Discussiegroep

Onderwerp: Brandenburg divisie te Didam

» Dit onderwerp is gesloten
Totaal berichten: 3
6.077 keer gelezen
21 reacties
Categorie: Overig Mei 1940
Beste forumgebruikers,

In het boek "Grebbelinie 1940" (2002) van de heer E.H. Brongers wordt op bladzijden 38 en 39 meldingen melding gemaakt van een mislukte poging van de Duitse Brandburg divisie om de brug bij Westenvoort te bezetten, daar zij ontdekt werden bij een wegversperring te Didam.

Kan, aangezien dit om 02h15 plaatsvond, worden beschouwd als feitelijk het eerste contact tussen Duitse en Nederlandse soldaten tijdens het begin van de oorlog? Tevens is alle informatie welkom over dit toch merkwaardige incident.

Verder ben ik zeer geinteresseerd in de panzertrein die die nacht oprukte naar het fort te Westervoort, en de mislukte poging deze te Zevenaar te laten ontsporen.

Met vriendelijke groet
» Dit bericht is geplaatst op 6 oktober 2004 15:39
Joost Bruinsma
De leden van de overvalploeg bij Didam waren strikt genomen geen Brandenburger. Zij behoorden bij het onderdeel van Hauptman Fleck , die in Breslau een eigen bataljon had geformeerd. Fleck was van oorsprong pionier. Over dit bataljon valt weinig in de literatuur te vinden, alleen dat het bestond uit Sileziërs, Polen en een aantal Nederlanders van NSB en/of NSNAP. Oa. meldde Ernst Herman Ridder van RAPPARD zich bij deze eenheid. Niet duidelijk is geworden of hij ook bij de acties op 10 mei 1940 betrokken was. Ze deden ook pogingen om de bruggen bij Maastricht en bij Nijmegen te veroveren. In de Duitse rapporten wordt ook melding gemaakt van een overval op de brug bij Deventer maar daar heb ik nog nooit iets van teruggevonden.

Of de eenheid bij Didam het eerste contact had is niet met duidelijkheid te zeggen. Over de gehele linie zouden overvalcommando's de bruggen trachten veilig te stellen zodat de Duitse eenheden die ongestoord konden passeren.

Het gebied voor de IJssel viel onder het T.B.O. Het gebied tussen de grens en de IJssellinie (Westervoort) werd bemand door het 22 Grensbataljon. Bij Didam was bij de PK (Protestantse Kerk) een dubbele asperge rij. Hieronder een stuk uit het dagboek van Sergeant Kaspers, de wachtcommandant op dat moment.
"Duitse soldaten vermomd als Nederlandse soldaten, 28 man, voorzien van een bewijs getekend door Minister van Dijkshoorn, wa.ar zo ongeveer in vermeld stond, dat "De Sergeant Verkerk (die notabene twee dikke Sergeant-majoorchevrons op de mouwen had) van de generale staf was en een patrouilletocht maakte langs de plaatsen: Beek, Didam, Zevenaar, Duiven, Westervoort, Arnhem worden door de dubbelpost, welke gevormd wordt door de soldaten P. Smits en een nieuwe uit Groeze, aangehouden.

De gehele patrouille is voorzien van een rijwiel en houdt zich opvallend rustig niemand vermoedt, dat hier bedrog gepleegd wordt, tot de inspectie met een zaklantaarn mij de eigenaardige vorm der mitrailleurs doet opvallen. Mitrailleurs met dunne lopen en gaatjes aan de zijkanten. Het officiële bewijsje doet mij echter twijfelen tussen echt of onecht. Ik besluit tot een list en deel de pseudo "sergeant" mede, dat ik de luitenant wil raadplegen.
Deze is echter nergens te vinden.

