Discussiegroep

Onderwerp: Leger tijdens de oorlog

» Dit onderwerp is gesloten
Totaal berichten: 19
3.232 keer gelezen
16 reacties
Categorie: Overig Mei 1940
Is de defensieorganisatie na de strijd in Nederland nog gedeeltelijk blijven bestaan. Er waren naturlijk allemaal krijgsgevangenen en de officieren hebben vrijwel de gehele oorlog in gevangenschap geleefd. Maar ik kan me niet voorstellen dat er van een organisatie niets overbleef. Soldij moest worden uitbetaald, pensioenen geregeld worden etc.
» Dit bericht is geplaatst op 3 september 2003 21:22
Totaal berichten: 698
NEE weinigen hebben de hele oorlog in gevangenschap geleefd ,de duitsers zag de nederlander als broeder volk het dichst bij het germaanse ras (heefthitlergezegd )had geen belang daarbij ,na 3 maanden zijn ze alle vrijgelaten ,(zie boek vinke)winkelman mocht de demoblisatie niet organiseren ,de echt reden was geloof ik dat hij de boel vertraagde ,alweet ik dat niet zeker ,maar ongetwijfeld het zal in die buurt liggen ,en met betaling zal het wel meeghevallen zijn het ambtenaren apperaat bleef goed werken zie het latere bonnen stelsel !!
» Deze reactie is geplaatst op 3 september 2003 22:21
Totaal berichten: 1
Rob,
Veel officieren moesten zich daarna weer melden bleven de gehele oorlog in krijgsgevangenschap. Ik heb een boek, ik ben de naam even kwijt , en niet in staat om het nu op te zoeken, waarin de ontsnappingspogingen van deze officiern in de verschillende kampen wordt beschreven. Dit is een soms echt vermakeljk en interessant boek.
» Deze reactie is geplaatst op 3 september 2003 22:30
Totaal berichten: 698
maar jan soldaat ,zat thuis ,in 43/44 begonnen de razzia .s toen konde ze zich weer melden voor werken in duitsland ja dat klopt
» Deze reactie is geplaatst op 3 september 2003 22:42
(redactie)
Totaal berichten: 849
"'s-Gravenhage, 29 April - De Wehrmachtbefehlshaber in den Niederlanden, General der Flieger Fr. Christiansen, maakt het volgende bekend:
Na de capitulatie van het Nederlandsche leger in Mei 1940 heeft de Führer en opperbevelhebber van de Duitsche Weermacht bevel gegeven tot onmiddellijke invrijheidstelling van de Nederlandsche soldaten uit de krijgsgevangenschap. Deze maatregel werd vanzelfsprekend genomen op voorwaarde, dat de Nederlandsche officieren en manschappen deze grootmoedige handelwijze met een dienovereenkomstige houding ten aanzien van de Duitsche bezettende macht zouden beantwoorden. Een groot gedeelte van hen heeft aan deze verwachting voldaan; in vele gevallen is echter onder invloed van onverantwoordelijke ophitsers een tegenovergestelde ontwikkeling gevolgd.
Reeds in Mei 1942 moesten derhalve de voormalige beroepsofficieren opnieuw in krijgsgevangenschap worden weggevoerd. De Duitsche weermacht heeft sindsdien bijna een vol jaar laten verstrijken in de verwachting, dat deze duidelijke waarschuwing zou worden verstaan. In feite hebben echter afzonderlijke leden van het voormalige Nederlandsche leger door hun vijandig gedrag telkens opnieuw het vertrouwen, dat bij hun vrijlating in hen werd gesteld, geschonden. Dit misbruik van een volkomen vrijwillig teruggeschonken vrijheid wordt thans niet langer meer geduld.
De Wehrmachtbefehlshaber in den Niederlanden beveelt derhalve, dat de leden van het voormalige Nederlandsche leger terstond opnieuw in krijgsgevangenschap worden weggevoerd. Hij zal de betrokken personen in de dagbladpers tot persoonlijke aanmelding oproepen. Wie aan den oproep van den Wehrmachtbefehlshaber geen gevolg geeft of tracht, zich op andere wijze aan de krijgsgevangenschap te onttrekken, moet op de strengste maatregelen rekenen. Dit geldt eveneens voor personen, die de betrokkenen bij dergelijke pogingen ondersteunen. Allen, die thans in krijgsgevangenschap moeten terugkeeren, hebben dit uitsluitend aan de ophitsers te danken, die door hun misdadig gedrag dezen maatregel noodzakelijk maakten."
» Deze reactie is geplaatst op 3 september 2003 22:53
(redactie)
Totaal berichten: 1.340
Een klein aantal officieren, waaronder de beide van Voorst tot Voorst broers, Winkelman, Best, vd Bent (cmdt IV LK) en v Lawick (commandant -gouverneur vd KMA) en vice admiraal v Laer, hebben geweigerd de eed van pacificering af te leggen en bleven geinterneerd. Om precies te zijn de volgende samenvatting (naar L de Jong):

