Discussiegroep

Onderwerp: info over mijn vader

Ben Game
6.713 keer gelezen
8 reacties
Categorie: Gezocht... / Familie- en veteranenzaken
mijn vader Bernhard Game was huzaar in mobilisatie tijd 39/40.de mob. tijd begon voor mijn vader in Tilburg en naar een tijdje werd zijn regiment
ondergebracht in Heeze (brabant) bij een boerenfam. daarna moest zijn eenheid zich terugtrekken en kwam terecht op kasteel Haarzuylens en is daar krijgsgevangen genomen gedurende circa 6 weken.
mijn vader heeft zijn militaire opleiding gehad in breda? en tilburg.
ik heb nog twee foto's van mijn vader groepsfoto volgens mij genomen op kromhoutkazerne te Tilburg andere actiefoto is op het paard wat destijds wat destijds was gevorderd van de toenmalige burgemeester van Tilburg. de naam van het paard was Lieske.
dit is alles wat ik weet maar wil graag alle informatie ontvangen wat met mijn vader Bernhard Game te maken heeft tijdens zijn dienst en mobilistaietijd mijn vader is geboren op 22-10-1914 in Gahlen en zijn dienstplicht moet geweest zijn tussen 1932 en 1934.
weet u iets of heeft u een foto waar mijn vader opstaat laat mij iets weten.

vriendelijke groet

Ben Game» Dit bericht is geplaatst op 20 juli 2010 11:07
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Ten tijde van de capitulatie bevonden zich te Haarzuilens het 1e en het 5e Regiment Huzaren.
Ik neem als vrij zeker aan dat uw vader als gevolg de Reorganisatie van de Cavalerie op de 1e mei 1940 is overgeplaatst van het oude Ie Regiment Huzaren naar het nieuw gevormde 1e Regiment Huzaren. Dat nieuw gevormde Regiment ( gevormd uit 2 eskadrons Huzaren van dat oude 1e Regiment Huzaren en een viertal eskadrons Wielrijders ) behoorde ( evenals trouwens het 5e Regiment ) tot het IVe Legerkorps en stond in het noordelijk deel van de Veluwe. Het 3e, 4e en 5e eskadron zijn op de 12e mei betrokken geweest bij zware gevechten met de Duitsers bij resp. Nijkerk, Achterveld en Voorthuizen.
Echte appellijsten van destijds zijn er niet overtgebleven, die zijn toen op hoger bevel vernietigd. Ik beschik echter wel over lijst met een aantal namen
die men later via allerlei kanalen heeft weten te verzamelen. Incompleet weliswaar, maar toch. Ik zal nakijken of ik daarop de naam van uw vader kan vinden. De kans is klein, maar helemaal onmogelijk is het niet.
» Deze reactie is geplaatst op 20 juli 2010 13:03
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Helaas komt de naam van uw vader op de lijst ( die toch ettelijke honderden namen bevat ) niet voor. Aan de andere kant staan er natuurlijk veel meer namen NIET op, zodat het natuurlijk goed mogelijk blijft dat hij er wel op thuis hoort.

