Discussiegroep

Onderwerp: ORIGINEEL BRIEF SERGEANT A. DEKKER 10 JULI 1940 AAN WEDUWE LANDZAAT.

Totaal berichten: 9
408 keer gelezen
2 reacties
Categorie: Gezocht...
Geachte webredactie,

Gaarne wil ik bij deze het verzoek plaatsen om via deze weg van u het origineel van het afschrift van de brief te ontvangen welke sergeant A. Dekker op 10 juli 1940 heeft geschreven aan Mevr. Landzaat.
De brief welke blijkens onderstaand bericht op uw website op 14 juni 2002 werd ontvangen van Mevr.W. Dekker-Peters te Nijmegen.
Dit ten bate van het afronden van het historisch onderzoek inzake het "Doodschieten van een officier Hoger in Rang".

Bij voorbaat dank.

Vriendelijk groetend,
Jack Huntjens.


++++++++++++++++++++++++++


Schrijven van dienstplichtig sergeant A. Dekker

Afschrift van de brief aan mevrouw Landzaat die dhr. A. Dekker, in de meidagen van 1940 dienstplichtig sergeant bij M.C.-I-8 R.I., in klad gemaakt had. Ontvangen van Mevr. W. Dekker-Peters, woonachtig te Nijmegen, op 14 juni 2002.

Nijmegen; 10 Juli 1940.

Na heden, door bemiddeling van de Nijmeegsche Recherche, in het bezit van Uw adres gekomen te zijn, wil ik U in de eerste plaats mijn hartelijke deelneming betuigen met het verlies van Uw man, onzen Bataljons Commandant.

Het is mij daarom eenerzijds een genoegen U te kunnen mededeelen, dat ik de laatste dag zij aan zij met Uw man heb mogen strijden. Hierdoor is ons niet alleen zijn voortreffelijke leiding, doch ook zijn ongekende moed gebleken. Zelf vooropgaande in de zwaarste momenten der strijd, daarbij zijn leven in 's lands dienst op te offeren, scheen hem heelemaal geen bezwaar te zijn. Hierdoor hebben wij dan ook een zeer groote achting voor onzen Majoor gekregen.

Bij het verloop der strijd moest ik met nog enkele soldaten uit de kazematten op den Grebbeberg terugtrekken. Wij wilden ons toen gaan melden op de Commandopost. Nadat dit gebeurd was, werd dit paviljoen al spoedig omsingeld door de Duitschen.

Met een groote minderheid van menschen hebben wij hier, onder de persoonlijke leiding van Uw man, nog verscheidene uren stand gehouden. Nadat hij ons enkele malen aangeraden had weg te gaan, waaraan wij echter geen gevolg hebben gegeven, sneuvelde hij door enkele schoten in zijn borst, de lichte mitrailleur nog in zijn arm gekneld. Er bleef ons toen niets anders meer over dan te trachten te ontsnappen, wat ons dan ook gelukt is, na nog twee man te hebben verloren. Ik hoop van harte dat ik U hier genoegzaam mee heb ingelicht, anders voor nadere inlichtingen bereid zijnde, teken ik met de meeste hoogachting, Uw dw. dr.

w.g. A. Dekker.
» Dit bericht is geplaatst op 15 mei 2021 13:39
(redactie)
Totaal berichten: 849
Beste Jack, wij hebben deze brief in overgetypte vorm in 2002 ontvangen van de weduwe Dekker-Peters. Haar man, de genoemde sergeant A. Dekker was in juni 1998 overleden. We hebben indertijd om een copie gevraagd, maar dat is niet gelukt. Mevrouw Dekker schreef ons: "Graag zou ik aan uw verzoek willen voldoen, helaas is het niet mogelijk een copie te maken van het kladje dat mijn man destijds maakte. Het papier is vergeeld, en het was met potlood geschreven., het lijkt mij onmogelijk hiervan een leesbare copie te maken."

Het is dus niet ondenkbaar dat de versie op onze website een klad-versie betreft. Durf ook niet te stellen dat deze woordelijk overeenkomt met de brief die uiteindelijk naar de weduwe Landzaat is verstuurd.

Helaas kan ik je hier dus niet verder mee helpen...
» Deze reactie is geplaatst op 15 mei 2021 15:08
Totaal berichten: 9
Rutger, dank voor deze waardevolle informatie.
» Deze reactie is geplaatst op 15 mei 2021 16:10

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Vragen over personeel beneden de rang van onderofficier zijn over het algemeen bijzonder lastig te beantwoorden omdat het Nederlandse leger geen registratie bewaard heeft gelaten van de onderdelen en hun exacte indeling. Zeker als vragen niet gepaard gaan met exacte onderdeel-nummers en/of legeringplaats is het vaak uiterst moeilijk om exacte feiten en omstandigheden terug te vinden die verwijzen naar een specifieke soldaat. Wij geven u deze boodschap bij voorbaat om teleurstelling te voorkomen. Plaats in ieder geval uw bericht, in alle gevallen doen wij ons best om informatie voor u te achterhalen. Zie ook het stappenplan.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554