Discussiegroep

Onderwerp: Telegram O / P / Q

Totaal berichten: 134
3.830 keer gelezen
5 reacties
Categorie: Overig Mei 1940
Ik heb een algemene vraag over de opeenvolgende telegrammen bij geval van mobilisatie. Welke fase van gereedheid diende aangenomen te worden bij elk telegram?
Daarnaast kende telegram Q de verdere telegrammen A B en C. wat was hier de respectievelijke betekenis van?
» Dit bericht is geplaatst op 31 mei 2006 23:08
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Wat betreft de Telegramman A,B en C het volgende:

TELEGRAM A was het waarschuwingstelegram voor de Algemene Mobilisatie, uitgegaan op 23 augustus.

Op de 24e ging TELEGRAM B uit, waarin de VOORMOBILISATIE op de 25e werd gelast. Dit betekende dat op laatstgenoemde dag van elke oorlogseenheid in het mobilisatiecentrum een kern van personeel onder de wapens kwam, waartoe b.v bij een compagnie behoorden de kapitein, het administratieve kader, de menagemeester en de koks, alsmede een aantal kwartiermakers. De kernen moesen de algemene mobilisatie voorbereiden van het betreffende onderdeel, zoals het inrichten van het gebouw, waar het onderdeel zou worden gemobiliseerd ( veelal een school ), het ontvangen van en naar dat gebouw overbrengen van de uit te reiken bewapening, kleding en uitrusting, het regelen van de onderbrenging van de troep gedurende het mobiliseren, enz. Dit alles was voor elk onderdeel in een zeer gedetaileerde instructie vastgelegd.

Op de 28e ging TELEGRAM C uit, dat luidde: " Algemene Mobilisatie. Eerste mobilisatiedag op 29 augustus 1939. "
Opgeroepen werden de lichtingen 1924 t/m 1938, tezamen ongeveer 150.000 man sterk. Het vervoer naar de mobilisatiecentra geschiedde zonder enige moeilijkheid, hetgeen werd verwacht ( er waren goede afspraken met de spoorwegen gemaakt ), evenals het mobliseren van de eenheden wat niet iedereen had verwacht. Want er kwam bij een compagnie of een batterij heel wat kijken voordat de commandant kon melden dat zijn troep gevechtsvaardig was. Het onder de wapenen komende personeel ( bij een compagie rond 150 man ) moest worden geregistreerd, gekeurd, ingedeeld, gelegerd, gevoed en van wapens, kleding en uitrusting worden voorzien. De voertuigen moesten worden bepakt ( en soms eerst gevorderd, evenals de ingedeelde rijwielen ), de gevorderde voertuigen eerst worden " verbouwd " b.v tot keukenwagens. Tal van kleinigheden, behorende tot de uitrusting van de eenheid, moesten worden aangekocht. Voorts was het wachten op de paarden, die per trein van de een of andere paardenvorderingsplaats moesten worden aangevoerd, alsmede op de ingedeelde auto's, die langs de weg van de paardenvorderingsplaatsen kwamen.
Dan restte het indelen van de paarden, het passen van de tuigen, het beslaan of opnieuw beslaan en het aanspannen, wat soms met veel verzet en lawaai gepaard ging, indien de paarden niet gewend waren om getweeen in een span te lopen. Verder moesten de auto's worden beladen.

Desondanks was bij het gos der onderdelen de mobilisatie in de voorgeschreven 2 dagen voltooid. Een pluim op de hoed van zeker ook de reserve-officieren en dienstplichtige onderofficieren.

Gegevens ontleend aan: 5 OORLOGSDAGEN van J.J.C.P WILSON.
» Deze reactie is geplaatst op 1 juni 2006 15:12
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
De telegramman O, P en Q.