Het is echter wel mogelijk zijn waarschijnlijke onderdeel nader te preciseren.
Dat moet wel haast zijn geweest het 1e eskadron van 1 RH ( 1- 1 RH ) of het 2e eskadron ( 2 - 1 RH ).Deze beide eskadrons waren namelijk gevormd uit oorspronkelijke Huzaren, de overige 4 ( 3 t/m 6 ) uit Wielrijders. Zij vormden de z.g " bereden "eskadrons, eskadrons te paard dus. Gezien de voorgeschiedenis van uw vader zou je mogen verwachten dat hij daarbij heeft gehoord.
Beide eskadrons stonden op de 10e mei in het Noordelijk deel van de Veluwe ( in de buurt van Stroe en Garderen ) met als taak het verkennen van de vijand, het vertragen van die vijand en het stellen van hindernissen en uitvoeren van vernielingen. Het kwam op die 10e mei in deze sector niet tot gevechten met de Duitsers, die op het Noordelijke deel van de Veluwe ver achter bleven bij hun kameraden meer naar het Zuiden. In de avond van de 10e kwam het bevel deze twee eskadrons ( die juist doordat ze te paard opereerden te kwetsbaar waren geacht ) achter de Grebbelinie terug te halen naar Soesterberg. Daar werden ze omgevormd tot Wielereskadrons, terwijl een bepaald deel van het personeel bestemd bleef voor de verzorging van de paarden.
Vervolgens werd men gestuurd naar de z.g Groep - Nieuwersluis ( in het Oostfront van de Vesting Holland ), omdat men daar behoefte had aan troepen ter bestrijding van Duitse parachutisten, waarover om de haverklap berichten binnen kwamen. Eigenlijk steeds onjuist, maar ze moesten toch worden nagetrokken.
Op 13 mei bevond het 1e eskadron zich in Zeist en stond het 2e eskadron in reserve in Haarzuilens. Daar arriveerde op die 13e mei ook het 1e eskadron,evenals vanuit Utrecht de rest van het Regiment.
1 - 1 RH en 2 - 1 RH hebben in de meidagen geen echte strijd hoeven te leveren, in tegenstelling dus tot het 3e, 4e en 5e eskadron van het regiment. Het 6e eskadron was in meidagen gedetacheerd bij de Brigade A in de Betuwe en was dus bij het bovenstaande niet betrokken.

Uw vader zal dus , voor zover ik dat kan overzien, hebben behoord tot of 1 - 1 RH of 2 - 1 RH.
Misschien is 2 - 1 RH de iets betere optie, omdat dat onderdeel het eerst in Haarzuilens terecht is gekomen. Aan de andere kant is dat natuurlijk verre van doorslaggevend. Uiteindelijk was het hele Regiment daar verzameld.
» Deze reactie is geplaatst op 20 juli 2010 15:21
Totaal berichten: 12
Geachte heer Game,

Op grond van deze schaarse informatie kom ik tot een andere conclusie, namelijk dat uw vader tot het 2e Eskadron 5e Regiment Huzaren behoorde, dat eveneens ten tijde van de capitulatie in Haarzuilens aanwezig was.

Er bestaan bij mij echter nog enige vraagpunten, die ik graag aan u zou willen voorleggen. Daarom verzoek ik u met in contact te treden via mijn dienstmail bij het Cavaleriemuseum (ja.bom@mindef.nl)alleen dinsdag daar aanwezig of mijn privémail JABom@live.nl

Met vriendelijke groet,
John Bom
» Deze reactie is geplaatst op 8 augustus 2010 12:41
Totaal berichten: 12
Geachte heer Game,

Jammer dat u nog geen contact met mij hebt opgenomen. Inmiddels ben ik echter op eigen kracht toch redelijk verder gekomen en mijn resultaat wil ik de webredactie en bezoekers van deze discussiegroep niet onthouden. Allereerst geeft ik een korte schets van de Cavalerie in de jaren dertig van de vorige eeuw om een en ander in perspectief te kunnen plaatsen.

In de samenstelling van het Wapen der Cavalerie op voet van vrede waren in de dertiger jaren vier halfregimenten huzaren (1 t/m 4 HRH) opgenomen Deze halfregimenten waren twee aan twee tot een regiment huzaren samengevoegd. Zo vormden 2 HRH te Breda en 3 HRH te Den Haag het IIe Regiment Huzaren ( II RH). Hierbij waren de regimentsstaf (St I RH) en het 1e en 2e Eskadron (1- en 2-II RH) in Den Haag gelegerd en het 3e en 4e Eskadron (3- en 4-II RH) in Breda. Overigens behield 2 HRH een eigen commandant en -staf alsmede een eigen standaard. Op 1 januari 1939 zou aan deze situatie een einde komen; toen werden in de vredessamenstelling de vier halfregimenten huzaren opgeheven en het 1 t/m 4 Regiment Huzaren (1 t/m 4 RH) daarin (her)opgericht.

