Discussiegroep

Onderwerp: GESCHIEDVERVALSING.

Totaal berichten: 9
348 keer gelezen
3 reacties
Categorie: Slag om de Grebbeberg en Betuwestelling
GESCHIEDVERVALSING DOOR V.E. NIERSTRASZ ONDER LEIDING VAN VAN DE WEDUWE VAN MAJOOR WILLEM PIETER LANDZAAT, COMMANDANT 1-8RI


Geachte webredactie,
Beste Rutger Bol,

Reeds in het verleden heb ik meermalen uitgebreid middels mijn bijdragen contact inzake de heroïsche strijd om het Paviljoen, alwaar Majoor P.W. Landzaat, commandant I-8RI, een heldendood zijn gestorven. Bijdragen zoals o.a. het opstappen van een tweetal redactieleden uit de redactie van de Militaire Spectator, het Doodschieten van een Officier Hoger in Rang

Op basis van een decennialang onderzoek in de archieven en op basis van vele overlegbare documenten uit het Nationaal Archief, NiMH, waaronder de vele handgeschreven correspondentie van Mevr. Wilhelmina Gerharda Landzaat-van den Nieuwenhuizen (= weduwe van Majoor Willem Pieter Landzaat) aan tal van personen, moge evident gesteld worden dat de strijd om het Paviljoentje en heldhaftig overlijden zoals het door Victor Emilius Nierstrasz voor het nageslacht is worden opgetekend nooit als zodanig heeft plaatsgevonden en als een geschiedkundig bij elkaar geraapt verzinsel kan worden getypeerd. Evident hierbij is dat Nierstrasz zich duidelijk heeft laten leiden, geschiedkundig heeft laten inspireren door onderzoeken en de aan hem gerichte correspondentie van de weduwe van Willem Pieter Landzaat.

Vlak na de Nederlandse capitulatie kreeg Nierstrasz van de Generale Staf de opdracht om de officiële geschiedschrijving van de oorlogshandelingen in de meidagen van 1940 ter hand te nemen. Dit leidde tot een aantal publicaties, o.a. in de Militaire Spectator.

Het schrijven van soldaat Jos Pierik (bewaker van majoor Willem Pieter Landzaat / de verzorger van diens paard Queen) van d.d. 16 augustus 1940 aan Mevr. Wilhelmina Gerharda Landzaat-van den Nieuwenhuizen geeft naast het ontkrachten van het latere verzonnen verhaal van militair geschiedschrijver Nierstrasz inzake het heldhaftige overlijden van Majoor Landzaat evenzo de sleutel tot de oplossing van het mysterie rondom de toentertijd drietal onbekende soldaten in rij 5 en de hieraan gerelateerde vermist gemaakte soldaten op het Grebbekerkhof, waaronder de sergeant Adriaan van Hal,van der Wal en Rensen.

“ .. in de kelder daar was de telefoonwacht, een dubbel post, dus twee man en na den oorlog hebben ze drie verkoolde lijken er uit gehaald”.

Kortom: Als de leugen in de geschiedboeken geaccepteerd is, blijft het moeilijk de waarheid te spreken.


Vriendelijk groetend,
Jack Huntjens.
» Dit bericht is geplaatst op 6 juni 2023 12:07
(redactie)
Totaal berichten: 224
De kunst van het schrijven is mij niet gegeven, die van kritisch lezen iets meer.

Ik mis in het betoog best veel van wat een goed betoog sterk maakt in mijn beleving.
Wat mij betreft zou het betoog beginnen met een schets van de juiste contemporaine context c.q. setting. Indien men anderen van je standpunt wilt overtuigen, is het schrijfdoel om de lezer te overtuigen van die mening. Om dit te doen, geef je argumenten die jouw mening ondersteunen. Deze argumenten kunnen weer worden ondersteund door voorbeelden. Een betoog is het sterkst wanneer je veel feitelijke argumenten gebruikt en waarbij je ook duidelijk aangeeft waar je de informatie vandaan hebt gehaald; je noemt de bron. (deze tekst is een interpretatie van https://www.examenoverzicht.nl/nederlands/betoog-schrijven)

Die bronnen vormen voor mij de basis, het fundament voor het standpunt. Een goed standpunt kan in mijn ogen slechts worden ondersteund door een goed (toegankelijk) bronnenapparaat.

Wat ik vooral mis is de context, de mening, maar bovenal het bronnenapparaat. Allereerst zou ik dan graag de mening helder en duidelijk willen horen. Over boeken van Brongers b.v. kun je urenlang twisten, maar zijn voorbeelden en bronnen waren erg goed verzorgd en in die tijd toegankelijk genoeg. Inmiddels heeft de toegankelijkheid van bronnen een grote vlucht genomen. Het NIMH heeft veel openbaar gemaakt. Op onze site staan ontzettend veel bronnen, maar niet alle bronnen zijn gepubliceerd of algemeen bekend. Daar ligt een nobele taak voor onderzoekers wat mij betreft het toegankelijk maken van bronnen.
» Deze reactie is geplaatst op 8 juni 2023 11:20
Totaal berichten: 15
Geachte webredactie,

Alwéér zo'n onsamenhangend prietpraatverhaal van meneer H. waarin feiten, fictie en sensatiezucht worden vermengd tot een tekstuele oprisping met
de kenmerken van een losse flodder. En draagt mijns inziens niet bij aan
de kwaliteit en doelstellingen van deze discussiegroep.

Ik wil u in overweging geven om niet teveel aandacht noch uw kostbare tijd
aan schrijfsels van dergelijke strekking te besteden.

De majoor Landzaat heeft mijn blijvende respect en bewondering. Ruim tachtig
jaar na dato zijn naam ongefundeerd bezoedelen, acht ik ongepast.

Vriendelijke groet,
André de Jager
» Deze reactie is geplaatst op 8 juni 2023 13:33
Totaal berichten: 2.107
Laat ik er het navolgende over zeggen, want het verhaal zelf is wat mij betreft een hersenschim van de schrijver zelf en verdient geen reflectie.

Het bezoedelen van een naam van een held van de Grebbeberg met als kennelijk doel een verklaring te vinden voor het niet-geïdentificeerd zijn van enige gevallenen die de schrijver om hem moverende redenen dierbaar zijn, is een zeer lage vorm van effectbejag.

Hoewel we de vrijheid va meningsuiting omarmen, zullen we wat mij betreft niet nog eens de vrijheid geven dit soort aanklachten alhier te posten.
» Deze reactie is geplaatst op 6 augustus 2023 12:43

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554