Dan vraag ik de "Sergeant" of hij "het woord" weet. Hij antwoordt met de vraag:"Met welk recht vraagt U dat?" Dan besluit ik om te handelen. Ik geef fluisterend order om alles met scherp te laden en de mensen met groepjes van drie man tussen de huizen post te laten nemen.
De lichte mitrailleur M20 laat ik eveneens met scherp laden en +/- 30 meter van de patrouille verwijderd stelling nemen. Tussen de bedrijven door heb ik het compagniesbureau gebeld om te vragen of ze iets van een patrouille afweten. In Duiven weten ze echter nergens van. Dan besluit ik blunder of geen blunder, de gehele patrouille te ontwapenen.
Ik wijs de sergeant op de situatie die ik geschapen heb en geef hem in overweging om de wapens neer te leggen, daar ik anders onmiddellijk bevel zal geven om te vuren. De aanvoerder besluit de wapens in te leveren.
Man voor man levert dan zijn wapens in. Ik gelast dan, dat de woordvoerder zijn mensen laat richten en hij commandeert "Zwei Gelid". Er is nu geen twijfel meer mogelijk. Wij hebben te doen met Duitse soldaten in Hollands uniform. De Duitse handleiding op een lichtkogel geeft mij zekerheid daaromtrent. De helmen blijken van karton te zijn. "


De verdere gang van zaken staat vermeld in het zeer goede boek van Brongers. Overigens wijs ik je nog op de overige titels van Eppo Brongers die stuk voor stuk de moeite van het lezen meer dan waard zijn, van zuid Limburg tot Afsluitdijk 1940.
» Deze reactie is geplaatst op 6 oktober 2004 21:00
Allert Goossens
Beste Joost.

Dit is buitengewoon interessante informatie. Hoe kom je aan de info over dit "Batallion Fleck"? Is het mogelijk dat dit bataljon ook de mensen leverden die bij Ede werden gepakt? Bij de behandeling van dit onderwerp (de "Poolse" krijgsgevangenen bij Ede) noemde je de Brandenburger of de BauLehr100 als mogelijkheden.
» Deze reactie is geplaatst op 6 oktober 2004 22:07
Totaal berichten: 3
Hoi Joost,

Hartstikke bedankt voor je reactie! Daarmee is deze kwestie mij weer wat meer duidelijk geworden. Rest mij echter nog wel enkele vragen, die jij of misschien een van de andere forumgebruikers kan beantwoorden. Elke reactie is natuurlijk welkom.
- Ik vraag mij af waar PRECIES de Nederlandse post heeft gestaan die de Duitse patrouille heeft ondergeschept. De Protestantse Kerk te Didam bevindt zich namelijk meer dan 100 meter ten noorden van de hoofdweg (die van oosten naar west loopt). Het had mij dus logischer geleken als de post daar gestationeerd zou zijn geweest en de Duitsers deze route hadden gelopen.
- Het is mij verder niet geheel duidelijk wie nu in de praktijk de leiding had tijdens dit incident. Volgens de woorden van sergeant Kaspers (weergegeven door Joost) is de luitenant "nergens te vinden" en besluit hij (Kaspers) uiteindelijk tot het innemen van de posities. In het werk van de heer Brongers wordt echter op blz. 37 de eerste luitenant T. Koster geciteerd die zegt dat hij door een van beide wachtposten van de kwestie op de hoogte worden gebracht en sergeant Kaspers opzoekt in een barak. Spreken beiden elkaar tegen?
- Tevens blijkt uit de woorden van eerste luitenant Kaspers (boek Brongers) dat de Duitse manschappen een "door een zekere kapitein Dijkstra ondertekende marsorder" bij zich hadden terwijl in deze discussie op het forum staat te lezen dat Kaspers beweert dat deze soldaten voorzien waren van een "bewijs getekend door Minister van Dijkshoorn".
- Verder spreekt Brongers over 29 man terwijl hier het getal 28 staat te lezen.

Blijft natuurlijk over de prikkelende vraag of dit incident (opgetekend om 02h15) een van de eerste van de Duitse inval in Nederland was.

groet,
Leon
» Deze reactie is geplaatst op 6 oktober 2004 22:17
Totaal berichten: 15
De verklaringen van Koster en Kaspers spreken elkaar op sommige punten tegen. Enerzijds mag je aan de verklaring van een officier misschien meer waarde toekennen. Anderzijds wordt de verklaring van Kaspers door meerdere betrokkenen bevestigd.
Ik hou het er maar op dat Koster niet bij het ontwapenen zelf is geweest omstreeks 1.45 uur maar een half uur later, maar toen duidelijk was dat het ging om Duitsers zijn maatregelen heeft genomen en kordaat heeft opgetreden.
Mogelijk heeft hij zijn verklaring wat aangedikt of mogelijk onbewust ingevuld daar wat hij niet meer precies wist. Ik kan en wil er geen oordeel over geven. Natuurlijk is het interessant in historisch perspectief, maar beter zou het zijn dan alle omstandigheden te bekijken waaronder het feit dat de verklaringen later zijn opgenomen op basis van herinneringen. Bekend is dat herinneringen zeker bij gebeurtenissen die een grote impact hebben en waarin veel dingen snel gebeuren en mensen mogelijk niet maximaal adequaat reageren, de lezingen van diverse betrokkenen nog wel eens uiteen lopen. Ik wil me dan ook beperken door te stellen dat het een te academische discussie is die door ons met wetenschap achteraf wellicht wat makkelijker kan worden gevoerd maar waarvan de waarde maar marginaal is natuurlijk in het grotere geheel.

