Discussiegroep

Onderwerp: 13 e Regiment Infanterie.

» Dit onderwerp is gesloten
Totaal berichten: 8
4.810 keer gelezen
17 reacties
Categorie: Gezocht...
Volgens opgave van DARIC, was in 1925 Dhr STEVENS A C J (rnr 05.02.16.007
ingedeeld bij het 13e Regiment Infanterie.
Op 29 augustus 1939 werd hij wederom opgeroepen voor de mobilisatieopkomst,
waarna hijop 13 mei 1940 in krijgsgevangenschap werd gevoerd.
Op 18 mei heeft hij en postkaart geschreven vanuit STALAG IIA en volgens
DARIC is hij op 14 Juni 1940 uit duitse krijgsgevangenschap ontslagen,
waarna hij op 15 Juni met groot verlof gestuurd is.
Mijn vraag als zijn schoonzoon is nu: Waar, en wellicht in de grebbelinie,
heeft deze militair(officier volgens familieleden)tijdens de tweede wereld
oorlog meegevochten en in welk onderdeel van het Nederlandse leger ?
» Dit bericht is geplaatst op 9 mei 2005 20:46
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Ik ben er vanuit gegaan dat het klopt dat hij officier was.
Hij komt niet voor op de kaderlijst van 13 RI.
En evenmin op de kaderlijsten van de regimenten die verwant waren met of afgeleid waren van 13 RI, zoals 37 RI, 22 RI, 46 RI, 11 RI, 35 RI en 26 RI.
Hij kan eventueel bij een weer ander regiment terecht zijn gekomen, maar dat houdt dan wel in dat ik de complete kaderlijst van het Nederlandse leger moet afzoeken. Dat kost wel even tijd.
Ik kan dan wel gebruik maken van het feit dat hij op 13 mei gevangen werd genomen, dat maakt de spoeling al weer wat dunner.

Mocht hij geen officier zijn geweest, dan wordt het helemaal zoeken naar een speld in een hooiberg. Het Nederlandse leger telde rond 300.000 militairen en lijsten van soldaten en korporaals zijn sowieso maar met mondjesmaat opgesteld en/of bewaard gebleven.
Als u nog iets te binnen schiet, zoals b.v een mobilisatiebestemming, houd ik me aanbevolen.
Kortom: ik doe mijn best en hoop daarbij dat inderdaad officier was.
Vind ik hem, dan kan ik de rest ook wel invullen.
» Deze reactie is geplaatst op 9 mei 2005 23:51
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Ik heb intussen wel gevonden een res.kapitein C.H.A Stevens, commandant van de Mitrailleurcompagnie van I - 29 RI. Deze eenheid is ingezet bij de tegenaanval op 13 mei vanuit de omgeving Achterberg richting Grebbeberg en behoorde tot Brigade B.
Men was aanvankelijk gelegerd in Megen.

De voorletters van deze kapitein en de gezochte militair Stevens wijzen of kunnen wijzen op tenminste een familierelatie. Bij beiden komt zowel een C(!) als een A voor.
Tussen 13 RI en 29 RI is geen specifieke relatie, maar dat hoeft niet steeds een rol te spelen.

Ik blijf mijn best doen.
» Deze reactie is geplaatst op 10 mei 2005 09:19
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Ik heb intussen ALLE Nederlandse kaderlijsten met vele duizenden namen van officieren doorgewerkt en geen andere Stevens gevonden dan de in de 2e bijdrage genoemde.
Als de gezochte Stevens inderdaad officier was blijft de mogelijkheid dat er een fout is gemaakt tav de juiste voorletters. Dat komt voor.
Tenslotte leek het nogal op elkaar.

Op onze website staat een gevechtsbericht van genoemde Stevens van MC - I - 29 RI. Bovendien wordt hij in andere verslagen genoemd.
Daaruit blijkt niet duidelijk dat hij op 13 mei gevangengenomen is, ik vermoed eigenlijk van niet.
14 mei zou m.i toch wat waarschijnlijker zijn ( in Vreeswijk ).

De militairen van 29 RI zijn, voor zover ik kon nagaan, wel in krijgsgevangenschap naar Duitsland afgevoerd. De officieren naar Weinsberg.
Of dat STALAG IIA is weet ik zo niet direct.
» Deze reactie is geplaatst op 10 mei 2005 13:35
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Overigens: ik moet er wel aan toevoegen dat officieren vaak vrij snel in z.g Oflags terecht kwamen, terwijl de Stalags bestemd waren voor lager militair personeel.
Dit kan natuurlijk een aanwijzing zijn dat de gezochte heer Stevens geen officier was, maar b.v onderofficier.
En dat betekent dan die speld in de hooiberg.
» Deze reactie is geplaatst op 10 mei 2005 14:40
Totaal berichten: 8
14 05 2005
Van G Seuren.

