actieve officieren. Daarbij blijkt niet alleen dat de zeer kritische perceptie t.a.v. de aard en werkzaamheden van de heer Amersfoort zeer breed gedragen wordt, maar dat zelfs in actief militaire kring opmerkelijk veel kritiek op hem is. Ik denk dat dit vooral te maken heeft met het opvallend weinig open staan voor andere denkbeelden en het 'gelijkhalerige'.

Zijn product dat populair gezegd als 'De Armband' wordt aangeduid, is een zeer slecht werkstuk; zeer slecht! Dat is jammer, want het onderwerp leent zich voor een discussie op niveau. Overigens zijn diverse inleidende delen van dat boek wel uitstekend geschreven. Laten we zeggen dat het theoretische deel een dikke voldoende kreeg, maar het praktiserende deel een minstens zo grote onvoldoende. Het staat vol tendentieuze conclusies en aannames en ook vol feitelijke (!) fouten. Dat terwijl het als 'gramschap' [toepasselijk in deze context] jegens vele (amateur)historici en veteranen was bedoeld. In de kring rond Amersfoort heeft menig historicus zich gedistantieerd van het product. De voornaamste reden waarom het boek - heel ongebruikelijk - op eigen titel werd uitgegeven.

Dat neemt niet weg dat ik op bepaalde momenten ook waardering heb voor Herman Amersfoort. Ook voor delen van zijn publicaties. Wie zijn inauguratiespeech kent die hij uitsprak bij zijn recente aanstelling aan de KMA, kan slechts applaudiseren. Een knap stuk werk met een doorwrochte visie op het moderne defensieapparaat. Ook heb ik voor wat betreft bepaald opvattingen waardering voor zijn mening en publicaties. Het is niet louter negatieve kritiek die hij krijgt van mij, en dat zou hij ook beslist niet verdienen. Maar hij die zich zo uitgesproken etaleert als hij doet, ontvangt ook kritiek. Daar moet je dan niet de deur voor dichtgooien. Voor ondergetekende geldt hetzelfde. Ook ik ben over bepaalde zaken onorthodox denkend, en uit mezelf soms zeer scherp en beslist. Mijn negatiefkritische gehoor ervaart echter dat ik de deur nooit dicht zal gooien, tenzij normen en waarden niet tot het portfolio behoren zoals helaas ook wel eens voor komt.

Tenslotte verwacht 'men' van staatsuitgaven een betrouwbare beeldvorming. Aangezien men bij uitstek beschikt over alle toegankelijke bronnen, een kring van gespecialiseerde (beroeps)historici heeft verzameld en eenvoudig toegang heeft tot buitenlandse archieven [voor particulieren een stuk bezwaarlijker] en bovendien gezonde fondsen voor onderzoeken heeft, mag de gemeenschap een zeker kwaliteitsproduct verwachten. Zeker als oordelen over Nederlandse militairen worden afgedrukt waarbij wel bijzonder curieus te werk is gegaan, kan men tegenkrachten verwachten. In het geval van Mei 1940, eerste druk, kwamen die er. Toen vervolgens de deur naar normaal overleg tussen nota bene gelauwerde veteranen en Herman Amersfoort door de laatste bikkelhard dicht werd gehouden, ontstond een momentum van grote verontwaardiging. Ik ben tot de dag van vandaag de mening toegedaan dat daarin slechts een persoon blaam trof. Overigens mag bekend worden geacht dat Amersfoort voor zijn houding 'intern' ook de handen niet op elkaar heeft gekregen. Vandaar ook aanzienlijke aanpassingen in de tweede druk, terwijl de gedingrechter daartoe geen vonnis gewezen had!

Ik kan overigens zeggen dat ik niet zo'n punt maak van het Lamm verhaal. Ik vind het in Mei 1940 [overigens werd het bewuste hoofdstuk geschreven door vd Doel, maar onder auspiciën van K+A] een overbodige anekdote. Als je een dergelijke anekdote opneemt, verifieer hem dan. Ik weet dat de Nederlandse archieven over Lamm nauwelijks iets melden, en zeker geen broninformatie bevatten. Daarom begrijp ik niet dat deze [voor het krijgshistorische verhaal a-la Mei 1940] onnodige anekdote werd opgenomen. Tegelijkertijd is hij te onbelangrijk om er een groot dispuut van te maken, en waarom ook? Bovendien is de zaak nu opgelost. Maar er zijn veel meer zaken die hardnekkig tot het fabelenrijk kunnen worden gerekend die ook klakkeloos worden overgenomen. Dat stelt me wel teleur.