Een groot probleem in Nederland was dat vrijwel alle oorlogsonderdelen bij de mobilisatie moesten worden gevormd.Om te voorkomen dat ons land, nog voor het oorlogsleger zou zijn gevormd, zou worden overvallen, moest het mobiliseren worden beveiligd door al onder de wapenen zijn de troepen, terwijl daarna de mobilisatie van het oorlogsleger zelf in verschillende fasen ( volgens de al genoemde telegrammen A,B en C ) zou geschieden.

Voor het beveiligen van de mobilisatie en het tegengaan van een z.g strategische overval beschikte men over de z.g " grensbataljons ", in casu de 2e bataljons van de regimenten infanterie, die steeds onder de wapenen waren en in de nabijheid van de grenzen de kust waren gelegerd. Deze bataljons namen hun oorlogsopstelling in na verzending van het TELEGRAM 0, luidend: " Opstellingen innemen. "
Naarmate de internationaal - politieke omstandigheden zich toespitsten, werden door de regering de verschillende oproepingstelegrammen verzonden en wel als eerste telegram " Buitengewone oproeping uitwendige veiligheid " (telegram Q ), wat werd voorafgegaan door het waarschuwingstelegram " Waarschuwingstelegram buitengewone oproeping uitwendige veiligheid " (telegram P ). Op dit telegram Q kwamen bepaalde, aangewezen troepen, bestemd voor de grens -, kust - en luchtverdediging onder de wapenen en mobiliseerden onder beveiliging van de grensbataljons. Nadat deze z.g " Q - onderdelen " waren gemobiliseerd, namen zij hun oorlogsopstellingen in en beveiligden op hun beurt de mobilisatie van de rest van het leger.
Hoe het daarna verder ging staat in de eerste, voorafgaande bijdrage al beschreven.

Telegram O gaf dus aan opstelling grensbataljons.
Telegram P was een waarschuwingstelegram, waarna ( telegram Q ) de troepen, bestemd voor grens - , kust - en luctverdediging onder de wapenene kwamen.
Onder dekking van deze onderdelen kon vervolgens desgewenst worden overgegaan tot de Algemene Mobilisatie ( via een Voormobilisatie ).
» Deze reactie is geplaatst op 1 juni 2006 16:29
Totaal berichten: 134
Bedankt voor uw uitleg!
ik heb echter altijd begrepen dat de Luchtvaartafdeling bij telegram O al werd uitgezonden naar de oorlogsbases, of is dit onjuist?
» Deze reactie is geplaatst op 2 juni 2006 10:31
(redactie)
Totaal berichten: 2.107
Je kunt erg lastig vaststellen dat de luchtverdediging vergelijkbaar was met de landmacht. In wezen voldeed een belangrijk deel van de strategisch opgestelde luchtdoel batterijen bv al aan hetgeen bepaald aan de hand van telegram O voor de landmacht. De batterijen waren volcontinue bezet, in elk geval bij daglicht [en uur voor en na].

Hetzelfde gold voor een deel van de jagersquadrons waarvoor patrouilles een stand-by status hadden, hetgeen alleen al volgde uit de bewaking van de neutraliteit van ons luchtruim.

Heel technisch gesproken werd de LVA en de luchtverdediging inderdaad pas bij telegram Q in volle gereedheid gebracht. Er waren drie graden, te weten normaal, verhoogd en volledig. Later werd daar "Algemeen alarm" aan toegevoegd. In de volledige staat kwam men nadat telegram Q aan de landmacht was uitgestuurd. Vanaf 6 mei was dit al het geval op basis van Algemeen Alarm. Dat gold trouwens evenzo voor de bewaking van de vliegvelden.

Overigens werd voor de luchtverdediging niet met telegrammen gewerkt maar met status telexen vanuit het hoofdkwartier luchtverdediging. In de aanloop naar 10 mei waren diverse statuswijzigingen doorgevoerd.
» Deze reactie is geplaatst op 2 juni 2006 11:20
Totaal berichten: 134
Bedankt voor de verdere uitleg heren!
» Deze reactie is geplaatst op 12 juni 2006 23:31

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554