Wat betreft het tijdstip een stuk uit het gevechtsbericht van kapitein C.F.H. Seyffardt op 29 juni 1940.
1.45 Telefonisch bericht van Sectiecommandant te Didam:
" Bij de paalversperringen te Didam is aangekomen een Sergeant met een afdeeling van 28 Wielrijders. De Commandant kent het woord niet, doch vertoont een door den Chef Staf T.B.0. geteekende opdracht om via Didam te rijden naar den Brug te Westervoort. Een en ander komt mij zeer verdacht voor. Onze mitrailleur staat op de afdeeling gericht."

Het was dus eerder dan 2.15 uur maar zelfs in ieder geval voor 1.45 uur Nederlandse tijd.

Dan de eenheid Fleck. Ik kom niet verder dan wat ik al heb aangegeven. Ik ben ook niet in de gelegenheid om veel verder te zoeken, onvoldoende tijd helaas.

De personen achter de commando eenheden (als je zo zou willen noemen) zijn dr von Hippel, Verbeek, Putz en Fleck. Fleck had in Polen nog veel succes maar bij de inval in Nederland is het ernstig misgegaan. Hij geloofde in grotere eenheden (20-30 man) die door list, bedrog en bluf door de linies zouden kunnen doordringen, zie operaties bij Maastricht, Nijmegen en Westervoort.
Von Hippel daarentegen was veel meer een voorstander van de kleine eenheden 5-10 man die sluipend en onopvallend tot bij de doelen zou komen en vervolgens zouden toeslaan.
Kijken we naar de inval in Nederland dan heeft de benadering van Fleck gefaald en in de literatuur (die ik ken) komt hij verder niet meer voor. Even heb ik nog gedacht dat Fleck zelf bij Ede is aangehouden maar in die periode mist er geen Fleck.
De leden van het bataljon van Fleck zijn na Fall Gelb opgegaan in het brandenburger regiment.
» Deze reactie is geplaatst op 6 oktober 2004 23:17
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Aan het verhaal van Joost Bruinsma over Didam kan ik niets meer toevoegen. Als het bedoelde incident ( waarbij aan Nederlandse kant militairen van 2-22GB waren betrokken/Brongers noemt in zijn boeken niet altijd de juiste eenheid om het niet te ingewikkeld te maken ) inderdaad om 1.45 uur plaats heeft gevonden ( vreemd genoeg spreekt het Stafwerk over 3.00 uur )was het met grote zekerheid de eerste ontmoeting tussen Nederlandse en Duitse militairen.
Ik heb in mijn bronnen het hele grensgebied gescreend ( van de Dollard tot Zuid-Limburg ) en kan geen enkele eerder tijdstip vinden.
Het dichtst erbij komt nog de ontmoeting van een Nederlandse grenspatrouille van 2 - II - 37 RI, vlak over de Nederlandse grens,
met de overvalploeg die was bestemd voor de brug te Roosteren.Deze ontmoeting wordt gesteld op 2.30 uur.
Er is in het Stafwerk over Zuid-Limburg ook sprake van enkele ontmoetingen met verdachte, fietsende " burgers ". Tijdstippen worden hierbij niet genoemd, maar die zouden eventueel eerder plaatsgevonden kunnen hebben.
» Deze reactie is geplaatst op 7 oktober 2004 00:58
Allert Goossens
Zoals Joost de doctrine van Fleck beschrijft past de opzet van de Duitse infiltratie actie bij Ede wel beter in dit plaatje dan in het plaatje van de Brandenburgers. Vraag blijft toch sterk wat hun missie zou zijn geweest.
» Deze reactie is geplaatst op 7 oktober 2004 04:13
Totaal berichten: 15
Het verhaal van de Panzerzug 7 van Hajo is op zich grappig, want dat zou mijn eerdere vermoeden bevestigen dat overvaleenheden, waarschijnlijk ook van Fleck, in Zevenaar actief zijn geweest. Blijkbaar is deze groep wel door de controles en versperringen gekomen en hebben zij de ontsporing op die manier verhinderd.