De reacties van H Groenman heb ik ontvangen en gelezen.
De beschreven reserve kapitein C A H Stevens kan mijn
schoonvader niet zijn, daar deze reeds op 13 MEI 1940 ? als
duits krijgsgevangene afgevoerd is naar kamp STALAG IIa,
vanwaar hij dd 18 Mei een postkaart naar zijn familie
gestuurd heeft.
Genoemde res. kapitein Stevens C A H heeft op 04 Juni in
Beuningen een verslag doen opnemen over zijn wederwaardigheden
tijdens de slag om de Grebbeberg.
Dhr Stevens A C J is (volgens DARIC) op 14 Juni 1940 vrij
gekomen uit het genoemde krijgsgevangenenkamp.
Deze reactie heb ik ook reeds eerder verzonden naar
Dhr Groenman op zijn eigen E-mailadres.
» Deze reactie is geplaatst op 14 mei 2005 16:55
Totaal berichten: 2
In het appelboekje van mijn vader (sergt. E.H.P. Mathijsen, MC-III-37 R.I.) komt de naam "Steevens" voor. Helaas zonder verdere gegevens. Mijn vader is hoogstwaarschijnlijk krijgsgevangen gemaakt in de buurt van Klimmen (Retersbeek). Verder kan ik puttend uit mijn geheugen en uit de summiere gegevens alleen vaststellen dat hij ingekwartierd of gelegerd was te Nuth, Klimmen en Nyswiller. Wellicht was Steevens daar ook gelegerd.
» Deze reactie is geplaatst op 3 januari 2006 20:37
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
In de buurt van Klimmen is inderdaad op 10 mei rond 6.00 's morgens een sectie van de MC - III - 37 RI door de Duitsers krijgsgevangen gemaakt zonder overigens tegenstand te hebben geboden. Er wordt bij vermeld dat de bezetting van de nabij gelegen kazemat 17 inmiddels al was verdwenen.
» Deze reactie is geplaatst op 4 januari 2006 19:47
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Het zal overigens niet om dezelfde Stevens gaan. De gezochte Stevens was kapitein en die heb ik op de kaderlijst 37 RI niet aangetroffen.
» Deze reactie is geplaatst op 4 januari 2006 19:53
Totaal berichten: 191
Uit de naam-en ranglijst der officieren van het jaar 1940 blijkt dat er geen officier Stevens bestond met de voorletters A.C.J. Wel - zoals de heer Groenman reeds meldde -een res.kapitein C.H.A.Stevens. Deze is geboren in 1902. Hieruit volgt dat Stevens ACJ tot de dpl.soldaten, - korporaals of -onderofficieren moet hebben behoord.
» Deze reactie is geplaatst op 7 januari 2006 12:39
Totaal berichten: 8
Toch nog onverwacht verschillende reacties op mijn ijgezonden vraag omtrent A C J Stevens, in 1925 ingedeeld bij het 13e regiment infanterie, en in1940
ergens gevochten tegen de duitse invallers in ons land.
Allereerst hartelijk dank voor alle reacties;

Enkele bemerkingen mijnerzijds:
Henk Mathijsen, geweldig dat U mijn vraag gelezen hebt en beantwoord.
Ik vraag me dan ook af of het mogelijk is,de verdere namen welke op de
apel-lijsten van uw vader staan,bv door te geven aan WADELFT, zodat hij dezen in kan voegen in de lijsten van oudstrijders op zijn web-site.
Meneer Groenman, volgens mijn E-mail aan U dd 14/05 2005 kan de door U
weer aangehaalde kapitein CHA Stevens, niet mijn schoonvader zijn;
Mijn schoonvader was van 13(14) mei1940 t/m 12 juni1940 als krijgsgevangene
afgevoerd naar STALAG II (opgave DARIC), terwijl kapitein CHA Stevens
dd 04/06 1940 in Beuningen een gevechtsverslag heeft opgemaakt.
Zie ook de reactie welke Dhr Brongers ingezonden heeft.
Desondanks, iedereen die mij weer een stapje verder heeft gebracht in mijn
zoektocht naar de wederwaardigheden van mijn schoonvaders oorlogverleden
Hartelijk Dank
» Deze reactie is geplaatst op 7 januari 2006 17:39
(redactie)
Totaal berichten: 2.110
Als de betreffende militair daadwerkelijk naar een STALAG kamp is gestuurd was hij geen officier. Stammlager [STA-LAG] waren voor lagere rangen dan officieren; de officeren werden naar OFLAG's [Offizier Lager] gestuurd. Het zal dus om een onderofficier, korporaal of gewone soldaat gaan.
» Deze reactie is geplaatst op 7 januari 2006 18:57
Totaal berichten: 1
Mijn vader heeft in 1940 gevochten op de grebbeberg, hij was korporaal bij het 13 regiment infanterie. Ik wil graag van u weten waar precies op de grebbe dat is geweest!.

