Gevechtsbericht van reserve-Kapitein H.H. Ruyters


Divisie IV
Regiment 46 R.I.
Bataljon I
Compagnie 1.

Gevechtsbericht van het gevecht op 10 / 12 Mei 1940.

1e Bevel:
plaats van ontvangst: Commandopost I-46 R.I. te Ingen.
uur en datum van ontvangst: 0.30 uur 10 Mei.
Opdracht: 1 Sectie aan te wijzen als stafwacht bij commandopost Brigade A.
3 Secties op te treden in vak Brigade A tegen valschermtroepen.
Uitvoering: Luitenant Keppel met zijn sectie naar commandopost Brigade A
1 sectie pikket Bulk Ingen
1 sectie geregelde patrouillegang in Brigadevak.
Geen parachutisten gezien; een patrouille bij brug over Linge bij Echteld ca 12 uur 11 Mei vijandelijk vliegtuig gezien waarvan bemanning bereids gearresteerd was.

2e Bevel:
plaats van ontvangst: Westrand Rhenen.
uur en datum van ontvangst: 19.00 uur 12 Mei 40.
van Commandant I-46 R.I.
Opdracht: Stelling bezetten (zie schets).
Uitvoering: Te 19.30 uur op auto's naar stelling, verkenning gedaan, stelling bleek lang niet af te zijn. Van vijand aanvankelijk niets bekend. Ook stelling aanvankelijk links niet aangeleund, na 23 uur links onderdeelen van II-11 R.I. , rechts 2 secties van 2-II-19 R.I. na 23.00 uur versterkt door 2-II-11 R.I. Rechts weg 2 secties van 4 M.C. (aanwezigheid hiervan aanvankelijk ook onbekend)
Te 24.00 uur bericht ontvangen van bezetting spoordijk door II-11 R.I. , terwijl dit onderdeel al ca. 23.00 uur gedeeltelijk bij onze stelling aansloot. Zoodoende onbekend met deze troepen in voorterrein werd bij misverstand op een groep van II-11 R.I. vuur geopend, gevolg 2 gewonden waarvan een direct door ons afgevoerd en een ca. drie uur later eveneens door ons na vergeefs op ziekendragers gewacht te hebben. In dit verband opgemerkt, dat zoowel ziekendragers als ordonnansen alsmede etenhalers in de meeste gevallen zijn achtergebleven.
Gedurende avond en nacht steeds langs weg terugtrekken van grootere en kleinere onderdeelen, o.a. eskadron wielrijders 2 & 3 secties van Mitrailleur Compagnie, een tirailleurcompagnie uit Kruiponder, welk terugtrekken waarbij gevoegd de verhalen over opdringen van vijand zeer funest op moreel troep werkte.
Te ca. 9 uur 13 Mei 40 van terugtrekkende onderdeelen vernomen Ouwehands dierenpark gevallen. Loop morgen op artilleriewaarnemingspost in ons vak inlichtingen gekregen omtrent groepeering eigen troepen voorterrein. In morgenuren steeds storend artillerievuur, welke om 12.00 uur toeneemt en om 13.30 uur zeer hevig met aanval van stuka's; gevolg moreele schok, terugtrekken van 2-II-11 R.I. en als onze officieren dit trachten te verhinderen, probeert onze compagnie zonder meer terug te trekken maar wordt door mij naar stellingen teruggedreven. De 2 secties van 4 M.C. trekken nu terug en commandant deelt mee hiertoe uitdrukkelijk van zijn commandant bevel gekregen te hebben (tijdstip 14.15 uur). Mijn compagnie deels in stelling en deels teruggetrokken, opnieuw gegroepeerd Oost weg Rhenen - Veenendaal. Commandant van 4 M.C. meldt zich bij mij, deelt mee, dat alles is teruggetrokken en dat mijn Bataljonscommandant en majoor Apeldoorn van wien hij ook bevel voor terugtocht had gekregen, allang terug gegaan zijn. Tijdstip van deze mededeeling vastgelegd door Commandant 4 M.C. Luitenant Lans en mij, zijnde 14.40 uur.
In verband met deze mededeeling te 15 uur nog een patrouille naar Rhenen naar commandopost I-46 R.I. welke verlaten bevonden. Daarna met resteerende twee en een halve sectie teruggetrokken naar Westrand Rhenen, op terugweg passeerende artillerieopstelling verlaten bevonden, op kunstweg naar Elst halt gehouden, weer een patrouille naar Rhenen gezonden, welke patrouille door militaire politie teruggezonden. Hierop terugtocht naar Elst aanvaard, waar tijdelijk met onderdeelen van 19 R.I. achterhoede stelling ingenomen; te ca 18.30 uur kwam bevel verder terug te trekken en te 18.30 uur te voet terugtocht naar Utrecht begonnen, daar te 4.30 uur in Hojelkazerne aangekomen, gemeld bij commandant groep Utrecht Oostfront Vesting Holland. Op verzoek commandant bewakingsdetachement kazerne, 2 secties aan hem ter beschikking gesteld, tot bericht van wapenstilstand kwam.

  Te Ingen den 30 Mei 1940,
De Commandant van 1-I-46 R.I.
De reserve kapitein,
(get.) H.H. Ruyters.

Download brondocument in PDF-formaat Brondocument
(PDF, 1.07 MB)