Schrijven van dienstplichtig soldaat Joh. Groot Wassink

Zelhem, 10 November 1940

Het verzoek om een beschrijving van de strijd, of de verdediging van het Paviljoen op de Grebbeberg, onder leiding van Majoor Landzaat, verstrek ik U gaarne alle inlichtingen, die ik herinneren kan.
Toen de telefoonlijnen gedeeltelijk stuk geschoten waren en nog later de posten werden verlaten, waren omdat de Grebbelinie doorbroken was en wij onze troepen zagen terug trekken, kregen wij opdracht van onze Majoor om het Paviljoen te verdedigen als wij konden.
Nu we hebben het zoolang gedaan, tot het begon in te storten. We hebben met ons vieren Jan van Hall, C. Bless, W. Delgijer en ik op zolder voor het raam gezeten, net zoolang als de strijd geduurd heeft.
Toen het begon in te storten, zijn we naar beneden gerammeld, maar verder weet ik er niets meer van. Ik wist het eerst weer dat ik in de loopgraaf, die van het Paviljoen naar het Bondshotel liep, was en ben toen naar de kelder van v. Noort gegaan, waar er al meer naar toe waren gevlucht.
Verder zijn we niet gekomen, want daar werden we krijgsgevangen gemaakt.
Sergeant Rombout is mij goed bekend, maar sergeant Dekker is mij onbekend.
Of ze aan de verdediging hebben deelgenomen weet ik niet, want ik heb ze tijdens de strijd boven niet gezien en kan U dus geen inlichtingen verstrekken.
Dit is allemaal voorgevallen op den 2e Pinksterdag van 's morgens vroeg tot laat in den middag.

Hoogachtend
(get.) Joh. Groot Wassink
f. 127
te Zelhem.

Download brondocument in PDF-formaat Brondocument
(PDF, 522.57 KB)