Discussiegroep

Onderwerp: Rangen

Totaal berichten: 177
2.191 keer gelezen
1 reactie
Categorie: Overig Mei 1940 / Bewapening en legerzaken
Wie kan me helpen aan de rangen bij de genie in 1939-1940?
Het gaat om de volgende functies: Eerstaanwezend ingenieur, ingenieurs, hoofdopzichter, opzichter der 1e, 2e en 3e klasse. Ik zoek dus de vergelijkbare militaire rangen van bovenvermelde functies.
Bovendien ook nog bij de intendance in 1939-1940 de functies van magazijnmeester en magazijnbediende.
» Dit bericht is geplaatst op 20 november 2012 13:15
Totaal berichten: 1.340
Ton, die zijn er niet.

Het zijn specifieke genierangen. De Opzichter der Fortificatiën 3e klas werd al beter betaald dan de beroepsluitenant der 1e klas, maar worden niet benoemd als behorende tot het officierskorps. De hoofdopzichter kreeg een salaris naar rato van de beroepskapitein. Pas in de hoogste senioriteit gingen de voornoemde officieren de Opzichters voorbij. Merkwaardig genoeg werden de Opzichters echter tot het onderofficierkorps gerekend. Triviaal: veel Opzichters werden als krijgsgevangene onder de officieren afgevoerd en niet onder de onderofficieren en manschappen!

Vergelijkbaar waren de (Hoofd)werktuigkundigen bij Artillerie, Kustartillerie en pontonniers & torpedisten. Zij werden naar schaal van de Opzichter 2e klas bezoldigd. Men kende tevens de (Opper)schipper bij de pantserfortartillerie en torpedisten. Allen behoorden tot de technische dienstvakken, in de categorie onderofficieren.

Ter vergelijking de bezoldiging (16 dienstjaren, jaarwedde excl. toeslagen). Dan kun je je een beeld vormen bij de verhoudingen:

luitenant 1e kl: 3,591 (schaal I)
luitenant 1e kl(genie): 4,019 (schaal II)
OvG 1e kl : 4,617 (schaal IV)
Off v Veterinaire dienst 1e kl: 4,446 (schaal V)
Opz der Fort 1e kl: 3,420 (schaal VI)
Hfdwerktuigk. 1e kl: 3,420 (schaal VII) NB: na 12 dienstjaren
Adjudant Onderofficer: 2,138 (schaal VIII)

Ingenieurs of eerstaangewezen ingenieurs ken ik niet als formele rangaanduiding.

Rangen c.q. functies gelijk aan onderofficieren (schaal VIII) zijn:
magazijnbeheerders der 1e en 2e klasse, schippers, (hoofd)vuurwerkers, schrijvers, hoornblazers, tamboers, trompetters, koks, machinedrijvers, apothekersbedienden, magazijnmeesters, administrateurs, etc. etc. voor zover deze niet als "korporaal in bijzondere betrekking" worden bezoldigd (schaal IX). Dit laatste geldt voor diverse laagste beroepsfuncties in specialismen.

Dan was er nog schaal X voor leden van militaire muziekkorpsen, Schaal XI voor lager technisch personeel (schoenmakers, laarzenmakers, zadelmakers, smid, timmerman, vuurwerker, bankwerker, hoefsmid, etc.etc), schaal XII voor luchtvaartpersoneel onder de rang van officier, schaal XIII voor remonterijders (=paardentemmers en africhters), schaal XIV voor personeel van de hoefsmidschool, schaal XV voor personeel van de militaire ziekenhuisinrichting, schaal XVI voor KMAR (onder de rang van officier), de schaal XVII voor het korps politietroepen onder de rang van officier en tenslotte de schaal XVIII voor gewone dienstplichtigen, korporaals en soldaat- en korporaal-vrijwilligers.

Het is net het inkomenshuis van de mensen in BV Nederland, een boek vol uitzonderingen.
» Deze reactie is geplaatst op 21 november 2012 10:45

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554