Als detaillist vind ik Mei 1940 - gezien haar bron 'het NIMH' - een zeer matig product. Maar voor de normale geinteresseerde is het een prima werkstuk. Zo sta ik erin. Ik voer dan ook geen kruistocht tegen Amersfoort. Wel wens ik respect voor veteranen te ontwaren, en zie ik historie bij uitstek als een wetenschap waarover je in brede (geinformeerde) kring moet wisselen van gedachten. Slechts dan kun je optimaal toewerken naar de benadering van de werkelijk. In je ivoren toren gaan zitten, je beroepend op een leerstoel, en daarmee legitimeren dat jouw instituut de enige waarheid verkondigt, acht ik uitermate diskwalificerend. Daar verzet ik me tegen, en dat kan voor sommige mensen ervaren worden als een kruistocht. Dat aanvaard ik dan maar.
» Deze reactie is geplaatst op 16 februari 2008 13:33
Totaal berichten: 191
In http://www.waroverholland.com/zfh/index.php?page=oberleutnant-fritz-lamm schrijft de heer Goossens o.m.: “De werkelijke bron van mythen en hoaxen is vaak lastig vast te stellen, maar zeker is wel dat te vaak (geschied)schrijvers verzuimen degelijk onderzoek te doen naar zo’n bron.”

Dat is juist en in dat verband stel ik er prijs op te stellen dat de mededeling van de heer Goossens dat Kurowski en ik “geruime tijd enthousiaste uitwisselaars van informatie” zouden zijn, niet op zo’n onderzoek berust. Eveneens is de veronderstelling onjuist, dat Kurowski omtrent ‘Fritz Lamm’ van mij informatie zou hebben ontvangen. Ik heb de heer Kurowski slechts éénmaal in mei 1979 op bezoek gehad. Dat gebeurde op initiatief van de heer Frans S.A. Beekman, die samen met hem het boek “Der Kampf um die Festung Holland” schreef (Herford 1981). Daarbij heb ik op hun verzoek uitsluitend informatie gegeven over de Duitse luchtlandingen om Den Haag en – uiteraard - niet over die bij Moerdijk. Het eerste deel van “Opmars naar Rotterdam” was immers in 1979 nog niet geschreven.
Tevoren hebben de heer Goossens en ik over Fritz Lamm tweemaal telefonisch contact gehad, waarbij we het geheel eens werden. Hem komt zeker de eer toe deze zaak nader te hebben onderzochttoe en openbaar te hebben gemaakt. Ik zal dat in een mogelijke volgende druk van “Opmars” zeker vermelden.
» Deze reactie is geplaatst op 18 februari 2008 13:04
(redactie)
Totaal berichten: 2.109
Hmm, de tekst nogmaals herlezende wordt inderdaad abusievelijk een suggestie gewekt dat de heer Brongers de bron van het Lamm verhaal zou zijn geweest v.w.b. de werken van Kurowski. Dat staat er in feite niet, is ook niet zo bedoeld, maar het kan wel als zodanig gelezen worden.

Ik zal het zo aanpassen dat er staat wat ik bedoelde, namelijk dat ook het Hamm/Lamm verhaal van Kurowski ontsproten is uit het Spectator stuk uit 1956. Ik duidde dat als 'dezelfde bron' en dat dient dus ook duidelijk zo te worden geponeerd.

Voor alle duidelijkheid. Er gaat van mij geen suggestie uit dat de heer Brongers de bron van het Lamm verhaal is! Excuus als dit door lezers wel zo ervaren is.

[EDIT: inmiddels is de tekst als beloofd aangepast]
» Deze reactie is geplaatst op 18 februari 2008 17:42
» Dit onderwerp is gesloten
2554