Discussiegroep

Onderwerp: Het korte verblijf van ZKH Prins Bernhard in Zeeuws-Vlaanderen

Totaal berichten: 170
5.060 keer gelezen
18 reacties
Categorie: Overig Mei 1940
Geachte heer Goossens / Geachte webredactie,

Aangaande het artikel “21 gedetineerden” welke u heeft geschreven op de site Zuidfront Holland waarin u kundig het thema behandelt van de 21 prominente gedetineerden die vlak voor de Duitse inval in mei 1940, op last van de Regering werden gearresteerd en in Fort Ooltgensplaats werden opgesloten, had ik gaarne indien mogelijk aangaande de onderstaande passage welke ik bij deze gemakshalve citeer enige verdere toelichtingen en nadere antwoorden verkregen. Dit ten behoeve van mijn onderzoek naar het korte verblijf van ZKH Prins Bernhard en zijn adjudant kolonel H.J. Phaff in Zeeuws-Vlaanderen op 16 en 17 mei 1940.

Ik citeer:

“Het korte verblijf te Zeeuws-Vlaanderen
Toen men laat op de 15e mei in Terneuzen [Zeeuws-Vlaanderen] aankwam, wemelde het daar van de Franse militairen van met name 270.RI [60.DI], die bovendien doodnerveus waren. De strijd ging volkomen de verkeerde kant op. Ten noorden van de Westerschelde waren de Duitsers erin geslaagd door de linies op Zuid-Beveland heen te breken en er hadden rond Kapelle hevige gevechten plaatsgevonden. De Fransen zelf waren grotendeels op de terugtocht, maar de eenheden van 60.DI en 68.DI die in de sector waren moesten achterblijven in de regio om de kust te verdedigen. Bij Bergen op Zoom waren de Fransen door de SS Verfügungsdivision verjaagd, maar de Duitsers hadden niet nagedrongen en waren rond de Belgische grens blijven liggen. Aan Franse zijde was er echter sprake van grote paniek. De desorganisatie in Zeeuws-Vlaanderen werd nog eens versterkt door de aanwezigheid van restanten van tientallen Nederlandse eenheden, binnengetrokken Belgische troepen alsmede de al geadresseerde Fransen. En uiteraard was het laatste restje onbezet Nederland vergeven van de vluchtelingen. Tegen die achtergrond kostte het de groep bewakers met hun gedetineerden een volle dag om in Sluis te komen. Daarbij moesten zij tot wel zes maal van vervoer wisselen omdat telkens onderweg de gerekwireerde vervoersmiddelen door Franse militairen weer werden afgenomen. Na de Nederlandse capitulatie waren de Nederlanders niets meer voor de Fransen, maar bovendien had de CZ al tijdens de meidagen het militair gezag over Zeeuws-Vlaanderen aan de Fransen overgegeven. De Nederlanders hadden het dus maar te pikken dat ze telkens hun vervoersmiddelen kwijtraakten.
In Sluis waren op twee locaties Duitse Joden ondergebracht, die tijdens de mobilisatieperiode geïnterneerd waren. Die groepen waren gescheiden naar geloof. In het ene depot waren protestante, in het andere depot katholieke Joden ondergebracht. Deze merkwaardige religieuze scheiding lijkt niet goed verklaarbaar. Zij is voorts opvallend omdat men in casu dus slechts van etnische Joden kon spreken en niet van religieuze Joden. Een zaak die ook de Duitsers tijdens de oorlog nog parten zou spelen, daar Christelijke Joden slechts op etniciteit en niet op geloof konden worden geadresseerd als ‘Jood’. Tegen de achtergrond van het verhaal van de gedetineerden, ontstond echter het bizarre gegeven dat directeur Molenaar in Sluis opdracht kreeg alleen de protestante Joden mee te nemen, toen hij opdracht ontvangen had naar Frankrijk uit te wijken. Op zijn verklaring daartoe voor de Enquête Commissie werd door de voorzitter geen enkele verklaring gevraagd voor die opvallende selectie.
