Discussiegroep

Onderwerp: Rond den duivelsberg - geen vermelding van Landzaat

Totaal berichten: 170
2.180 keer gelezen
3 reacties
Categorie: Slag om de Grebbeberg en Betuwestelling / Bijzondere gebeurtenissen en excessen
Geachte historici en recescenten,

Na aandachtig het 373 pagina's tellende boekwerk van "De Katholieke kerk van Nederland in tijd van oorlog en bezetting: Priesters in het veldgrijs", 2e druk - 1947 te hebben bestudeerd had ik gaarne het volgende geweten:

In het over specifiek over de Grebbeberg handelende hoofdstuk "Rond de Duivelsberg" pagina 129 t/m 176 wordt geen enkel woord gerept over de heldendood van Majoor Landzaat op deze Duivelsberg (Grebbeberg. Zijn naam wordt geheel niet vermeld.Daarentegen wordt wel melding gemaakt van het heldhaftig overlijden van Majoor Jacometti. Het boekwerk werd geschreven door Hans Hermans in samenwerking met Kolonel H.J.J.M. van Straelen, hoofdlegeraalmoezenier. Het voorwoord was zijne eminentie Johannes Kardinaal de Jong, aartsbisschop van Utrecht. Godsgelovige mensen.
Om een idee te geven dat men binnen dit boekwerk zeer gedetailleerd te werk is gegaan, bij deze een passage:
"Kleine incidenten als dat van een man in sportkleeding, die eensklaps den grooten weg af kwam rennen uit de richting Rhenen en vlak achter de opstelling van het pantser-afweergeschut een handgranaat uitwierp en in den bosschen verdween, verhalen over verraad - lag niet de commandopost van een der battaljons pal in het gezicht van een boerenhofstee, de boerderij van Weisz, waar de laatste jaren een Duitscher in woonde en bleek de vijand niet zer goed te weten waar hij moest mikken om dezen commandopost te treffen! - deden de rest." - pagina 157
Krijgswetenschappelijk historicus Van Nierstraz, welke door de toenmalige Regering werd opgedragen de Krijgsgeschiedenis te rapporteeren, wist in de Militaire Spectator van eind 1941 haarfijn en in heroïsche toon precies uit te doeken te doen, hoe Majoor Landzaat aan zijn einde is gekomen. Vinden jullie het ook niet vreemd dat een lijvig boekwerk over priesters in de oorlogsdagen niets vermelden over majoor Landzaat, terwijl majoor Jacometti van 2e bataljon 8 Regiment Infanterie wel wordt vermeld, p. 142 en p. 143 ? Enige tijd geleden heb ik reeds in dit forum het voortijdige opstappen in juni 1941 van een tweetal officieren (Pieters en Couzy, ja de vader van) ,uit de redactie van de Militaire Spectator vernoemd. Dus voor het verschijnen van de artikelen van Nierstraz inzake de heldhaftige strijd en dood van majoor Landzaat op de Grebbeberg zijn deze opgestapt. Kan dit in hetzelfde verband gezien worden als het niet vermelden van majoor Landzaat in het et 373 pagina's tellende boekwerk van "De Katholieke kerk van Nederland in tijd van oorlog en bezetting: Priesters in het veldgrijs", 2e druk - 1947 ?