Bij de overval in Didam is overigens een onderofficier, mogelijk de leider van de overvalgroep, om het leven gekomen toen hij uit gevangenisschap wilde ontsnappen. Hij werd neergeschoten waarschijnlijk door sergeant DUKERS toen hij trachtte de bus te verlaten.

Mogelijk heeft iemand nog meer informatie over de activiteiten van de eenheid van Fleck bij Nijmegen en Dieren.
» Deze reactie is geplaatst op 7 oktober 2004 12:09
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Nijmegen

Voor het gebied tussen Maas en waal hadden de Duitsers aangewezen de " Gruppen " Nijmegen en Grave.
Voor deze groepen werden z.g " Vorausabteilungen " uitgezonden, bestaande uit een sectie op rijwielen en 2 zware pantserwagens. Deze waren bestemd voor de bruggen bij resp. Hatert, Malden, Heumen en Neerbosch.
ONAFHANKELIJK van deze Vorausabteilungen zijn overvalpatrouilles, behorende tot het BATALJON zur besonderen Verwendung Nr. 100 (hetzelfde dus als van Zevenaar ), dat de de Abwehr van admiraal Canarus ressorteerde, uitgezonden. Er werd dus kennelijk op 2 paarden gewed. Bij deze patrouilles waren in Duitsland woonachtige Nederlanders ingedeeld, die lid waren van de Organisatie Sport und Spiel, doch onder " bedriegelijke " voorwendsels voor deze ondernemingen waren geworven. Zij moesten zich, met gebruikmaking van nagebootste Nederlandse uniformen, meester maken van bruggen en hun optreden was bij afzonderlijke, zeer geheime, bevelen geregeld. In de oorlogsdagboeken, waarover wordt beschikt, worden zij NIET vermeld, waarschijnlijk omdat hierbij gebruik werd gemaakt van middelen, die niet strookten met het Volkenrecht.
Volgens uitspraken van bij Heumen gemaakte krijgsgevangenen zou in elk geval deze voor Heumen bestemde overvalsploeg al in de avond van 9 mei de grens hebben overschreden.
De activiteiten bij DIEREN heb ik nog niet kunen terugvinden.

Tav Zevenaar: de in mijn vorige bijdrage genoemde zender stond in de marechausseekazerne in Zevenaar. Doordat de melding van de pantsertrein niet kon worden doorgegeven ( redenenen vermeld in het speciale stukje over deze pantsertrein no. 7 / andere kop ) zijn (dus ) ook de spoorbruggen op weg naar Westervoort niet ( meer ) vernield en dook deze trein bij de IJssel op.
» Deze reactie is geplaatst op 7 oktober 2004 13:45
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
In het kort nog de resultaten van de langs het Maas-Waalkanaal ingezette overvalploegen.

Bij Heumen is het gelukt de brug in handen te krijgen.

In het Stafwerk over de Verdediging van de Maas/Waalstelling is een lang Duits verslag opgenomen, dat is gebaseerd op een in 195l gevonden Duits dagboek. De schrijver hiervan was een Duitse koopman uit Goch, die goed Nederlands sprak. Hij schijnt ( details worden in het Stafwerk gegeven ) spionnage te hebben gepleegd ( o.a vanuit de IJssellinie, waar hij n.b in de mobilisatietijd als militair moet hebben gelegen op basis van een valse oproep ) en uniformsmokkel te hebben bedreven. Ook op de Nederlandse deelnemer Lucassen wordt vrij uitgebreid ingegaan.je krijgt hier een goede indruk hoe men opereerde.

Bij Malden lukte het aanvankelijk ook, maar daar werd de brug in een tegenstoot heroverd. De krijgsgevangenen, die ( mijn vorige bijdrage ) vertelden al op 9 mei ( rond 21.30 zou dit zijn geweest ) in Nederland te zijn aangekomen, zijn bij Malden gemaakt en niet bij Heumen.

De brug bij Hatert is genomen door een van de genoemde Vorausabteilungen. Er is wel een overvalploeg gesignaleerd, maar die heeft kennelijk zijn actie niet doorgzet.