Eén en ander betekende dat het gezelschap sterke aanwas kende. In Ellewoutsdijk had men reeds de aldaar geïnterneerde ongewenste elementen doen laten aansluiten en bij Sluis werden zo’n honderd [sommige bronnen noemen een getal van 115] protestante Joden toegevoegd. Daarbij werd ook een truck op de kop getikt, waarin veel van de Joodse geïnterneerden werden ondergebracht. Dat geheel aan geïnterneerden, dat inmiddels dus tegen de 150 man liep, werd bewaakt door een totaal van circa 80 man, Politietroepen en Marechaussees. Daar waren ook nog een aantal kaderleden bij gekomen. Ten eerste was daar de staf met commandant van de 1e Divisie Koninklijke Marechaussee, die uit Noord-Brabant komende via Walcheren in Sluis waren terecht gekomen (waar een KMAR station was). Majoor der KMAR Den Beer Portugael was hun commandant. Volgens directeur Molenaar was daarbij tevens aangesloten de reserve 1e luitenant M. de Groot, naar zijn zeggen advocaat in Rotterdam in het burgerleven [* 2]. Deze is op kaderlijsten niet te traceren, maar kwam uiteindelijk wel in het Verenigd Koninkrijk aan, dus zal Molenaar zijn getuigenis vermoedelijk juist zijn. Het was in elk geval de majoor Den Beer Portugael die het bevel over het geheel overnam te Sluis. Maar daarbij speelde nog een curieus voorval een rol. Te Sluis verscheen – naar verluid – namelijk ineens ZKH Prins Bernhard met zijn adjudant ten tonele!
ZKH Prins Bernhard was vanuit België in Sluis aangekomen. Hij was samen met zijn adjudant overste H.J. Phaff, op 15 mei met een Britse destroyer vanuit Engeland teruggekeerd naar het continent en bij Duinkerken weer aan wal gekomen op de 16e. Met een gevorderde auto reed het gezelschap naar Zeeuws-Vlaanderen waar de Prins in de dienstwoning van de lokale KMAR commandant, een opperwachtmeester, te Sluis overnachtte. In Sluis had ZKH een onderhoud met CZ Van der Stad, in de morgen van 17 mei. In café Sanders-de Paauw [* 10]. Nadien gaf de CZ aan majoor Den Beer Portugael opdracht om de gedetineerden naar België af te voeren. Er werd opdracht gegeven om naar Lissewege [bij Brugge] te vertrekken. Onbekend is waarom specifiek naar die locatie. Het was een plaats in het Reduit National, de Belgische equivalent van de Vesting Holland.
Aan het verhaal te Sluis zit nog een anekdote vast, die niet wegens de historische betrouwbaarheid, maar wegens de curiositeit wordt vermeld. De biografie van Prins Bernhard die in 1979 verscheen meldde een aardige dialoog tussen de Prins en zijn adjudant:
“In Zeeuws Vlaanderen zag prins Bernhard een vrachtwagen vol NSB-ers, die naar Frankrijk werden gebracht om daar terecht te staan. Ze brachten brutaal en met opgeheven hand de nazigroet. Bernhard reed snel naar de colonne, sprong uit zijn wagen en dwong de colonne te stoppen. “Waarom al die onzin?”vroeg hij de bevelvoerende officier. “Laten we ze onmiddellijk hier neerknallen”. “Dat kunnen we niet doen”, zei zijn eigen adjudant kolonel [sic] Phaff. “Waarom niet? Zij doen het ook”. “Wij moeten anders zijn”, antwoordde kolonel Phaff. “
Het gehele gebeuren vond vrijwel zeker helemaal niet plaats. Hoewel de Prins net als de gedetineerden in Sluis zat, geeft geen der gehoorde personen voor de Enquête Commissie over dit gebeuren ook maar de geringste vingerwijzing. Phaff werd driemaal verhoord door de Commissie, hoewel men hem over Zeeland geen vraag stelde. Directeur Molenaar en luitenant Punter werden beiden uitvoerig gehoord over het transport van de gedetineerden, maar ook zij zeiden geen woord over de Prins. In een beknopt krijgsverslag gaf luitenant Drost ook een beschrijving van de tocht, maar ook daarin geen woord over ZKH. In het over het geval eveneens zijdelings beschrijvende boek van Frans Dekkers [* 7] wordt door de auteur verwezen naar een brief van gedetineerde Geelen. Die schreef hem “dat liegt prins Bernhard. We hebben hem nooit gezien, we zijn destijds niet in een open vrachtwagen vervoerd, laat staan dat we brutaal de nazi-groet gebracht hebben. Dan zouden we gelijk zijn neergeknald. Hij fantaseert.” En die laatste suggestie van Geelen lijkt niet onlogisch. Maar altijd blijft ook de mogelijkheid open dat de betrokken functionarissen om het transport heen zwijgplicht hebben gekregen. Het is immers wel toevallig dat de Prins tegelijkertijd in Sluis aanwezig was, wat een vaststaand feit is. Een onverhoopte ontmoeting, met de uit de biografie volgende gebeurtenis, kan niet uitgesloten worden. Onwaarschijnlijk lijkt het echter wel.
[2] PEC, dl. 2C, verslag W.P.C. Molenaar [1948]
[7] ‘Eindhoven 1933-1945’, Frans Dekkers [1982]
[10] ‘Zeeland 40-45’ deel 1, L.W. de Bree [1979]

