Recente aanvullingen

7 oktober 2021

6 oktober 2021

5 oktober 2021

9 september 2021

2 februari 2021

19 oktober 2020

17 mei 2020

22 maart 2020

22 februari 2020

 • Rapport van de Wageningse Inspecteur van Politie Boerema
  nieuw
  Op Vrijdag, 10 Mei 1940, des voormiddags omstreeks 3.30 uur, werden door mij vele vliegtuigen van vreemde, vermoedelijk Duitsche nationaliteit gesignaleerd boven Wageningen en omgeving, terwijl het Nederlandsch afweergeschut sterk in actie was. Onmiddellijk realiseerde ik mij, dat een dergelijke schending van de Nederlandsche neutraliteit oorlog beteekende. Terstond heb ik mij, in uniform gekleed, voorzien van het meest noodige, begeven naar het politiebureau en het geheele politiepersoneel door het in werking stellen van signaal 4 van het op het politiebureau aanwezige alarmapparaat, gealarmeerd, met beveld spoedopkomst naar bureau.

8 februari 2020

15 december 2019

20 april 2019

11 februari 2019

24 januari 2019

12 augustus 2018

 • Het epos van het paviljoentje
  bijgewerkt
  Dit is het kalme hart van Nederland. De lente heeft het bos doen uitbarsten in een explosie van jong groen. Over de straatweg dreunt het snelverkeer met verhoogd motorvermogen, vanwege deze verheffing in onze vlakke bodem, die wij argeloos berg noemen. De Grebbeberg. Hier wat bos, daar wat akkers, met struikgewas omzoomd. Een dierenpark. Een rustig hotel. Een uitspanning. En verderop, nog hoger, een stille beschaduwde vlakte, een stenen monument, twee gestileerde leeuwen, een blank kruis, met daarachter reeksen en reeksen kleine zerken, strak gerangschikt langs kiezelpaden. Een smetteloze driekleur wappert erboven. Hier is een Nederlandse oorlogsbegraafplaats, twintig jaar geleden ontstaan.

5 augustus 2018

 • Onder kanonvuur in het bos - Twee Almelose jongens vochten op de Grebbeberg (PDF, 1.69 MB)
  nieuw
  Als kleinzoon was ik altijd nieuwsgierig naar het oorlogsverleden van mijn opa, Henk Geerling. Opa Geerling is echter al lang geleden overleden. Dat zijn oude strijdmakker Harm Mulder (in mei 1940 ingedeeld bij 1-IV-Bat.Pag.) aanbood zich door mij te laten interviewen, was een kans om deze geschiedenis vast te leggen. Harm werd geboren in 1920 in Wormerveer. In 1937 verhuisde hij met zijn ouders naar Almelo. Zijn dienstplicht begon in 1939. Harms kameraad Henk werd ook geboren in 1920. Ze woonden beiden aan de Vrielinkslaan. Henk had verkering met Marie Blankestijn, mijn oma. Onlangs is Harm Mulder overleden. Hij was een van de laatste Grebbebergveteranen.

28 juni 2018

24 januari 2018

18 januari 2018

14 september 2017

10 september 2017

3 augustus 2017

16 juni 2017

20 mei 2017

16 april 2017

 • Herinneringen aan de mobilisatie 1939-1940 van korporaal Lense Lensen (PDF, 96.56 KB)
  nieuw
  Herinneringen aan de mobilisatie en oorlogsdagen opgetekend door korporaal Lense Lensen, ingedeeld bij de 2e sectie van 2-III-8 R.I. De stelling van deze sectie lag langs de roggeakker in de stoplijn, bovenop de Grebbeberg, op het punt waar genoemde akker de Heimersteinselaan raakt. Commandant van de 2e sectie was de vaandrig J. v.d. Stam. Het relaas is door Lensen zelf opgesteld enige jaren voor zijn overlijden in 2005. De foto in het document is gemaakt tijdens de vervulling van de dienstplicht in 1938.

24 juni 2016

 • Handboek voor den Reserve-officier der Koninklijke Landmacht - Deel A. Algemeen - Nr. 17a (PDF, 55.71 MB)
  nieuw
  In dit handboek zijn uittreksels opgenomen van daarvoor in aanmerking komende voor den subalternen reserve-officier der Koninklijke Landmacht van belang zijnde reglementen, voorschriften, aanwijzingen, enz. Inhoudsopgave: Oorlogsorganisatiën, Reglement op den Garnizoensdienst, Voorschrift Laden en lossen, de Inkwartieringswet, Wet op de Krijgstucht, Leidraad voor het onderricht, aanwijzingen bij het handhaven van de krijgstucht, Handleiding Gasbescherming, het Rookvoorschrift, Voorschriften voor Handgranaten, de Verbindingsdienst, (Geheime) Berichtenwisseling en Optisch seinen, gebruiksaanwijzing kompas M.22, voorschrift Het paard en zijn verzorging, voorschrift Rijwiel en verklaring der teekens van de stafkaart.