Bij Neerbosch is de overvalploeg gewoon te laat gearriveerd.
» Deze reactie is geplaatst op 7 oktober 2004 15:32
Totaal berichten: 15
De verkeersbrug Heumen werd veroverd door 4. BauLehrBat. zbv 800, derde of vierde zug onder leiding van de Leutnant Witzel. Lucassen werd dodelijk getroffen.

Wat Nijmegen betreft is de informatie zeer schaars. In de film A bridge too far wordt zelfs nog over deze actie gesproken, althans dat bij de verovering van de brug in 1940 de Duitsers grote verliezen zouden hebben geleden.
De drie bruggen bij Nijmegen, de grote verkeersbrug over de Waal, de spoorbrug over de Waal en de grote verkeersbrug over het kanaal zouden voor rekening hebben moeten komen van de eenheid van Fleck, dus niet te verwarren met de Brandenburger.
Ik kan mij herinneren eens iets gelezen te hebben dat de bedoeling was om met een schip (genaamd Breda) de bruggen bij verrassing te nemen.
» Deze reactie is geplaatst op 7 oktober 2004 15:57
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Joost, weet je zeker dat je DIEREN bedoelt als het over inzet van dit soort overvalploegen gaat?
Langs de IJssel hebben de Duitsers ( in dit geval volgens overste Brongers/blz. 30 ) alleen bij Westervoort en Zutfen overvalploegen willen inzetten om bruggen in handen te krijgen. Voor Doesburg met zijn schipbrug was niet eens een overvalploeg beschikbaar. Dieren wordt in deze context nergens genoemd.
Ik heb in het geval - Zutfen trouwens geen enkele aanwijzing kunnen vinden dat daar een is ingezet of zelfs maar gepland. Eigenlijk vind ik dat ook niet zo vreemd, gezien het feit dat in het geval - Deventer werd afgezien van zo'n eenheid, omdat Deventer te ver van de grens zou liggen. Zoveel dichter bij de grens ligt Zutfen nu ook weer niet.

Naar MIJMEGEN zelf zal ik nog even kijken.
» Deze reactie is geplaatst op 7 oktober 2004 17:23
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
De bruggen bij Nijmegen ( verkeers - en spoorbrug ) moesten worden genomen door een compagnie, vervoerd op een Rijnaak, voordat de Nederlandse verdedigers ze konden laten springen.
Codenaam was " Trojaans Paard ". De uitvoering leek inderdaad wel iets op de list met het bekende turfschip van Breda in 1590.
Deze operatie ging uiteindelijk niet door omdat A) de Nederlanders op 9 op 10 mei het nachtelijk verkeer op de Waal hadden verboden en B) er een rivierkanonneerboot bij Pannerden bleek te liggen.
De stoottroep - Noord( een Vorausabteilung dus, geen echt overvalcommando ) onder commando van Obersturmfuhrer Weiss, die de bruggen nu had moeten nemen, zag ze voor hun ogen in de lucht vliegen. Men besloot toen maar te wachten op het gros van de Gruppe - Nijmegen.
Ook daarna lukte het niet de Waal over te steken, althans niet eerder dan dat de verdedigers door Duitse doorbraken elders in de lucht waren komen te hangen.
Aan Nederlandse kant vielen hierbij geen slachtoffers. Tav de Duitsers is bekend dat 12 gesneuvelden in Nijmegen zijn begraven.
Dit aantal zegt echter niet zoveel, omdat de Duitsers zoveel mogelijk hun gesneuvelden direct naar Duitsland overbrachten.
» Deze reactie is geplaatst op 7 oktober 2004 19:43
Totaal berichten: 10
O ja, het wordt niet helemaal duidelijk of de bemanning van die Rijnaak bestond of had moeten bestaan uit militairen van de eenheid van Fleck. Het is natuurlijk mogelijk.
» Deze reactie is geplaatst op 7 oktober 2004 19:59
Totaal berichten: 15
Dat Zutphen en Westervoort doelen waren staat in het "Tätigkeitsbericht der Abt. Ic für die Zeit vom 10. bis 23.5.1940" op deze site. Daar waar ik eerder heb gezegd Deventer moet dat Zutphen zijn. Het bericht spreekt van twee sterke sondertrupps in Nederlandse uniformen. Wat er met de troep voor Zutphen is gebeurd is mij niet duidelijk.