Geachte heer Goossens / Geachte webredactie mijn vragen zijn de volgende:

Vraag 1: Met welke Britse destroyer is ZKH Prins Bernhard in de nacht van 15 op 16 mei 1940 naar het Europese Continent teruggekeerd ?

Vraag 2: Wie was de lokale KMAR commandant / opperwachtmeester te Sluis, alwaar ZKH Prins Bernhard van 16 op 17 mei 1940 heeft mogen overnachten ?

Vraag 3: Aangaande het onderhoud van ZKH Prins Bernhard met Commandant Zeeland Van der Stad, in café Sanders-de Paauw te Sluis in de morgen van 17 mei 1940, is hieromtrent enige verdere documentatie over te verkrijgen ? Op welke bron is dit voornoemde onderhoud tussen Z.K.H. Prins Bernhard en Commandant Zeeland Van der Stad gebaseerd ?

Vraag 4: Is Z.K.H. Prins Bernhard buiten Sluis ten tijde van zijn korte terugkeer naar het Continent nog elders ergens in Zeeland bij de nog strijdende Nederlandse troepen geweest ?

Hopende op plaatsing en antwoorden op de gestelde vragen, verblijf ik
Vriendelijk groetend,
Jack Huntjens.
» Dit bericht is geplaatst op 12 juni 2013 12:06
Totaal berichten: 2.107
1: Geen idee. Hij was naar Duinkerken vervoerd. Naar ik aanneem met een Britse destroyer. Per auto ging hij van Duinkerken naar Zeeuws Vlaanderen. Terug ging hij met de kanonneerboot Flores.

2: Heb ik zo niet paraat. Ik vermoed een of andere opperwachtmeester, want die waren meestal de lokale brigadecommandanten. Zij hadden een dienstwoning.

3: Lees Wim Klinkenberg zijn bio over Bernhard maar eens na hierop. Diens zoon Willy heeft er nog een schepje bovenop gedaan. Zal jou zeker bevallen. Ik vind het cowboy literatuur.

4: Niet dat ik weet.
» Deze reactie is geplaatst op 12 juni 2013 14:39
Totaal berichten: 170
Geachte heer Goossens,

Dank voor de gegeven antwoorden.

Aangaande de pluriformiteit die er is te bespeuren bij de lezingen van Lou de Jong, Dra M.G.Schenk, Alden R. Hatch (biografie ZKH Prins Bernhard), Wim Klinkenberg, Annejet van der Zijl tonderling en de lezingen die verder nog sedert mei 1940 in de ronde moge zijn over de korte terugkomst van ZKH. Prins Bernhard met zijn adjudant Luitenant-kolonel H.J. Phaff naar het Europese continent, zou men haast veronderstellen dat men hier met een fantasieverhaal van de Nederlandse delegatie in het toenmalige Londen heeft te maken.

