Discussiegroep

Onderwerp: autobataljon, aan en afvoertroepen

Totaal berichten: 50
1.999 keer gelezen
4 reacties
Categorie: Overig Mei 1940 / Bewapening en legerzaken
Goedendag,

heeft een autobataljon dezelfde functie als de aan en afvoertroepen? Of is er een duidelijk verschil?

Met vriendelijke groet
» Dit bericht is geplaatst op 22 juli 2012 16:17
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Destijds ( voor de oorlog en gedurende de oorlogsdagen ) was er een duidelijk verschil.

De Auto-bataljons ( waarvan er 6 waren, een voor elk van de 4 Legerkorpsen en 2 ter beschikking van de Commandant Veldleger in Zeist ) ) hadden als taak het vervoer van goederen en troepen, van munitie en geneeskundig transport.
De toenmalige Aan- en Afvoertroepen ( deels samengesteld uit Intendence-troepen ) hadden destijds, zover ik heb begrepen, een andere functie.Zij vormden het bedieningspersoneel van de aanvullingsplaatsen en afhaalmagazijnen waarover elk groter onderdeel beschikte en waar men de dagelijkse benodigdheden kon afhalen.

De naoorlogse Aan - en Afvoertroepen zijn daarentegen qua taak wel weer vergelijkbaar met de Auto-bataljons.
» Deze reactie is geplaatst op 22 juli 2012 18:04
Totaal berichten: 50
Bedankt voor uw reactie.

Zo zag ik dat elk autobataljon 4 compagnien had per legerkorps.

De AAT hadden ook een 1e, 2e, 3e en 4e compagnie. Had elk legerkorps een eigen AAT compagnie? Bijv. Ie Legerkorps de 1e compagnie AAT, IIe Legerkorps 2e compagnie AAT etc. Of had elk legerkorps een AAT onderdeel met 4 compagnien?
» Deze reactie is geplaatst op 22 juli 2012 20:03
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Per Legerkorps een compagnie ( 1 t/m 4 CAAT )en de 5e CAAT was toebedeeld aan de Lichte Divisie. Elke compagnie telde zo'n 400 man.
» Deze reactie is geplaatst op 22 juli 2012 23:54
Totaal berichten: 1.340
De vooroorlogse logistiek was complex edoch logisch georganiseerd. Deze bestond in hoofdzaak uit de Intendance (zeg maar, de militaire magazijnen, de ambachtslieden en de verplegingsdienst; zoals kapper, bakker, slager, kok, kleermaker, magazijnen, etc.) en de eenheden die militaire (mensen en) middelen diende te vervoeren c.q. distribueren. Die laatste vielen onder de Etappen- en Verkeersdienst. Deze was wat we vroeger de Van Gendt en Loos zouden noemen. Militaire magazijnen werden door hen bevoorraad en tevens werd vanuit die magazijnen door geleverd naar ‘het veld’. Onder de EVD vielen de motordienst, de spoorwegdienst, de vaartuigendienst, directie bruggen en veren, veterinaire dienst, geneeskundige dienst, etappencommando’s, etc. etc.

De logistiek was zo geregeld dat met etappen (wat men nu zou noemen ‘hubs’ of tussenstations) werd gewerkt. De uitgangspositie van de distributie richting organisatie begon bij de Aanvangsstations. Dat waren magazijnen, forten en opslagbunkers (munitie) in het westen des lands. Van aanvangsstations naar de aanvullingsplaatsen van legerkorpsen werd de etappendienst ingeschakeld. Omdat wij in 1939/1940 een liggend leger hadden (d.w.z. in vaste stellinggebieden) konden op doelmatige wijze voorraden (van kleding, voedsel tot munitie) regionaal in de nabijheid van grote eenheden (legerkorpsen of divisies) worden opgeslagen (eindstation of aanvullingsplaats legerkorps). Deze opslagen konden centraal zijn – voor alle klasse goederen – (vredestijd) of verschillend voor diverse klasse goederen (klassen waren: levensmiddelen, geniematerialen, olie en smeermiddelen, overige legermaterialen, munitie) zoals in oorlogstijd. Elk legerkorps diende tenminste twee aanvullingspunten te hebben, bovendien gescheiden naar klasse. In het distributienet daaronder waren er divisie aanvullingsplaatsen.

De levering tot aan die eindstations (aanvullingsplaats) geschiedde door de Autobataljons (hoewel soms grote afstanden met het spoor konden worden afgelegd). De CAAT zorgde voor de distributie van en op de aanvullingsplaats van een legerkorps (of zelfstandige divisie zoals de LD) naar de lagere onderdelen op het aanvullingsstation of bij een verderop ingericht voorraadpunt vanwaar eigen staftroepen van de onderdelen (korpstreinen) de fijnmazige distributie verzorgden. Voor bepaalde zaken dienden eenheden tot op bataljonsniveau voorraad zelf te halen (met andere woorden, dit werd niet ‘aangeboden’). Daartoe was men in het veldleger voorzien van enige vrachtauto’s, in het stellingleger waren paard en wagen niet ongebruikelijk.

Autobataljons waren opgedeeld in eenheden voor zwaar transport, voor gewoon transport, voor transport van vloeistoffen en transport van munitie. Dit is terug te vinden in de organisatie van de compagnieën van een Autobataljon. De CAATs waren gewoon autobataljons in een compagniesamenstelling.

In het Nederlandse leger waren veel minder logistiek actieve militairen te vinden dan in bijvoorbeeld het Duitse. Als men een Nederlandse divisie van 10.000 man vergelijkt met een Duitse van 17.000 man, dan was het verschil in gevechtstroepen veel minder significant dan het verschil in grootte van de tros, de divisietrein. In Nederland was maar zo’n 10-12% van de militairen enigerlei wijze betrokken bij de logistiek. Voor een land dat zijn halve economie op logistiek laat rusten een bescheiden geheel. Overigens dient te worden aangetekend dat de oorlogslogistiek in ons leger niet slecht functioneerde. Met uitzondering van enige basisfouten of onthouden investeringen (zoals voor eindstations binnen de Vesting Holland nabij de fronten) werd het veldleger verrassend effectief bevoorraad.
» Deze reactie is geplaatst op 23 juli 2012 11:55

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554