Gevechtsbericht van Kapitein P.H. Zuurendonk


44e R E G I M E N T   I N F A N T E R I E
2e Compagnie. 3e Bataljon.
9 Mei 1940
circa 23.00
Bericht ontvangen (telefonisch) van Commandant 3e Bataljon 44e Regiment Infanterie luidende: "Verontrustende berichten komen van de grens; graad van strijdvaardigheid 3 is ingetreden; stelling Echteld (oostfront) moet in de morgen van 10 Mei te 4.00 uur bezet zijn". De compagnie is op 10 Mei te circa 1.00 uur uit Tiel afgemarscheerd en heeft te 3.00 uur de stelling (steunpunten boerderij 't Spijker en Dijkzicht te Echteld) bezet; piketten geplaatst bij de wapens. Hiervan te 3.15 uur bericht gezonden aan Commandant 3e Bataljon 44e Regiment Infanterie.
10 Mei 1940
circa 5.00
Bericht ontvangen van Commandant 3e Bataljon 44e Regiment Infanterie; grens overschreden; graad van strijdvaardigheid 4; stelling volledig bezetten. Op het tijdstip van ontvangst van dit bericht zijn de steunpunten volledig bezet.
10 Mei 1940
circa 11.00
Bericht van Commandant 3e Bataljon 44e Regiment Infanterie. Een sectie aanwijzen voor bewaking krijgsgevangenen te Zoelen. Hiervoor aangewezen de 4e sectie onder vaandrig Grooters.
10 Mei 1940
20.30
Bericht van Commandant 3e Bataljon 44e Regiment Infanterie Waalstelling innemen; oogenblikkelijk afmarcheeren en bij het krieken van de morgen aanvangen met het maken van veldversterkingen.
De compagnie is te 21.00 uur uit de stelling Echteld afgemarscheerd en heeft het aangewezen vak den Ringoven te Ochten aan de Waal, volgens te voren aangegeven aanwijzingen ingenomen. Bij het krieken van de morgen, voor zoover noodig, met het maken van voorloopige veldversterkingen. De compagnie is opgesteld met 3 voorsectiën en 1 sectie als compagnies-reserve circa 150 meter achter de middenvoorsectie. Naar de 4e sectie tijdelijk naar Zoelen was gezonden, was de middenvoorsectie, een sectie van 1e Compagnie 3e Bataljon 44e Regiment Infanterie onder commando van de reserve 1e luitenant Udo. De 4e sectie is op 11 Mei circa 18.00 uur bij gedeelten (per auto) teruggekeerd uit Zoelen waarna de luitenant Udo met zijn sectie naar zijn compagnie is teruggekeerd. Voor de controle van het aan de overzijde van de Waal gelegen terrein is een uitkijkpost geplaatst op den ouden schoorsteen van de Ringoven; de uitkijkpost is voorzien van een kijker. Verder gedurende de duisternis regelmatig patrouillegang langs de Uiterwaarden over de geheele frontbreedte van het compagniesvak.
13 Mei 1940
12.30
Bericht gezonden aan Commandant 3e Bataljon 44e Regiment Infanterie via Commandant 2e Bataljon 44e Regiment Infanterie: Kanonneerbooten zakken de Waal af; bevinden zich ter hoogte van Dodewaard - Druten.
13 Mei 1940
16.00
Bericht ontvangen van Commandant 3e Bataljon 44e Regiment Infanterie (per ordonnans en mondeling) hoofdweerstandslijn doorbroken; tot het uiterste stand gehouden ; front zuid hoofdtaak; rekening houden met front oost. De 3 voorsectiën; taak front , zooals reeds vroeger gelast; aan de compagniesreserve opdracht geven de 3 lichte mitrailleurs op te stellen, front oost en zich in te graven. Het bovenstaande bericht direct gecontroleerd met Commandant 2e Bataljon 44e Regiment Infanterie, met wien ik in rechtstreeksche telefonische verbinding stond, waarbij bleek, dat van een doorbreken van de hoofdweerstandslijn geen sprake was.
13 Mei 1940
21.30
Ontboden door Commandant 3e Bataljon 44e Regiment Infanterie in de commandopost (boerderij de Veluwe te IJzendoorn). Van Commandant 3e Bataljon 44e Regiment Infanterie opdracht gekregen: terugtrekken, na achterlating van een scherm, sterk 2 groepen, over IJzendoorn - Echteld - Groote Brug - Zoelen - Buren - Buurmalsen - Tricht - Asperen - naar Everdingen.
Na terugkomst van commandopost 3e Bataljon 44e Regiment Infanterie in de Ringoven is bevel gegeven tot den terugtocht; groepsgewijze terugtrekken naar de N.H. Kerk te IJzendoorn; aldaar de compagnie verzamelen. Te 23.15 uur is de compagnie aldaar verzameld en langs de opgegeven marschweg gemarscheerd. Bij Buren konden de voetzieken en oververmoeiden plaats nemen op de auto's van het scherm, terwijl diegenen die voorzien waren van rijwielen, konden worden vooruitgezonden. De compagnie is te ongeveer 10.00 uur 14 Mei te Everdingen aangekomen. Als scherm is aangewezen: 2 groepen van de 4e sectie van 2e Compagnie 3e Bataljon 44e Regiment Infanterie onder commando van vaandrig Grooters. Deze is ingevolge opdracht tot 0.30 uur op zijn plaats gebleven in de Ringoven en daarna afgemarcheerd naar de havenwerken te Tiel vanwaar hij per auto verder werd vervoerd.
14 Mei 1940
circa 11.00
Waar bij aankomst te Everdingen gemeld werd, dat het fort Spoel aan de Lekdijk aldaar onbezet was en de omstandigheden het noodzakelijk maakten, dat dit fort bezet moest worden, heb ik de compagnie de aldaar gemaakte stellingen laten bezetten en de tankversperringen in de Lekdijk, voor het fort gelegen laten aanbrengen. Hiervan bericht gezonden aan Commandant 3e Bataljon 44e Regiment Infanterie. De compagnie heeft deze stellingen bezet gehouden tot ongeveer 17.00 uur, het tijdstip, waarop zij door afdeelingen van het 32e Regiment Infanterie werd afgelost.
14 Mei 1940
circa 17.00
Bericht van Commandant 3e Bataljon 44e Regiment Infanterie (mondeling): afmarcheeren naar het voor dien nacht aangewezen legeringsgebied (terrein in de omgeving van de Auternasche Kade bij de Biezemolenbrug, Vianen). De Compagnie is te circa 18.00 uur afgemarscheerd naar het aangewezen legeringsgebied; het terrein is verkend geworden; de compagnie is deels gelegerd in eenige kleine boerderijen en heeft deels gebivakkeerd. De volgende dag zijn maatregelen getroffen de legering van de compagnie uit te breiden; behalve de reed getroffen boerderijen zijn nog in gebruik eenige gebouwen aan het Zederikkanaal te Vianen (Biezemolenbrug).
---------------- ----------------

Commandant 2e Compagnie IIIe Bataljon 44e Regiment Infanterie
De Kapitein,
P.H. Zuurendonk.

Download brondocument in PDF-formaat Brondocument 1
(PDF, 1.97 MB)
Download brondocument in PDF-formaat Brondocument 2
(PDF, 1.45 MB)
Download brondocument in PDF-formaat Brondocument 3
(PDF, 1.30 MB)