15 juni 2016

7 juni 2016

3 juni 2016

29 mei 2016

25 mei 2016

 • Geheel Nederland (864 KB) (PDF, 863.99 KB)
  bijgewerkt
  Gegevensbestand Duitse gevallenen Mei 1940 door Lkol Vbdd b.d. E.H. Brongers. Opgenomen zijn met name bekende gesneuvelden en later -tot en met juni 1940- aan hun verwondingen bezweken militairen. Daarbij bestaat de mogelijkheid dat een gering aantal van hen het leven verloor door andere oorzaken dan Nederlands vuur, b.v. door ongelukken of door t/m juni 1940 uitgevoerde Britse bombardementen.
  Lokatie: Ereveld

12 mei 2016

10 mei 2016

29 april 2016

19 april 2016

14 april 2016

 • Verslag van de ervaringen op de Grebbeberg van Albertus Huisman van 2-I-46 R.I.
  bijgewerkt
  Dit is een verslag van de ervaringen van Albertus Huisman als dienstplichtig soldaat in het Nederlandse leger tijdens de slag om de Grebbeberg in mei 1940. Albertus ("Bartus") heeft niet vaak over zijn ervaringen gepraat. Dit verslag is grotendeels gebaseerd op wat hij zijn oudste zoons (Joop en Jan) vertelde toen die zo’n 17 tot 19 jaar oud waren. Dat ooggetuigenverslag is op verschillende plaatsen aangevuld en vergeleken met informatie uit andere bronnen, vooral van deze website, het boek "Grebbelinie 1940" van E.H. Brongers en uit het boek "Familie Huisman, Stamboom en geschiedenis van een Veluws geslacht".

13 april 2016

12 april 2016

 • Beschrijving van het materieel van den vuurmond van 6 Veld - Nr. 349 (PDF, 34.08 MB)
  nieuw
  Uitgave van de Koninklijke Militaire Academie (KMA) te Breda. Beschrijving van het materieel van den vuurmond van 6 Veld ingedeeld bij de regimenten infanterie. In dit voorschrift aandacht voor de volgende onderwerpen: het kanon, het sluitstuk, de affuit, de richtmiddelen, de munitie, de voertuigen, het onderhoud en aanwijzingen.
 • Wetboek van Militair Strafrecht (PDF, 31.30 MB)
  bijgewerkt
  Overgenomen uit het boekwerkje "Verzameling van wetten en besluiten betreffende het Militair Straf- en Tuchtrecht bij de Zee- en bij de Landmacht", samengesteld in opdracht van de Minister van Defensie door Dr. L.M. Rollin Couquerque en uitgegeven in 1940. De hierin beschreven artikelen zijn o.a. van toepassing geweest bij de berechting van sergeant J.C. Meijer die op 12 mei 1940 door de Nederlandse krijgsraad te velde ter dood werd veroordeeld en nog diezelfde dag geëxecuteerd.
 • Handboek voor den Soldaat - Deel IV - Infanterie: Mitraillisten - Nr. 72d (PDF, 37.74 MB)
  bijgewerkt
  Uitgave van de Koninklijke Militaire Academie (KMA) te Breda. In dit handboek o.a. aandacht voor de volgende onderwerpen: Samenstelling mitrailleurcompagnie in oorlogstijd, De mitrailleur M.08/15, Werking van het wapen, De teekens voor de mitrailleurcompagnie, Het stuk bij de verdediging en bij den aanval. Verder zijn enkele losse illustraties opgenomen van het geweer M.95, mitrailleur M.20 en pistool M.25.
 • Handboek voor den Soldaat - Deel I - Algemeen voor alle wapens en dienstvakken - Nr. 72a (PDF, 3.44 MB)
  bijgewerkt
  Uitgave van de Koninklijke Militaire Academie (KMA) te Breda. In dit handboek o.a. aandacht voor de volgende onderwerpen: Koninklijk Huis, Rangen en onderscheidingsteekenen, Doel, beteekenis en noodzakelijkheid van de Nederlandsche weermacht, Vredes- en oorlogssamenstelling van het Veldleger, Het geweer, De mitrailleur M.20, Het pistool M.25, Handgranaten, Gasbescherming, Verpleging te velde; rechten en plichten bij inkwartiering, Oorlogsgebruiken; krijgsgevangenschap; behandeling van zieken en gewonden, Veldpost, Dienstplichtwet, Militaire bijstand, Soldij, Voeding en Kleeding.