In tijd van vrede waren de (half)regimenten uitsluitend opleidingsonderdelen, waarbij nieuwe lichtingen dienstplichtigen voor eerste oefening onder de wapenen kwamen. Bij de Cavalerie duurde deze eerste oefening 15 maanden, waarna de dienstplichtigen met groot verlof werden gezonden. In vredestijd waren parate troepen met geoefend personeel destijds niet aanwezig. Ten tijde van oorlogsdreiging werd er gemobiliseerd; d.w.z. werd de samenstelling op voet van oorlog geformeerd. Daartoe moesten ook oude, met groot verlof zijnde lichtingen, weer onder de wapenen worden geroepen.

Volgens de destijds geldende regeling was Bernhard Game, gezien zijn geboortejaar 1914, ingedeeld bij de lichting 1934. In de loop van dat jaar (oktober?) werd hij als "gewoon dienstplichtige" (zouden we later "dienstplichtig huzaar" noemen) voor zijn eerste oefening onder de wapenen geroepen en ingelijfd bij 2 HRH te Breda. Dit halfregiment was op de Trip van Zoudtlandtkazerne gelegerd. Bernhard Game werd opleid tot "huzaar in een eskadron". Na afloop van zijn eerste oefening werd eind (?) 1935 groot verlof aan hem verleend.

In het fotoarchief van het Cavaleriemuseum te Amersfoort bleek enige albums van 2 (H)RH aanwezig, waarin zich tot mijn verrassing ook een afdruk van de eerder door u geplaatste groepsfoto bevond. Volgens het bijschrift is op deze foto, die op de Trip van Zoudtlandtkazerne te Breda is gemaakt, het 3e peloton van 3-II RH, lichting 1934 afgebeeld. Deze en andere groepsfoto's werden gemaakt ter gelegenheid van het afscheid van zijn eskadronscommandant ritmeester Jhr. S.M.S.A.A. de Marees van Swinderen. Zijn pelotonscommandant was toen eerste luitenant J.J. Ceuvel; ook zichtbaar op de groepsfoto midden eerste rij met kepie en draagriemstel. Bovendien bleek zich in dit album nog een foto van dit peloton te bevinden, maar dan te paard na het behalen van een 1e prijs. Helaas staat daar niet bij waarvoor deze prijs was behaald. Vermoedelijk was dat echter bij het onderlinge concours hippique dat ter gelegenheid van het afscheid van de eskadronscommandant werd gehouden. Beide foto's met hun bijschriften heb ik gescand om hierbij weer te kunnen geven.


Klik hier voor een uitvergroting.


Klik hier voor een uitvergroting.

In 1938 werd de cavalerie-lichting 1934 weer onder de wapenen geroepen voor de eerste herhalingsoefening, die van 15 september tot 1 oktober duurde. Hierbij werd ook deelgenomen aan manoeuvres van de Lichte Brigade, die van 21 tot 30 september in Gelderland plaatsvonden. Ik ben benieuwd of uw vader daarover ooit iets heeft verteld.

De gegevens van alle met verlof zijnde dienstplichtigen werden bij het mobilisatiebureau van het (half)regiment huzaren geregistreerd. Voorts werd bij dit bureau aan ieder van hen een mobilisatiebestemming toegewezen, d.w.z. het oorlogsonderdeel waarbij zij zich in geval van mobilisatie moesten melden. Voor Bernhard Game blijkt deze bestemming uiteindelijk het 3e Reserve Eskadron Huzaren te zijn. Dit reserve eskadron was ingedeeld in de IIIe Verkenningsafdeling, waartoe ook twee compagniën (later eskadrons) wielrijders, een gemotoriseerd mitrailleurpeloton en een sectie van twee Morris-wielpantserwagens behoorden.