De aanwijzingen voor Dieren bestaan uit de krijgsverrichtingen die telkens gevechten bij Dieren worden vermelden met burgers bij de telefooncentrale.
Misschien is mijn conclusie enigszins ontijdig maar een dergelijke overval ligt helemaal in de lijn van de Abwehr in die tijd. Het feit dat ook het telefoonverkeer in de vroege morgen van 10 mei 1940 (deels) gestoord was en veel posten geen contact konden leggen moet naar mijn vermoeden ook aan de acties van Abwehr afdeling te wijten zijn.

Nog even over Ede. Die actie past inderdaad veel beter bij Bat. Zbv 100 dan de Brandenburger. Met name het feit dat de leden voor wilden wenden, waarschijnlijk in tweede instantie, Polen te zijn die Duitsland zouden zijn ontvlucht. Het lijkt er op dat het hier leden van de eenheid van Fleck betrof aangezien die groep grotendeels uit Pools sprekenden bestond. Zijn eenheid had in de veldtocht tegen Polen met veel successen voor de Duitsers behaald.
» Deze reactie is geplaatst op 7 oktober 2004 21:31
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Wat er met die groep voor Zutphen is gebeurd is me intussen duidelijk.
Deze groep, die de beide bruggen in Zutphen onbeschadigd in handen had moeten krijgen is, al in DIDAM uitgeschakeld. De " Didam - groep " was zowel bestemd voor Westervoort als voor Zutphen.
( bron: Grebbelinie 1940 blz. 38 en 60 ).
» Deze reactie is geplaatst op 7 oktober 2004 23:57
(redactie)
Totaal berichten: 849
Nog wat achtergrondinformatie uit een verslag van Commandant 11 G.B. (Majoor W.G. Bender):

"Tusschen 4.15 en 4.30 uur zijn uit de richting van het Maas-Waal kanaal ontploffingen gehoord. Vermoedelijk is omstreeks 4.17 uur de brug over het Maas-Waal kanaal in den weg Nijmegen-Grave gesprongen, daar over deze brug de kabels van het electrische net lagen, die met het springen van de brug ook vernield zijn, waardoor de stroom verbroken werd, want 4.17 uur is de electrische klok blijven stilstaan, en was de stroom verbroken." (vanaf dat moment was er ook geen telefonische verbinding meer mogelijk met de compagnieen).

Even verderop schrijft hij:

"Na eenigen tijd bericht ontvangen van Groepscommandant dat in het vak van I-26 R.I. de brug bij Heumen door sabotage ongesprongen in handen van den vijand was gevallen en dat de brug bij Teersdijk ook niet gesprongen was, terwijl eenigen tijd later nog bericht van Groepscommandant werd ontvangen, dat het toch nog gelukt was deze laatste brug te doen springen. Brug bij Hatert was echter maar zeer weinig beschadigd en de vijand drong hier over de brug naar de Westzijde van het kanaal."