11 april 2016

20 maart 2016

 • De Cuneratoren eindelijk uit zijn verband
  bijgewerkt
  Meer dan acht jaar is men thans onafgebroken bezig met het restaureeren van den Cuneratoren te Rhenen. Thans is het oogenblik aangebroken, waarop de steigers verwijderd zullen worden en men weer kan genieten van dit schoone bouwwerk, dat de geheele streek beheerscht, zoo meldt het Handelsblad.

18 maart 2016

12 maart 2016

3 januari 2016

31 december 2015

15 juli 2015

3 juli 2015

1 juli 2015

 • Rond den Duivelsberg
  bijgewerkt
  Hoofdstuk uit het boek 'Priesters in het veldgrijs' betreffende de strijd om de Grebbeberg. In de kazematten langs de Maas en hier en daar ook langs den IJssel werd ongetwijfeld hard en verbitterd gestreden; aan moed en uithoudingsvermogen ontbrak het den mannen daar niet. Zij hadden echter een beperkte taak. ... Achter de Grebbe zou die opmarsch eerst tot staan worden gebracht. Dáár zou de oorlog in optima forma, met aanvallen en tegenaanvallen, met den vollen inzet van twee legers tegen elkaar, worden gevoerd.

21 juni 2015

 • Viaduct was laatste linie op de Grebbeberg
  nieuw
  Generaal Harberts was woedend over het verlies van de voorpostenstrook. De volgende dag, zondag 12 mei, zocht hij de regimentscommandant persoonlijk op. Overste W.F. Hennink diende met zijn "regiment der lafhartigen" onmiddellijk de voorposten te heroveren. Het ging maar om een handjevol Duitsers, wist Harberts hem te vertellen. Maar verstoken van luchtverkenning en goede informatie wist de generaal niet dat onder de bloeiende boomgaarden in dit zuidelijk deel van de Gelderse Vallei de elite van de Duitse oorlogsmachine oprukte.

24 mei 2015

 • De zaak van sergeant Meijer
  nieuw
  Op 28 december 1997 zond de VPRO een documentaire uit gemaakt door H.J.A. Hofland omtrent de verwikkelingen rond de executie van de tweeëntwintig jarige sergeant Meijer op 12 mei 1940 rond 16.30 in de reeks "In het land van de voldongen feiten". Ik heb gemeend een aantal correcties en een korte aanvulling te moeten geven. Een documentaire met het in twijfel trekken van een doodstraf en het impliciete verwijt dat er onzorgvuldig gehandeld is zou zelf veel zorgvuldiger kunnen zijn opgesteld.
 • Enkele krantenberichten uit de jaren 1941 en 1946
  nieuw
  Krantenbericht over de plannen voor een gemeenschappelijk Nederlands - Duits mausoleum op de Grebbeberg. Een afkeurend bericht over het Grebbelied. Het verslag van een bezoek aan de Grebbeberg samen met een oud-strijder en een melding van ongepast gedrag van gevangenen die te werk gesteld zijn bij het erekerkhof.
 • Het avontuur op de Grebbeberg
  nieuw
  Fragment uit het boek 'Zij zagen de dood in de ogen' (1966), van de auteur Rik Valkenburg, wat kort ingaat op de belevenissen van Wachtmeester Van Ooyen van 2-III-8 R.A., gelegen op de Grebbeberg. Daarnaast wordt een gedeelte aangehaald uit het boekje 'Hu-Bo-Be' van de auteur S.J. Postma waarin beschreven een Nederlandse luchtaanval op Duitse artillerieopstellingen bij Wageningen.