Op 28 augustus 1939 werd de algemene mobilisatie afgekondigd; eerste opkomstdag 29 augustus. Hierbij werden de niet in werkelijke dienst zijnde gewone dienstplichtigen van de lichtingen 1924 t/m 1939 weer onder de wapenen geroepen. Voorts werd vanaf dat moment de vordering van paarden in gang gezet. De mobilisatie van de IIIe Verkenningsafdeling vond plaats in Udenhout (ten NO van Tilburg). Daarna werd de IIIe Verkenningsafdeling begin september naar de aangewezen oorlogslocatie verplaatst en in Heesch (ten Z van Oss) gelegerd. Aldaar werd het personeel in burgerwoningen en op boerderijen ingekwartierd, soms onder zeer primitieve omstandigheden.

Op 1 mei 1940 zou een grootscheepse reorganisatie van de oorlogsonderdelen van de Cavalerie plaatsvinden, waartoe al jaren eerder was besloten. Hierbij zouden onder meer de Ie t/m IVe Verkenningsafdeling worden opgeheven, waarna de vier reserve-eskarons huzaren in een tijdelijk geformeerd 5e Regiment Huzaren (5 RH) zouden worden ingedeeld. In dat verband marcheerde het 3e Reserve Eskadron Huzaren eind april 1940 van Heesch naar Harderwijk, alwaar 5 RH op 1 mei 1940 werd opgericht. De eskadrons van 5 RH werden genummerd naar het regiment waarvan het personeel afkomstig was. Daarom was het 3e Reserve Eskadron Huzaren omgedoopt tot 2-5 RH. Begin mei werd 2-5 RH in Ermelo gelegerd. Het eskadron kreeg tot taak bij Speulde een gedeelte van een voorbereide lijn van weerstand te bezetten. Deze lijn liep verder via Ermelo naar de Zuiderzee en werd ook door andere eskadrons van 5 RH bezet.

In de nacht van vrijdag 10 mei 1940 werd bevel ontvangen de opstellingen om 05.00 uur volledig te hebben bezet. Zonder contact met vijand te hebben gehad, moest in de loop van de morgen worden teruggegaan op de achterliggende lijn Huinen-Putten-Nulde; 2-5 RH kwam in reserve in bedekt terrein ten ZO van Kasteel Oldenaller (4 km N van Nijkerk) en nam daar een opnamestelling in. In de avond werd 2-5 RH uit deze opnamestelling teruggenomen en in reserve naar een positie W van Nijkerk verplaatst.

In de nacht van 11 mei werd bevel ontvangen via Amersfoort terug te gaan naar het bedekte terrein tussen Soesterberg en Huis ter Heide. Omstreeks 04.00 werd in bedekt terrein O van Huis ter Heide tot legering overgegaan. In de verdere loop van 11 mei werd 2-5 RH verplaatst naar Austerlitz om eventuele vijandelijke parachutisten. Op 11 en 12 mei werd een paar keer uitgerukt, maar steeds bleken de meldingen vals te zijn.

In de avond van 13 mei werd 2-5 RH in regimentsverband over Utrecht naar Haarzuilens verplaatst. Na in de vroege morgen van 14 mei in Haarzuilens te zijn aangekomen, werd het eskadron ondergebracht in een park bij Kasteel De Haar. In de vroege avond van 14 mei werd het bevel van hogerhand ontvangen om de wapens neer te leggen. Na de capitulatie op 15 mei werd bekend gemaakt dat alle daarbij betrokken troepen als krijgsgevangen werden beschouwd; voorlopig moesten deze troepen op de locatie blijven waar zij zich op dat moment bevonden. Op 16 mei werden in Haarzuilens de eerste Duitse troepen waargenomen.