U stelt dat ZKH. Prins Bernhard met de kanonneerboot Hr.Ms. Flores naar Engeland is teruggekeerd. In welke lezing kan ik dit voor mijn nieuw gegeven terugvinden. Is u bekend van welke havenplaats hij met de Hr.Ms. Flores terugkeerde naar Engeland ? Is u eveneens bekend in welke Engelse haven ZKH. Prins Bernhard met de Hr.Ms.Flores aanmeerde ?

U bij deze bij voorbaat bedankend.

Vr.gr. Jack Huntjens.
» Deze reactie is geplaatst op 12 juni 2013 23:45
Totaal berichten: 143
Op 18 Mei is Hr Ms Flores, samen met Hr Ms van Meerlant aangekomen in Dover.
» Deze reactie is geplaatst op 13 juni 2013 00:34
Totaal berichten: 2.107
Jack, ik zou zeggen, doe lekker je eigen onderzoek, maar ik werk er niet meer aan mee. Dus verwacht van mij geen antwoorden.
» Deze reactie is geplaatst op 13 juni 2013 12:04
Totaal berichten: 170
Noch de na-oorlogse Parlementaire Enquête Commissie noch neêrlands officiële geschiedschrijver dr. Lou de Jong hebben ooit enige behoefte c.q. durf gehad om deze reis [Zeeuws-Vlaanderen –Parijs- Franse kust] welke ZKH.Prins Bernhard, ten faveure van het oppoetsen van het koninklijk blazoen na de smadelijke Koninklijke vlucht uit het Koninkrijk, zou hebben gemaakt, nader op waarheid te willen toetsen c.q. ter discussie te stellen.
Hierbij dient ook vermeld te worden dat Luitenant-Kolonel H.J. Phaff, die ZKH Prins Bernhard zou hebben begeleid nooit aangaande deze wonderbaarlijke / ongeloofwaardige reis nooit is worden ondervraagd en enige verantwoording hieromtrent heeft dienen af te leggen.

Duidelijk moge zijn dat de eerste officiële lezing aangaande deze trip van ZKH Prins Bernhard in 1962 voor het eerst in de officiële biografie over ZKH Prins Bernhard van Amerikaanse schrijver Alden R. Hatch is verschenen. Zeer opmerkelijk en opvallend is ook dat in deze officiële biografie ZKH Bernhard van Alden Hatch uit 1962, aangaande de roerige Mei-dagen van het Koninklijk Huis EXPLICIET GEEN DATA worden vermeld aangaande de 2 verschillende Koninklijke vluchten van IJmuiden (Juliana, Bernhard et al.) en Hoek van Holland (Koningin Wilhelmina en de korte terugkomst nadien van Prins Bernhard naar het Europese continent
De tweede een verder aangepaste versie aangaande de roerige Meidagen Koninklijk Huis zou pas 8 jaar later in 1970 verschijnen in dl. 3 – Mei ’40 – Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog van Neêrlands officiële geschiedschrijver Lou de Jong. Dr. Lou de Jong zou het verhaal dat door Alden R. Hatch in 1962 werd opgedist nader specificeren. [o.a. vermelding data, 21 gedetineerden ]

Een onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek in den beginne zou een duidelijk antwoord hebben kunnen geven op de vraag of binnen de Nederlandse geschiedschrijving al dan niet sprake zou zijn van een mystificatie, die met een officieel persbericht [Aneta, Reuter, ANP] van de Nederlandse delegatie in Londen op 16 mei 1940 wereldkundig werd gemaakt.

In ieder geval na een intense bloemlezing in de literatuur die hierover is verschenen en een studie van kranten en foto’s die ik hierover tot op heden weten te bemachtigen, tendeer ik te zeggen dat het hier duidelijk om een mystificatie gaat.

