Schrijven van reserve-Majoor J. Kruitbosch

3e Bataljon 46e Regiment Infanterie
Commandant.
AFSCHRIFT

R A P P O R T
- - - - - - - - - - - - - - - -

Standplaats, 18 Mei 1940.

In verband met schrijven Commandant Brigade A. Sectie I.1 Nr.3B, d.d. 17 Mei 1940, punt 4, meen ik U Hoogedelgestrenge het volgende te moeten rapporteeren:

In den morgen van den 12en Mei 1940 bereikte mij op mijn commandopost een bericht, dat mijn hulppost verlaten was. Ik heb me toen oogenblikkelijk daarheen begeven en geconstateerd, dat beide hulpposten, de Kat - Angelino, in mijn vak verlaten waren en noch de Officier van Gezondheid 2e klasse RENOUT W., noch eenig geneeskundig personeel aanwezig was. Bij onderzoek werd mij mede gedeeld, dat de reserve officier van gezondheid 2e klasse Renout W. met zijn personeel den vorigen avond was vertrokken, met onbekende bestemming. Ook bleek mij dat een sergeant van het pantserafweergeschut (sergeant KNITEL) was vertrokken. Voor ik verdere maatregelen kon nemen, keerde de officier van gezondheid W. Renout met auto en hospitaalpersoneel terug, evenals de sergeant van het pantserafweergeschut. Uit de verwarde mededeelingen van Renout, bleek mij, dat hij op eigen gezag naar Tiel was geweest. Ik heb mij toen naar mijn regimentscommandant begeven, om te overleggen, wat ik moest doen. Door alle andere werk is de afdoening van deze zaak uitgesteld.
Het vertrek van de medische dienst was bekend bij den troep en was fnuikend voor het moreel, zoodat de commandanten en ik zelf ons moesten inspannen, om de troep weer standvastig te krijgen.


Gezien en voor eensluidend afschrift:
Commandopost 20 Mei 1940.
De Reserve Luitenant-Kolonel,
Commandant 46e Regiment Infanterie,
(w.g.) J.M. Kolff.
De Bataljons-Commandant,
De Reserve Majoor,
(w.g.) J. KRUITBOSCH.
  Voor eensluidend afschrift,
De Kapitein,

(get.) J.K.H. de Roo van Alderwerelt.

Download brondocument in PDF-formaat Brondocument
(PDF, 1.19 MB)