Op 24 mei vond een verplaatsing van 5 RH plaats naar Harderwijk. Eind mei en begin juni mocht een groot deel van het dienstplichtig en reserve-personeel met groot verlof vertrekken. Deze verlofgangers moesten over een eerdere burgerbetrekking beschikken of deze inmiddels hebben verkregen.
» Deze reactie is geplaatst op 22 augustus 2010 19:48
Totaal berichten: 1
Hierbij kan ik U meedelen dat de conclusies die de heer John Bom heeft getrokken over het militaire dienstverleden van de heer Game volgens de mij ter beschikking staande originele documenten helemaal juist zijn. De correcte persoonsgegevens van betrokkene luiden overigens Cornelius Bernhard GAME, geboren 22 oktober 1914 te Gahlen (Duitsland. Mocht de zoon geïnteresseerd zijn in fotokopieën van de militaire documenten van zijn vader dan kan hij deze bij onze afdeling opvragen via ons algemene e-mailadres: sib.kerkrade@mindef.nl. Hoe hij daarbij te werk moet gaan en aan welke randvoorwaarden hij moet voldoen kan hij terugvinden op het internet.
» Deze reactie is geplaatst op 2 mei 2018 12:09
Totaal berichten: 1
Hallo, ik heb een groot aantal ansichtkaarten van de gemeente Enschede.
Nu heb ik ook twee ansichtkaarten die militair zijn verstuurd naar Enschede aan een juffrouw. Ik zou willen kijken of we deze kaarten bij de familie van deze militair kunnen krijgen maar beschik helaas niet over genoeg gegevens. Misschien kunt u mij verder helpen. Kaartje 1 verstuurd vanuit Beekbergen 6 okt 1939, hij was met de trein onderweg tussen Zutphen en Apeldoorn. Militair verstuurd.
Het tweede kaartje is verstuurd vanuit Harderwijk op 20 jan 1940 en ondertekend met G.J. Baaijns 1e Regiment-Huzaren 3e Eskadron Veldleger (Veldpost).

M.vr.gr. Willem Janssen, www.enschedeinansichten.nl
» Deze reactie is geplaatst op 13 maart 2020 22:01
Totaal berichten: 1
Mijn vader Lucas Gerrits heeft tijdens de meidagen van 1940 gediend als gewoon dienstplichtige bij het 5e Regiment Huzaren (3-5 HR)

Hij is op 25 mei 1940 met groot verlof gegaan vanuit Harderwijk. Ik heb hiervan een document getekend door de Commandant Ritmeester Ir L.N.M. van der Put.

Ik ben op zoek naar gegevens van het 3-5 HR wat zij tussen 1-5-1940 (oprichting van 3-5? ) en 25 mei 1940 hebben gedaan? Mijn vader is geboren op 20 april 1915 te Velsen en van de lichting 1935.
» Deze reactie is geplaatst op 23 september 2021 14:22
(redactie)
Totaal berichten: 225
Er is een verslag bij het NIMH van de hand van van der Put. https://proxy.archieven.nl/0/2D89A21ADC6C4292AF022B2E26C05902

Mocht het verslag vragen opleveren, schroomt u dan niet die te stellen.
» Deze reactie is geplaatst op 24 september 2021 12:10

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Vragen over personeel beneden de rang van onderofficier zijn over het algemeen bijzonder lastig te beantwoorden omdat het Nederlandse leger geen registratie bewaard heeft gelaten van de onderdelen en hun exacte indeling. Zeker als vragen niet gepaard gaan met exacte onderdeel-nummers en/of legeringplaats is het vaak uiterst moeilijk om exacte feiten en omstandigheden terug te vinden die verwijzen naar een specifieke soldaat. Wij geven u deze boodschap bij voorbaat om teleurstelling te voorkomen. Plaats in ieder geval uw bericht, in alle gevallen doen wij ons best om informatie voor u te achterhalen. Zie ook het stappenplan.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554