Vr.gr. Jack Huntjens.
» Deze reactie is geplaatst op 13 juni 2013 23:16
Totaal berichten: 10
In het boek van Philip Dröge, die ik zeer betrouwbaar acht over het geheime dubbelleven van Prins Bernhard wordt beweert, dat het niet alleen om Nederlandse NSB-ers zou gaan, maar dat ook communistische Nederlanders bij de invasie gevangen zijn gezet en dat daarom Prins Bernhard deze wilde laten neerschieten.

Nog belangrijker dan deze zaken is wellicht, dat Tweede Kamerlid en prominent NSB-er Meinoud Rost van Tonningen ook bij de gevangenen zou hebben gezeten en Prins Bernhard maar al te graag van deze Meinoud Rost van Tonningen af wou is uit meerdere documentatie mij bekend. Meinoud Rost van Tonningen, was als lid van de Volkenbond in Zwitserland namelijk zeer goed ingevoerd en was dus in potentie een gevaar voor de positie van de Prins-Gemaal. In 1940 is de executie nog mislukt.

Echter kregen Hans Teengs Gerritsen en "Prins" Bernhard als leiders van het zogenaamde Nederlandse verzet de leiding over het beruchte Oranje Hotel (ik heb er zelf nog vast gezeten en er uitzicht op gehad recentelijk) en reeds na een enkele dag of luttele dagen is daarbij Meinoud Rost van Tonningen zonder proces (Bijltjesdag) op uiterst dubieuze wijze om het leven gekomen. Ik heb het Oranje Hotel met eigen ogen gezien en ik acht het volstrekt uitgesloten, dat iemand zelfdoding kan plegen van zo`n laag (roos gekleurd) gebouw te springen. Later is ook de affaire King Kong nog in het Oranje Hotel en volgens mij zelfs op dezelfde afdeling gebeurt of gepleegd.

De weduwe van Meinoud Rost van Tonningen, als ook Tomas Ross hebben altijd met de beschuldigende vinger naar Prins Bernhard gewezen en aangezien zijn Nazi-lidmaatschap als ook van de familie geheim moest blijven, acht ik dit zeer betrouwbaar allemaal... Ook wordt er beweert dat Prins Bernhard in Zeeland was om contacten te leggen met de spionage afdeling van I.G. Farben in Parijs en zijn oude collega`s aldus, waar hij dus op doorreis was! In Laren heeft Prins Bernhard kort voor de meidagen van 1940 nog een Nazi-meeting gehouden met I.G. Farben, terwijl zijn broer al gelegerd was aan de Duits-Nederlandse grens. Ik heb ook mijn ernstige bedenkingen bij de gehele Generale Staf III van de Nederlandse Strijdkrachten in Den Haag in verband met onder andere de dubieuze orders in de zaak van de broer van NSB-leider Mussert, die de leiding had bij belangrijke waterwegen in de omgeving van Dordrecht en juist alles leek te doen om de verdediging al daar te saboteren.
» Deze reactie is geplaatst op 27 augustus 2013 21:38
Totaal berichten: 2.107
Bij de 21 gedetineerden zaten inderdaad 3 communisten, naast NSB'ers en andere pro-Duitse lieden. Voor de schijn van onpartijdigheid, en om geen enkele andere reden. De communisten werden in feite niet (meer) als gevaar gezien, maar Winkelman en de politiek vreesden voor Duitse toorn als alleen pro-Duitse geïnterneerden zouden worden vastgezet. Het typeerde het eierenlopen waaraan met name de Nederlandse politiek deed.

Meinoud Rost van Tonningen was een oud-diplomaat voor en in Oostenrijk. Met (de latere prins) Bernhard van Lippe Biesterfeld had Van Tonningen in zijn Oostenrijkse tijd bij mijn beste weten niets te maken, laat staan dat hij iets van Bernhard wist. Waarom hij vanuit zijn oude rol als diplomaat en Oostenrijks politiek lobbyist voor Bernhard een gevaar zou zijn, ontgaat mij ten enenmale.