- Generaal Winkelman (heeft niet geweigerd te tekenen, maar werd weggevoerd vanwege subversieve handelingen)
- de vijf eerder genoemde generaals
- een vice admiraal
- 8 marine officieren
- een matroos stoker (geen officier dus)
- 11 landmachtofficieren
- 41 (vd 72 in Nederland verblijvende) KNIL officieren

68 officieren, inclusief een subalterne, dus. Opvallend is het aantal KNIL militairen, maar daaraan zal de reden van verbondenheid met Indie een grondslag zijn geweest. Men was immers vaak (op ik meen 7 KNIL officieren na) slechts op bezoek of op cursus in Nederland. Echter strikt genomen had men wel de eed op het koningshuis afgelegd, en was internering (door de Duitsers volgens het oorlogsrecht) terecht.

Saillant detail. Een door de Quay ingestelde commissie, bestaande uit (JJG) van Voorst tot Voorst(voorzitter), vd Bent en (kolonel) Koot (cmdt NBS) vond dat officieren die de eed van pacificatie hadden afgelegd en vervolgens deze hadden gebroken door toch subversieve acties tegen de Duitsers te beginnen moesten worden ontslagen uit het leger. Ze zouden de officiers-eer onwaardig zijn! Je vraagt je serieus af a. waarom twee (van de drie - uitgezonderd Koot dus) falende officieren uit de meidagen in zo'n commissie zaten (nota bene voor dat de enquete commissie hun blazoen -geforceerd - had gezuiverd) en b. welke naieviteit en ouderwetse ridderlijke instelling bezit had genomen van deze leger notabelen! Vd Bent was nota bene van mening dat officieren die de eed wel hadden afgelegd (we zagen al dat dit 99% van de officieren betrof) niet meer in aanmerking mochten komen voor een functie als officier in het leger. Toen minister Meynen (defensie) dit standpunt van de commissie naast zich neer legde (onder het nog veel te goedkope motto van "de Duitsers braken tijdens de bezetting ook meermaals hun woord jegens de bevolking" - alsof dit in een erezaak, zou dit er een zijn, van enige relevantie is!?), en het kabinet in diens navolging, diende vd Bent zijn ontslag in. God zij dank zou ik zeggen, maar het onderstreept de positieve kant van de gedachte van Wilhelmina na de oorlog grote schoonmaak in legertop, ambtenarij en politiek te houden (ookal waren haar motieven bepaald anders ingegeven). Het onderstreept echter ook nogmaals hoe gedateerd en naief onze leger en politieke top nog immer waren - het onderstreept ook mijn persoonlijk mening over Van Voorst tot Voorst, als een buitengewoon beperkt legerleider en vooral als een maatschappelijk en era-ontkoppeld persoon.
» Deze reactie is geplaatst op 4 september 2003 01:43
Totaal berichten: 698
mooi reactie RUTGER BOL zo volledig ,ook de woorden keus ,perfect!!!!
» Deze reactie is geplaatst op 4 september 2003 10:44
(redactie)
Totaal berichten: 849
Rob, het is gewoon een citaat uit een krantenbericht van die datum ;-)
» Deze reactie is geplaatst op 4 september 2003 10:48
Totaal berichten: 19
Bedankt voor de reactie, maar mijn echte vraag is nog niet beantwoord...was er tijdens de bezetting nog een defensie-organisatie?
» Deze reactie is geplaatst op 4 september 2003 11:02
(redactie)
Totaal berichten: 849
Na terugkeer uit krijgsgevangenschap (Juli 1940) werden die soldaten met werk definitief gedemobiliseerd en konden weer in de maatschappij aan de gang. Soldaten zonder werk kwamen terecht in de opbouwdienst, een apparaat wat werd ingesteld om stellingen etc. op te ruimen / af te breken. Werd deze organisatie later is geworden weet ik niet. Volgens mij ontstond er in 1940-41 een (illegale) groep oud-militairen die samen een soort militante verzetsgroep vormde. Wie weet hier meer van? Ik heb thuis een boekje liggen met een verhaal hierover m.b.t. Wageningen. Zal het vanavond even opzoeken.

