Verslag van reserve-Kapitein J.C. Horsman


1e BATALJON
44e REGIMENT INFANTERIE.
1e COMPAGNIE.

VERSLAG VAN DE KRIJGSHANDELINGEN
10 TOT EN MET 14 MEI 1940


10 Mei.
In den vooravond werd de order gegeven, dat te 4.00 uur graad van strijdvaardigheid No.3 zou ingaan, in verband met verontrustende berichten van de grens. Terwijl aan deze order uitvoering werd gegeven, verschenen te ongeveer 3.30 uur Duitsche vliegtuigen boven het stellinggebied. Meende ik aanvankelijk, dat het hier een neutraliteitsschending betrof, zooals in de afgeloopen maanden herhaaldelijk hadden plaats gehad, al spoedig bleek, dat het een welbewuste aanval was.
Intusschen had ik de stellingen volledig doen bezetten, en niet alleen met de mitrailleurs, doch ook met de geweren en karabijnen het vuur doen openen op laagdalende vliegtuigen. Door het vuur van twee mitrailleurs, bediend door de sergeanten Dirkse en Graefenhayn, werd al spoedig een Duitsch vliegtuig neergeschoten. Bij een aanval van vijandelijke jager's werden de soldaat Termaat gedood en de tweede luitenant Loeve gewond.
Na ongeveer 21.00 uur werden geen vijandelijke vliegtuigen meer waargenomen.

11 Mei.
Rustige dag. Slechts weinige vijandelijke vliegtuigen kwamen boven het stellinggebied.
Stellingen, voor zoover nog niet gereed, werden rustig afgebouwd.
Lichtsignalen werden, zoowel overdag als 's nachts waargenomen boven het inundatiegebied.

12 Mei.
Kalme dag. De lichte mitrailleurs behoefden slechts weinig in actie te komen, daar de Duitsche vliegtuigen op groote hoogte onze stellingen passeerden.
Wederom werden lichtsignalen waargenomen.
Van onze voorposten hooren wij niets.

13 Mei.
Aanvankelijk rustige dag. De soldaat Bernard haalt met een lichten mitrailleur een Duitsch vliegtuig neer.
In den namiddag werd, op order van den Bataljonscommandant, door een sectie een tegenstoot in Zuidelijke richting uitgevoerd, waarbij niet is gebleken, dat zich vijanden bevonden te Ochten. Wel werd mitrailleurvuur ontvangen uit de richting Het Zand; dit vuur vermocht de troepen in de opstellingen niet te verontrusten.
Te 21.10 uur deelde de Bataljonscommandant mij mede, dat het bataljon te 22.00 uur zou terugtrekken naar Everdingen. Hij droeg mij op, in de voorste lijn een scherm van twee groepen, onder bevel van een officier, achter te laten tot 14 Mei 0.30 uur, en met de compagnie zoo spoedig mogelijk af te marcheeren naar Echteld.
Persoonlijk heb ik deze order aan de sectiecommandanten overgebracht, heb als scherm aangewezen twee groepen onder commando van tweeden luitenant Secreve, heb de compagnie (min twee groepen) met de daaraan toegevoegde sectie zware mitrailleurs in de stoplijn verzameld, en ben te 22.50 uur in de richting Echteld afgemarcheerd.
In den loop van den 14en Mei werd Everdingen bereikt, waar tot legering werd overgegaan.

     
  Te Velde, 31 Mei 1940.
De reserve-kapitein,
Commandant 1e Compagnie 1e Bataljon 44e Regiment Infanterie.

Mr. J.C. Horsman.

Download brondocument in PDF-formaat Brondocument
(PDF, 856.08 KB)