In mei 1940 was er van een voorgenomen executie van de 21 gedetineerden geen sprake. Dus stellen dat een executie mislukt is, is pure suggestieve onwaarheid. Bernhard zou volgens een enkele bron inderdaad in boosheid hebben geroepen 'schiet ze toch neer', maar in hoeverre hem dat euvel te duiden is, ontgaat mij volkomen. Nederland was inmiddels overvallen door Duitsland. Rotterdam brandde. Men vermoedde overal verraad. Ik kan mij alles voorstellen bij primitieve wraakgevoelens, of deze nou van een prins of een gewone man kwamen.

Uw smalende opmerkingen over het verzet laten we maar verder onbesproken. Het Oranjehotel was in 1940-1945 overigens een gevangenis voor patriotten. Ik vind het nogal een gotspe dat u het nodig acht uzelf hier te presenteren als iemand die in het Oranjehotel zat. Dat zat u niet. U zat in de Penitentiaire Inrichting Scheveningen. Met Oranje en het Oranjehotel heeft u niets uit te staan - 'au contraire' zou ik zeggen!

Dat Rost van Tonningen wellicht geen zelfmoord pleegde, kan ik ondersteunen vanuit mijn inschatting van het geval. Ik denk ook dat die oorlogsmisdadiger over de kling gejaagd is, maar kan er in tegenstelling tot u geen misdaad in zien. Hoogstens gerechtigheid. Zijn weduwe als bron voor verwijten opvoeren is overigens weinig geloofwaardig. Ik heb de vrouw haar volhardendheid altijd bewonderd, maar haar overige kwaliteiten zijn me immer ontgaan. Eufemistisch gesteld ...

De laatste alinea van uw betoog is een aaneenschakeling van smadelijke beweringen. Gezien uw gekende politiek voorkeur niet verrassend, maar ik voel geen enkele behoefte daar op te reflecteren. Als u op de rode link (met naam) van een poster klikt, krijgt u een direct openende link naar de ingegeven mailadressen van de betreffende poster. Wellicht een aardige suggestie om die discussie in PM’s met elkaar uit te wisselen.
» Deze reactie is geplaatst op 31 augustus 2013 12:10
Totaal berichten: 10
Meneer Goossens, u vergeet een paar belangrijke zaken en de eerste zaak is, dat "Prins" Bernhard meer Nazi was, immers Nazi-lid gebleken dan Meinoud Rost van Tonningen, die naar mijn weten geen lid is geweest van de Nazi-partij...

Ook het feit, dat vele familieleden van "Prins" Bernhard nazi-lid waren zou in een eventueel strafproces tegen Meinoud Rost van Tonningen naar voren zijn gekomen is mijn mening! Meinoud Rost van Tonningen was zeer goed op de hoogte is mijn mening na behoorlijk onderzoek gepleegd te hebben. Ik heb inderdaad niet zelf in het voormalige Oranje Hotel gezeten, maar er wel drie dagen uitzicht op gehad, dus mij is bekend hoe hoog of beter gezegd laag het gebouw is...

Bovendien hebben zowel "Prins" Bernhard als Hans Teengs Gerritsen gezamenlijk in Zwitserland gestudeerd en van daaruit is het alleen al opmerkelijk, dat ze beide met GSIII te maken hebben gehad en ik betwijfel ten zeerste, sterker nog acht het hoogst onwaarschijnlijk, dat ze als I.D. een bijdrage aan het Nederlandse verzet hebben geleverd, anders dan verraad... Het komt op mij hypocriet over om Meinoud Rost van Tonningen wel als oorlogsmisdadiger aan te merken en "Prins" Bernhard en de Duitse familie juist weer niet! Ik weet niet, welke smalende opmerkingen aangaande het verzet u nu bedoeld.