23 mei 2015

 • Gevallenen op den Grebbeberg herdacht
  nieuw
  De boomen op den Grebbeberg ruischen - het is een wonderschoone Meidag. Even om den hoek van den weg heeft men het gezicht op een prachtig Hollandsch landschap. De rivier stroomt, de boer ploegt den akker. Nog zijn er teekenen van verwoesting op deze plek, waar hevig is gestreden. Maar zooals de natuur verder bloeit en de vogels verder vliegen, zoo zet ook de mensch zich heen over wat was. Alom in Nederland leeft men weer op. Onder leiding van Duitsche militairen hebben wij een tocht door ons land gemaakt.
 • Onder den leeuwenhelm begraven...
  nieuw
  Van de graven onzer oorlogsdooden gaat een diep ontroerende sprake uit. Daar liggen ze dan, "onze jongens". Die vroolijke, sterke kerels, die zoo gezellig konden meezingen, toen wij ze "ergens in Nederland" met orkest en microfoon bezochten, die zich de handen roodgloeiend klapten, wanneer een van hen als extra-nummer een "solo" gaf. Onze soldaten, die we in de stelling hadden zien liggen...
 • Om de Grebbe
  nieuw
  Om de Grebbe-linie is het felst gestreden. Bij de Grebbe is de stormloop der Duitsche troepen het langst weerstaan, langer wellicht dan door elke andere veldstelling in het Westen. Bij de Grebbe zijn in Nederland de meeste strijders gevallen. Hoofdstuk uit het boek Doodenwacht over het verloop van de strijd om de Grebbeberg, de verdediging door Nederlandse troepen, de Duitse aanval, de terugtocht en de capitulatie.

21 mei 2015

 • Het laatste salvo
  nieuw
  Het bord stond er nog, wat scheef, wat gehavend, vlak voor de ruïne van een portiershuisje of iets dergelijks, vroeger behoorende bij het dierenpark, 1000 levende krokodillen!.... enkele stappen verder stonden we bij de graven van de 447 Nederlandsche en Duitsche soldaten, die zes dagen na den strijd reeds op den Grebbeberg waren ter ruste gelegd. Wat ruwhouten kruisen op de voorste rij met haastig neergeschreven opschriften: "Hier ruht ein tapferer S.S.-Mann".... hier en daar een naam, bijna overal een stukgeschoten stormhelm en dan het bordje, dat na 25 jaar weer rechtsgeldigheid kreeg: "Hier ruht ein tapferer unbekannter Deutscher Soldat". De rijen daarachter droegen andere helmen, groene helmen met een leeuw....
 • Eert de gevallenen
  nieuw
  Dien Meinacht trok een dooden-processie door de straten van Arnhem. Het was geen statige stoet met zwart gepluimde paarden en langzaam raderende volgkoetsen, die den eenzamen voorbijganger eerbiedig deed stil staan en het hoofd deed ontblooten; ruwe vrachtauto's van verschillend formaat waren tot een colonne verzameld, die nu langzaam de stad uit trok in de richting van Rhenen. Zwijgend had een groep mannen brancards ingeladen. Een enkele Roode-Kruisman gaf aanwijzingen. Nu ging het op de Grebbe aan. Naar het slagveld.

20 mei 2015

19 mei 2015

17 mei 2015

13 mei 2015

12 mei 2015

 • Dirk Tijssen
  bijgewerkt
 • Indringend en dichtbij
  nieuw
  "Mijnen, doe voorzichtig, mijnen!" Zo in het nachtelijk bos op de Grebbeberg waar deelnemers aan het locatietheater zich muisstil proberen te houden, klinkt de schelle schreeuw door merg en been. Een Nederlandse soldaat anno 1940 waarschuwt de groep voor gevaarlijk oorlogstuig...
  Lokatie: Stichting

3 mei 2015

13 april 2015

 • Koelbloedig door de linies fietsen
  bijgewerkt
  Cadetten verdiepen zich op Grebbeberg in gedrag van militairen in oorlogstijd - "Ik dacht dat de Duitsers er weer waren. 't Valt gelukkig mee", roept een oudere man op een fiets als een groepje in uniform geklede cadetten hem passeert. Precies zestig jaar na de Duitse inval op 10 mei 1940 bestuderen officieren in spe in de bossen van de Grebbeberg daden van moed, beleid en trouw, en het tegenovergestelde daarvan.
 • Het drama "Grebbeberg"
  bijgewerkt
  Fragment uit het hoofdstuk "Flitsen uit de Oorlogsdagen", handelende over de verdediging van de Grebbeberg in mei 1940, opgesteld op basis van de gegevens zoals in 1945 bekend en overgenomen uit het 1e deel van het boekwerk "Onderdrukking en Verzet - Nederland in Oorlogstijd".
 • Oud-strijders in actie tegen Grebbe-generaal
  bijgewerkt
  Een groot deel van het 8e Regiment Infanterie (kortweg: 8 R.I.) neemt het niet langer. Ze willen als ex-strijders op de Grebbeberg van de barre meidagen 1940 openlijk actie tegen de grievende opmerkingen van generaal-majoor J. Harberts.

281

« Welkom