Maar mijn krantenbericht zegt toch al voldoende. Blijkbaar hadden de Duitsers sterke aanwijzingen dat oud-militairen veelvuldig betrokken waren bij verzetsacties.

Het is mij onduidelijk WELK deel van defensie tot en met 1943 is blijven bestaan. Je had de (militaire) commissie Nierstrasz die tijdens die oorlogsjaren meewerkte aan de Militaire Spectator (Legerblad) en onderzoek deed naar de meidagen van 1940 ("gekleed in een vorm die de bezetter niet schaden en/of kwetsen kan"). Hoe groot deze groep was en of er nog enige relatie met (Duitse) defensie was weet ik niet.
» Deze reactie is geplaatst op 4 september 2003 11:40
(redactie)
Totaal berichten: 629
Bedoel je misschien de " Ordedienst " van jhr. Six, die ( als de Duitsers uiteindelijk zouden zijn verdreven ) een soort interim-macht moesten vormen en er vooral voor moesten waken dat Commuisme hier geen voet aan de grond kreeg. In die Ordedienst zaten in elk geval nogal wat oud-militairen.
» Deze reactie is geplaatst op 4 september 2003 12:04
(redactie)
Totaal berichten: 849
Zou kunnen, ik check dit vanavond even...
» Deze reactie is geplaatst op 4 september 2003 12:13
(redactie)
Totaal berichten: 1.340
Rutger heeft gelijk. In 1940 werd door de Duitsers de Opbouwdienst opgericht, en in 1941 de Nederlandse Arbeidsdienst. In beide organisaties gingen aanzienlijke hoeveelheden oud leger (beroeps en reserve) kader en lager beroepspersoneel op. De majoor Breunese was de eerste commandant van de Opbouwdienst. In deze opbouwdienst zaten meer dan duizend beroepsoffcieren )cadetten en adelborsten', en circa 24.000 overige beroepsmilitairen. De Arbeidsdienst was op een Nazi leest geschoeit. Zo was Breunese akkoord gegaan met het lidmaatschap van het kader van het Nederlands Legioen, maar hij had geweigerd dat de leden de Hitlergroet brachten. In augustus 41 nam hij ontslag en werd opgevolgd door de lt/kol de Bock. In de herst van 1943 had de Arbeisdienst 2.200 leden . Nadat de Hitlergroet verplicht werd, zegden circa 450 hunner op. Van de 1.800 leden waren er 450 NSB´er. Later in de oorlog werd de Arbeidsdienst ingezet ten faveure van de Wehrmacht. Deze groep van de Opbouw/ en Arbeidsdienst vielen onder de groep die na de oorlog werd onderzocht in relatie tot de grote zuivering. 700 leden van de Arbeitsdienst werden als fout bestempeld en verloren )o.m. hun pensioenrechten.
» Deze reactie is geplaatst op 4 september 2003 12:30
Totaal berichten: 698
ja rutger je was zo volledig ,ik vindt ook als je iets over neemt uit krant of citaat dat er bij moet vermelden ,ook allert goossens moet het melden uit eigen werk of citaat ,al schat ik allert goossens vrij hoog in dat hij geen citaat werk nodig heeft ,je bron vermelden of eventueel je eigenmening ,noproblemverder!!
» Deze reactie is geplaatst op 4 september 2003 21:20
Totaal berichten: 698
gewoon bron vermelden !!
» Deze reactie is geplaatst op 4 september 2003 22:19
(redactie)
Totaal berichten: 849
Rob, het feit dat het tussen quotes staat (") geeft al aan dat het een citaat / fragment uit externe bron is. De exacte bron is mij onbekend, behalve dan dat het uit een krant komt.
» Deze reactie is geplaatst op 4 september 2003 22:28
Totaal berichten: 698
is toch goed rutger ,!!
» Deze reactie is geplaatst op 4 september 2003 22:59
» Dit onderwerp is gesloten
2554