Bovendien was men in Oostenrijk iets bekender met de zaken rondom bankiers als Rothschild (Wenen) en Mannheimer (crash Weense effectenbeurs)! Ik kan mij niet voorstellen, dat Rost van Tonningen als lid van de Volkenbond en latere president van de DNB hiervan niet op de hoogte is geweest en dan vind ik zelfs bepaalde keuzes begrijpelijk!
» Deze reactie is geplaatst op 2 september 2013 14:37
Totaal berichten: 2.107
Kennis genomen van uw reflecties. U vergeeft mij vast dat ik ze verder ook voor kennisgeving aanvaard en overigens onbeantwoord laat. Ik vraag me overigens af of deze discussiegroep wel het door u gezochte podium is, maar die keuze is natuurlijk aan u.

Omdat u er wat mij betreft recht op hebt, kort nog even verhelderd waar u wat mij betreft smalend over het verzet debiteerde ... U sprak eerder van ' ... als leiders van het zogenaamde Nederlandse verzet'. Dat wekt de sterke suggestie alsof u het bestaan van dat verzet tenminste zou willen devalueren, maar wellicht zelfs zou willen ontkennen. Daarover sprak ik uw aan.
» Deze reactie is geplaatst op 2 september 2013 16:16
Totaal berichten: 78
Merkwaardig en ronduit walgelijk is het dat op het huwelijksfeest van Juliana en Bernhard de partij hymne der Nazi's -het Horst Wessel Lied- heeft geklonken.

En dan te bedenken dat destijds bij de ingang van iedere -zichzelf "respecterende" Duitse plaats- vanwege deze partij de welhaast meest afschuwwekkende en demonische zinspreuk uit de geschiedenis der mensheid opgerecht was: 'Die Juden sind unser Unglück'.
» Deze reactie is geplaatst op 2 september 2013 20:55
Totaal berichten: 10
Beste meneer Goossens, mag ik u er aan herinneren, dat ik meer leden in de familie had, die actief waren op of rondom de Grebbe in de mei dagen van 1940, dan in ieder geval "Prins" Bernhard aan Nederlandse zijde? Mag ik u er verder aan herinneren, dat mijn opa vanaf 1942 t/m 1945 ondergedoken heeft gezeten? Mag ik u er aan herinneren, dat ik een oude joodse mevrouw persoonlijk ken, die vanuit Antwerpen, eerst naar Parijs is gevlucht en daar ondergedoken heeft gezeten en vervolgens is gevlucht naar Zwitserland, opgepakt en later toch maar vrij gelaten door Duitsers?

Mag ik u er aan herinneren, dat ik ook lang onderzoek heb gedaan naar bepaalde zaken en dat de zaken, die u als smaad, dus de waarheid omschrijft, anders zou het laster zijn, dat ik die niet zelf heb bedacht, maar uit andere bronnen (Boek over Oranje Hotel, boek Philip Droge, website www.leugens.nl, website www.prorepublica.org, website De Gezonde Roker, weduwe Rost van Tonningen, Tomas Ross, Loe de Jong en vele anderen) citeer...

U kunt mij best op mijn fouten wijzen en dan wil ik die herstellen, maar ik begrijp uw spottende kritiek niet en begrijp niet, dat u tegen gelijkwaardigheid, democratie en vrijheid van meningsuiting bent, terwijl daar volgens mij door allen voor gevochten is of is dat niet het geval, tijdens de Tweede Wereldoorlog?
» Deze reactie is geplaatst op 3 september 2013 00:20
Totaal berichten: 10
Nog even een reactie, aangaande het verzet, dat onder leiding van "Prins" Bernhard zou hebben gestaan. Ondanks, dat er een zeer mooie film is gemaakt over de Soldaat van Oranje, was dit deel van het verzet niet echt een succes en zijn er vele verzetslieden in een hinderlaag gelopen door verraad bij het England Spiel en ook daarover gaan verschillende theorieën, zoals de theorie van ex-verzetsman Charles Destree, die op mij betrouwbaar overkomt in verband met de affaire Hess! Overigens ontken ik absoluut niet, dat er geen verzet was, maar volgens mij was er tot 1942 vanuit Engeland nauwelijks sprake van een georganiseerde Nederlandse verzetsorganisatie! Te meer, daar maar weinig Nederlanders de oversteek naar Engeland hebben gered...
» Deze reactie is geplaatst op 3 september 2013 00:25
Totaal berichten: 2.107
We zijn het niet vaak eens AKA, maar hierin schud ik u beslist de hand. Het is een bizarre vertoning geweest en een ronduit verkeerde inschatting van Wilhelmina.