Ik wil dit bericht gaarne sluiten met een passage uit de Inleiding pagina 7: "Wie konden deze menschelijke geschiedenis van den oorlog beter beschrijven dan de priesters, die hem als aalmoezenier midden tusschen den troepen meemaakten ? Zij stonden de mannenin de moeilijke dagen en uren, die onmiddelijk aan den strijd voorafgingen, bij. Vaak lagen zij met hen in de loopgraven en de mitrailleursnesten. Zij wachtten hen op de in de hulpverbandplaatsen en hospitalen. ... Zij verlieten hen niet toen zij in krijgsgevangenschap werden weggevoerd. Zij troostten de stervenden en begroeven de gesneuvelden. Zij spraken de soldaten en de officieren moed in. Als iemand de menschelijke zijde van de krijgsgebeurtenissen zag was het de priester in het veldgrijs uniform en met de majoors-distictieven op den kraag. Wie de menschelijke geschiedenis van de Meidagen wil schetsen moet de aalmoezeniers naar hun bevindingen vragen. Zulks deden wij.En de bijna honderd aalmoezeniers,die gedurende de mobilisatie en den oorlog in het Nederlandsche leger werkzaam waren,stelden vrijwel allen in ruime mate hun ervaringen ter beschikking. Een aantal priesters, die, zonder aalmoezenier te zijn eveneens zielzorg verrichtten onder de Nederlandse militairen, gaven ook hun belevenissen. Uit deze, met veel moeite en voorzichtigheid onder de oogen van een achterdochtigen bezetter verzamelde gegevens, aangevuld door het officieele relaas van de oorlogshandelingen zelf, ontstond dit boek.Elk der hierin opgenomen feiten op een authentieke mededeeling, een rapport, een brief, een vraaggesprek, een document. Allen, die deze mededeelingen verstrekten, onze oprechten dank.Dit is het verhaal van alle aalmoezeniers tesamen. Geen hunner werd afzonderlijk bij naam vernoemd. Priesters werken niet om hun naam vermeld te krijgen.......
Bussum, 24 Mei 1945 Van Straelen, Hermans,Brand."Elk der hierin opgenomen feiten op een authentieke mededeeling, een rapport, een brief, een vraaggesprek, een document. Allen, die deze mededeelingen verstrekten, onze oprechten dank.Dit is het verhaal van alle aalmoezeniers tesamen. Geen hunner werd afzonderlijk bij naam vernoemd. Priesters werken niet om hun naam vermeld te krijgen. "

Is het bovenstaande een cynische opmerking naar eerder verschenen verhandelingen over krijgsverrichtingen van het Nederlandse leger ?

P.S. "Priesters in het Veldgrijs"- Een waarlijk en een eerlijk aanvoelend boek om te lezen.

Hopend op plaatsing en een antwoord verblijf ik,

Vr.gr. Jack Huntjens.
» Dit bericht is geplaatst op 27 december 2011 03:28
Totaal berichten: 2
Misschien was Landzaat niet katholiek.Ik zou er niet te veel achter zoeken.
» Deze reactie is geplaatst op 7 januari 2012 11:55
Totaal berichten: 11
Inmiddels begrijpen we beter hoe de katholieke kerk indertijd in elkaar stak. Zijn dus alles behalve betrouwbare rapportages.
» Deze reactie is geplaatst op 17 maart 2012 22:15
Totaal berichten: 170
Beste Hans Heskes,

Bent u familie van ordonnans Heskes, welke in de onderstaande tekst van de verklaring behorende bij het verhoor van Ordonnans (dienstplichtig soldaat) Johannes Fransiscus Cornelis Toelen 2-I-8RI d.d. 23 juni 1940 te Leersum wordt vermeld ?


"Op 10 Mei was ik als milicien-soldaat, bij 2-I-8 R.I, op den Grebbeberg te Rhenen. Voor den oorlog was ik mitrailleurschutter. Ik behoorde bij het Hoornwerk van den vaandrig de Ridder die in den kazemat voor de Grebbe zat. Op Vrijdag 10 Mei 1940 was ik ziek. Ik kwam dien morgen te ongeveer 9.30 als ordonnans bij Kapitein Collette. Vrijdag 10 Mei 1940 was er niets te doen. Van Vrijdag op Zaterdag, 10 op 11 Mei 1940, kregen wij het eerste artillerievuur der Duitschers boven den commandopost, vanuit de richting Wageningen. De commandopost was gevestigd tusschen den rijksweg van Rhenen naar Wageningen en de Heimensteische laan, ongeveer 500 of 600 meter van de Grebbe. In den commandopost waren o.a. aanwezig: de Kapitein Collette; vaandrig Donkersloot; sergt.-cap. Bosveld; tamboer Leenders; de telefonisten Hagen, van Hal en Gerritsen; en de ordonnansen Gerritsen, Scholten, Heskes, Strijbosch en ik . "

Vr.gr. Jack Huntjens
» Deze reactie is geplaatst op 20 maart 2012 10:47

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554