hoogachtend:COR VLIEX.
Ps: De naam van mijn vader is, PIETER HUBERTUS VLIEX, GEBOREN OP 19 -09-1920, en overleden op 03-05-2003.
» Deze reactie is geplaatst op 21 januari 2007 14:13
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
13 RI heeft geen enkele relatie gehad in de meidagen tot de Grebbeberg of de Grebbelinie in haar geheel. Dit regiment lag aanvankelijk in de Peel-Raamstelling. Een bataljon ( het 1e ) is op 10 mei achtergebleven in die stelling en uiteindelijk op de terugtocht door Noord-Brabant versnipperd geraakt, de beide andere bataljons zijn meteen na het uitbreken van de oorlog met het IIIe LK teruggetrokken over de grote rivieren op de Waal/Linge-stelling en stonden op de 14e mei ergens in de omgeving van Leerdam.
Uw vader kan eventueel best op de Grebbeberg zijn geweest, maar ( met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid ) niet als militair van het 13e regiment infanterie.
Zijn naam komt ook niet in ons Archief voor.
Regimenten ( geheel of gedeeltelijk ) die wel vertegenwoordigd waren bij de Slag om de Grebbeberg: 8 RI, 11 RI, 19 RI, 20 RI, 24 RI, 29 RI, 46 RI, 3 RH, 4 RH en 11 GB.
Voor de volledigheid zou je ook kunnen noemen 26 RI en 35 RI met kleine contingenten.
Daarnaast nog een aantal artillerie-regimenten.
» Deze reactie is geplaatst op 21 januari 2007 14:28
Totaal berichten: 8
Heer Groenman.
Dank U, dat U nogmaals een reactie op de door mij ingestuurde vragen
aan mijn adres stuurt.
In Januari 2006 is reeds vastgesteld, dat de door U genoemde reserve-
kapitein, niet mijn gezochte schoonvader kon zijn.
Via de appel-lijst van de sergeant Mathijsen, toendertijd gepubliceerd
door Dhr H Mathijsen op de Site van WADELFT alsmede enige discussie in familiekring heb ik aangenomen,dat de meest waarschijnlijke plaats waar mijn schoonvader ACJ Stevens zich bevond in de Meidagen van 1940 moet
zijn geweest in het gebied tussen Nuth en Nijswiler in Zuid Limburg
als dpl-soldaat binnen het 37e regiment infanterie.
Ervan uitgaand dat in de vooroorlogse(re)organisatie van de Nederlandse krijgsmacht het 37e RI voortgekomen is uit het 13e RI.
Via correspondentie met Dhr Brongers,heb ik vernomen dat er binnen de
MC III-37 RI, een dpl.Sergeant Stevens ingedeeld is geweest; echter is
niet duidelijk in welke sectie.
Verder wil ik U attent maken op het ingezonden bericht van Dhr Vliex,
van 21 januari 2007,dat U wellicht verwisselt met mijn correspondentie van verleden jaar.
» Deze reactie is geplaatst op 22 januari 2007 17:16
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Heer Seuren

Ik heb in dit geval niets verwisseld, hoor.
Degene, die een topic start, krijgt daarna ook automatisch bericht van eventuele reacties. De heer Vliex heeft waarschijnlijk in de eerste plaats op uw bericht gereageerd omdat het over 13 RI ging en zijn vraag daar ook betrekking op had. In sommige gevallen maken wij van dit soort reacties dan voor alle duidelijkheid een apart topic.
» Deze reactie is geplaatst op 25 januari 2007 14:42
Totaal berichten: 8
Meneer Groenman.
Excuus mijnerzijds, als zou mijn ingezonden reactie als
''onplezierig'' overkomen.
Het is helemaal mijn bedoeling niet om U,waarvan ik geregeld
goede zaken lees en uw werk prachtig vindt, te bekritiseren.
Ik heb niet in de gaten gehad, dat de Hr Vliex op mijn bericht
over 13 RI reageerde.
Nogmaals mijn excuses hiervoor; gaat U vooral verder met uw werk,
waarvan velen notie nemen en persoonlijk in hun achtergronden
kunnen verwerken.
» Deze reactie is geplaatst op 25 januari 2007 16:40
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Alles is in orde, hoor.
Geen enkele reden voor het maken van excuses.
Ik heb alleen even willen zeggen dat ik beide berichten niet heb verwisseld.
En dat zou inderdaad hebben gekund.
» Deze reactie is geplaatst op 25 januari 2007 18:02
» Dit onderwerp is gesloten
2554