Men vreesde toen al de toorn Duitslands als het lied niet zou worden gespeeld voor de Duitse gasten.

Laten we overigens wel de nuance bewaren, dat toen nog geen oorlog was uitgebroken en de transparantie der gebeurtenissen toen niet zo was als nu. Er was nog niet de lading bij het Horst Wessellied als er na 1940 zou komen. Desalniettemin was het inderdaad ook toen al een lied, dat onlosmakelijk met het (ook in Nederland als bloedfanatieke bekend staande) 'Blut und Boden Gedanken' werd verbonden en daarmee tot het marslied der militante nationaal-socialisten was verworden. In dat kader had een democratie als Nederland nooit het Horst Wessellied mogen laten spelen bij een officiële gebeurtenis. Ik deel die mening.

Dat gezegd hebbende, zullen we nu afspreken om hier nu verder bij het onderwerp te blijven en ons tot de gebeurtenissen in Zeeland te beperken?
» Deze reactie is geplaatst op 3 september 2013 10:05
Totaal berichten: 10
Eigenlijk wilde ik niet meer reageren, al hoewel dit topic zeer interessant is, zelfs voor de hedendaagse toekomst van Nederland, maar ik ben toevallig via een artikel op www.nu.nl over de (niet-)vervolging van Zorreguieta, deze link tegen gekomen, die de topic starter denk ik wel interessant vind en die mijn conclusies nog eens onderschrijft: http://deresearcher.nl/achtergronden/het-nazi-verleden-van-prins-bernhard-1911-2004

Overigens vind ik het zijn van een Nazi, op zich niet zo zeer een misdaad, maar vooral het zijn van een beroepsleugenaar!
» Deze reactie is geplaatst op 3 september 2013 18:06
Totaal berichten: 19
@ de heer Goossens
Tot nu ging ik ervan uit dat de voorliefde voor AFC Ajax ons enige punt van overeenkomst was. Er is vandaag dus een aspect aan toe gevoegd ;)

Ik ben het eens met de door u gemaakte nuancering, echter (evenwel) vooraleer we weer terugkeren naar 'Zeeland' wil ik u inzicht geven in het willens en wetens foute optreden van destijds.

De dirigent in functie -de heer Peter van Anrooy- daarbij nevens 25 leden van zijn orkest weigerden op die bewuste avond vanwege principiële redenen om het Horst Wessel lied op te voeren.
Deze moedige en gewetensvolle houding heeft de heer Van Arooy zijn baan en aanzien gekost. Een furieuze Wilhelmina zorgde onverwijld voor een officier die wel bereid was dit lied ten gehore te brengen.
Op lastgeving van Wilhelmina werd de heer Van Anrooy op staande voet ontslagen als dirigent.
» Deze reactie is geplaatst op 3 september 2013 21:05
Totaal berichten: 10
Ook nog een Youtube filmpje die het 1 en ander bevestigd: https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=-m4s8VTZpEo#!
» Deze reactie is geplaatst op 3 september 2013 22:49
Totaal berichten: 10
In deze film wordt trouwens de vraag gesteld van Gerard Aalders, want ik ben helaas de link vergeten, want ook ik maak fouten: https://www.youtube.com/watch?v=FA5m_-L9Md8&list=PLDGhu3EG5zj7NUfBHP_35d4VQUetjDhGU
» Deze reactie is geplaatst op 6 september 2013 11:52
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Wij sluiten dit item af.
Er is intussen genoeg over gezegd en we zijn daarbij behoorlijk afgedwaald.
» Deze reactie is geplaatst op 6 september 2013 18:00

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554