Om 8.00 uur is de telefonische verbinding met 1e Compagnie hersteld en komt het volgende bericht binnen:
"Rechter sectie moest terug trekken en heeft stelling genomen achter de spoorbaan Nijmegen - Grave front Zuid. Vijand drijft compagnie Hatert voor zich uit.
Pag. heeft pantsertrein tot staan gebracht, deze moest weer terug.
Vijandelijke pantserwagens die oprukten zijn buiten gevecht gesteld. In wachthuisje bij brug Graafscheweg was vijandelijke mitrailleur opgesteld, deze is onschadelijk gemaakt door Pag."
» Deze reactie is geplaatst op 10 oktober 2004 08:53
Totaal berichten: 1
Uit "The Brandenburgers - Global Mission" door Franz Kurowski (blz 44):
"...Also scheduled to take part in the operation [Fall Gelb wordt bedoeld], in addition to the two platoons, was the 100th Special Purpose Battalion [Battaillon zur besondern Verwendung 100] commanded by Hauptmanm Fleck (from the Breslau Abwehr station). This unit was to seize the bridges at Nijmegen and Westerpoort [wordt waarschijnlijk Westervoort bedoeld], east of Arnhem. ...... Late on the afternoon of 9th May the Brandenburg detachment and those of the 100th Special Purpose Battalion moved up into attack position...."
» Deze reactie is geplaatst op 19 oktober 2004 20:04
erik hanhart
Ik lees telkens iets over Dieren. Daar ik zelf bekend ben in de omgeving van Dieren is er volgens mij nooit een accent op deze plaats gelegd. De ligging is dusdanig dat de plaats is ingesloten met aan de oostkant de rivier de IJssel en nog een oorspronkelijke oude aftakking van de oorspronkelijke IJssel waar die vele jaren geleden stroomde, let wel dat dit niet de "oude IJssel" is. Dus bij Doesburg de schipbrug over in de richting van Dieren kwam men na ongeveer 2 a 3 km bij nog een brug, die beveiligd werd met een bunker. ( Die staat er nog). Men is hier omheen gegaan. Dieren heeft en had ook in die tijd geen brug over de IJssel. Wel een spoorverbinding van Arnhem naar Zutphen. De Duitsers hebben geprobeerd bruggen over de IJssel heel in handen te krijgen. Zutphen en Westervoort hebben een spoorverbinding in de richting van Duitsland. Bij Doesburg staan er nu nog aan de dode arm van de IJssel allemaal bunkers. Van de preciese veldslagen of overvallen weet ik weinig af, maar om het gebied waarom het gaat beter te beschrijven heb ik graag deze bijdrage willen leveren. Ook bij de beschreven bunker bij Doesburg is nog wel slag geleverd. Het kan zijn dat het om bindende gevechten ging. Uiteindelijk zijn er vele Duitsers de rivier overgestoken op heel wat rustiger punten. Bij Dieren komt het Apeldoorns-Dierens kanaal uit in de IJssel. De Duitsers zijn dit kanaal overgestoken en voor zoverre ik weet om Dieren heen gegaan. Ook zijn er eenheden overgestoken tussen Doesburg en Westervoort (Angerlo, Giesbeek en Lathum) en richting Dieren gegaan, en hierbij de bunkers gemeden. Ten westen van Dieren is het natuurgebied van de Posbank en de omgeving zeer geschikt voor verdediging. Hier zijn ze volgens mij omheen gegaan. Mocht iemand meer weten dan graag een reactie.
» Deze reactie is geplaatst op 20 oktober 2004 00:21
Joost Bruinsma
Enige naspering leert dat het niet waarschijnlijk moet worden geacht dat een overvalsploeg het op de telefooncentrale van Dieren gemunt heeft. Het lijkt er eerder op dat de commandant ter plaatse angstig is geworden van het geweervuur dat steeds dichter naderde maar nog steeds niet erg dichtbij was.

Een andere lezing blijft natuurlij mogelijk maar de gegevens die ik tot nog toe bij het IMG heb bekeken geven geen aanleiding tot mijn eerdere vermoeden.
» Deze reactie is geplaatst op 20 oktober 2004 22:12
Totaal berichten: 1
Tijdens de 2e wereldoorlog was mijn opa Herman (Hermanus) te Brake actief in het verzet. Hij woonde toen ter tijd in Didam en werkte bij de politie. Na de oorlog is hij door Prins Bernhard voorgedragen voor een onderscheiding, die hij overigens niet heeft willen aannemen.Hij had zijn plicht gedaan en wilde hiervoor geen onderscheiding.
Ik weet dat hij een tijd ondergedoken heeft gezeten omdat hij gezocht werd door de Duitsers.
Wie weet meer over de bijdrage van mijn opa aan het verzet?
Helaas kan ik het hem zelf niet meer vragen, hij is in 1995 op 85 jarige leeftijd overleden.
» Deze reactie is geplaatst op 4 december 2004 15:12
(redactie)
Totaal berichten: 1.340
Beste mevrouw Bosch. In principe is deze site primair bedoeld voor de gebeurtenissen op de Grebbeberg / in de Grebbelinie. Secondair hebben wij ook plaats voor topics welke de gebeurtenissen in de meidagen elders behandelen, of zaken daaraan verwant. Als er een topic is dat boven de materie staat en heel voornaam is, wat soms gebeurt, dan geven we dat alle ruimte. Vragen over het verzet in Didam daar kunnen wij helaas niet veel mee.

Mocht er een bezoeker zijn die de vraag weet te beantwoorden dan is dat antwoord vanzelfsprekend van harte welkom. Wilt u meer informatie over uw opa, dan kan ik me voorstellen dat u zich bij hetzij de gemeente-archivaris van Didam vervoegt of het NIOD in Amsterdam.

We hopen dat u begrip heeft hiervoor.
» Deze reactie is geplaatst op 4 december 2004 16:04
» Dit onderwerp is gesloten
2554