Verslag van reserve-Majoor A.J. de Mots

2e Bataljon 44 Regiment Infanterie
te
OCHTEN
Overzicht van de gevechtshandelingen van 10 t/m 13 Mei 1940.
9 Mei Des avonds om plusminus 23.00 uur ontving ik het bericht, dat verontrustende meldingen van de grens waren binnengekomen.
Het bevel werd gegeven tegen het aanbreken van den dag de stelling volledig te bezetten.
10 Mei Om 3.15 uur mijn commandopost bezet.
De gevechtsopstellingen van onderdeelen van mijn bataljon werden onder de grootst mogelijke orde en rust te plusminus 4 uur ingenomen.
Te 3.30 uur vertoonde zich een groot aantal vijandelijke vliegtuigen, gaande van Oost naar West boven onze stelling.
Door enkele vliegtuigen werden duikvluchten uitgevoerd, waarbij beschieting. Van onze zijde geen verliezen. Voor zover kon worden waargenomen werden een achttal vijandelijke vliegtuigen neergehaald. Gedurende den geheelen dag verder groote bedrijvigheid in de lucht.
11 Mei Te omstreeks 4.00 uur trekken eigen troepen in wanorde terug. Deze troepen waren afkomstig uit Pannerden en omgeving. Desgevraagd konden van die troepen geen gegevens omtrent den vijand worden verkregen. Een patrouille op mijn last uitgezonden om na te gaan, of troepen van Brigade B nog aanwezig waren, meldde "geen troepen meer aanwezig". Door terugtrekking van genoemde Brigade kon derhalve geen vuursteun op onze rechterflank meer worden verwacht.
12 Mei Het pontveer bij Druten wordt des nachts door vuur van de Rivierbatterij in de grond geboord.
Te ongeveer 6.00 uur wordt voor de voorposten eigen artillerievuur gebracht. Door terugtrekkende rijwielpatrouilles wordt melding gemaakt van contact met den vijand tusschen Dodewaard en Hien. Een door den commandant van het rechter compagniesvak uitgezonden patrouille meldt geen bijzonderheden. Bij het aanbreken van de duisternis wordt waargenomen, dat de vijand tusschen de voorposten en de hoofdweerstandslijn met bootjes over de Waal trekt en zich in boschpercelen zuidwestelijk van de boerderij van De Kraats heeft opgesteld. Deze boschpercelen werden door zware mitrailleurs, welke waren opgesteld aan de zuidzijde van de Bandijk, onder vuur genomen. Aan het vuur nam ook een stuk van de Rivierbatterij deel.
In het linker compagniesvak wordt in de boomgaarden langs den weg Ochten - Kesteren tusschen hoofdweerstandslijn en tusschenverdediging (West van genoemde weg) vijand, vermoedelijk parachutisten, waargenomen. Een voortdurende patrouillegang leverde geen resultaten op.
Voor de hoofdweerstandslijn worden roode en witte lichtkogels waargenomen.
13 Mei Te plusminus 3.30 uur trekt een deel van de troepen uit de voorposten terug langs de Zomerkade, Bandijk en door het gehucht Eldikschehoek. Kleine vijandelijke afdelingen dringen op onder dekking van artillerievuur. De vooruitgeschoven groep geplaatst in Eldikschehoek moet terugtrekken op de Zwarte Ruiter, aangezien zij gevaar liep afgesneden te worden. Ook de groep geplaatst in het inundatieterrein Oost van Het Zand trok terug.
Ongeveer 4.30 uur vijandelijke beschieting door mitrailleur- en geweervuur van verschillende zijden op De Zwarte Ruiter. Vermits de lichte mitrailleurs van de bezetting van De Zwarte Ruiter door vijandelijk vuur waren onbruikbaar geworden, moesten de twee groepen terugtrekken met achterlating van zeven vermisten en beide defecte lichte mitrailleurs.
Te 4.45 uur aanval van Duitsche troepen op de hoofdweerstandslijn. Deze aanval wordt tot staan gebracht door vuur van onze lichte en zware mitrailleurs.
De vijand tracht verder op te dringen tot de vechtwagenhindernis op de Bandijk. Ook dit wordt hem belet, zoodat hij moest terugtrekken op de Zwarte Ruiter.
Ten einde den vijand, naar schatting sterk plusminus 150 man, uit het terrein van Het Zand en Zuid daarvan terug te werpen, krijgt de tweede compagnie het bevel een tegenstoot uit te voeren.
Terwijl deze compagnie zich had gereedgesteld, werden op de Waal ter hoogte van Druten vier vijandelijke kanonneerbooten, voorafgegaan door twee kleine patrouillebooten, waargenomen en trachtten op onze rechterflank door te dringen. Zij werden door het vuur van de Rivierbatterij gedwongen terug te keeren. Voor zoover is kunnen komen vastgesteld, werden de patrouillevaartuigen onschadelijk gemaakt. De overgebleven booten keerden onder achterlating van een rook gordijn terug.
Te 13.15 uur van de regimentscommandant bevel ontvangen, dat de voorgestelde tegenstoot niet zal worden uitgevoerd.
Te 14.45 uur komt het bericht binnen, dat wederom kanonneerbooten op de Waal zijn waargenomen. Deze booten zijn blijkbaar reeds voor zij Druten hadden bereikt teruggekeerd.
Te 17.00 uur is naar later bleek een telefonisch bericht bij commandant rechter compagniesvak binnen gekomen, waarin werd bevolen terug te trekken op de stoplijn. Een klein deel van deze compagnie is inderdaad teruggetrokken, doch kon reeds voor dit de stoplijn had bereikt worden opgehouden. Na een half uur hadden de teruggetrokken groepen hunne stelling weder ingenomen.
Te plusminus 17.30 uur worden de troepen in de tusschenverdediging van voor-, achter- en linkerzijde onder hevig vuur genomen.
Op de linkerflank van mijn bataljonsvak had zich een deel van het linker nevenbataljon opgesteld, front makend naar Zuid, hetwelk Ochten onder vuur nam, vermits het bericht was ontvangen, hetgeen later bleek valsch te zijn, dat de hoofdweerstandslijn was doorbroken en Ochten door den vijand bezet. De commandant van de linker voorcompagnie zond onmiddellijk een ordonnans naar de vurende afdeeling, ten einde het vuur te doen staken.
Te 21.00 uur werd door de stukken pantserafweergeschut geplaatst aan den Bandijk het complex De Zwarte Ruiter onder vuur genomen. De Rivierbatterij richtte hun vuren op Dodewaard en Hien.
Te 21.00 uur wordt van den regimentscommandant het bevel voor den terugtocht naar Everdingen ontvangen. De eerste afdeelingen marscheerden om 21.50 uur af. Een beveiligend scherm ter sterkte van 6 groepen wordt achtergelaten. De troepen van het scherm aanvaarden om 0.45 uur eveneens den terugtocht.
  De Reserve Majoor,
Commandant 2e Bataljon 44e Regiment Infanterie.

(w.g.) A.J. de Mots.

Download brondocument in PDF-formaat Brondocument 1
(PDF, 1.26 MB)
Download brondocument in PDF-formaat Brondocument 2
(PDF, 1.92 MB)