Verslag van 2e Luitenant Th. Verhaart


Th. Verhaart
2e Luitenant der Artillerie n.a.
------------

Alkmaar, 1 April 1940.
Bergerweg 87

Naar aanleiding van Uw schrijven d.d. 28 Februari 1941, ben ik begonnen met het opstellen van een verslag over de verrichtingen van de 44e Batterij 6 Veld.
Doordat ik echter in de tussentijd een blessure aan mijn hand heb gekregen, is dit werk een tijd blijven liggen. Ik kom er daardoor niet zoo spoedig mede klaar als ik gedacht had. Daarom bericht ik U nu alvast wie mij bij de 44e Batterij opgevolgd hebben zodat U zich desgewenscht met hen in verbinding kunt stellen.
Zoals U waarschijnlijk weet ben ik 15 Januari 1940 bij de 44e Batterij 6 Veld gekomen. Toen op 7 Februari daaraanvolgende de cadetten naar de K.M.A. teruggeroepen werden, ben ik opgevolgd door de 1e Luitenant Westerhof van de Infanterie. Deze was tot dan toe Sectiecommandant bij de 44e Compagnie Mortieren.
Naar ik meen woont de Luitenant Westerhof in Leeuwarden. Het juiste adres is mij echter niet bekend. Gedurende het tijdvak van 9 t/m 27 April 1940 ben ik als Batterijofficier bij de 44e Batterij geweest terwijl de 1e Luitenant Westerhof Batterijcommandant bleef. Ook toen ik op 7 Mei weer bij de 44e Batterij 6 Veld kwam is dit zoo gebleven. Gedurende de oorlogsdagen is de Luitenant Westerhof weer naar de 44e Compagnie Mortieren teruggegaan. In zijn plaats is toen Batterijcommandant geworden de 1e Luitenant H. Schild. Deze was afkomstig van de 35e Batterij 6 Veld, die in de IJsselstelling bij fort Westervoort gelegen had. De Luitenant Schild is tot enige tijd na de oorlog, toen hij weer naar huis terug keerde bij de 44e Batterij gebleven. Het adres van de Luitenant Schild is:
Prof. J.W. Dieperincklaan 16 te Maartensdijk Post Utrecht.
Doordat vele soldaten met groot verlof waren gegaan zijn later enige afdelingen samengesmolten. De 44e Batterij 6 Veld is toen gevoegd bij de Rivierbatterij No. 1 die ook deel had uitgemaakt van 44e Regiment Infanterie. De beide batterijen bestonden toen echter nog slechts uit enkele mensen.
Commandant van de samengevoegde batterijen was de Kapitein W.F. van Iterson van de Kustartillerie. Zijn adres is: Willem de Zwijgerlaan 3 te Voorschoten.
Hiermede had dus de 44e Batterij 6 Veld opgehouden te bestaan. Ik hoop dat deze gegevens U van nut zullen zijn. Zoo spoedig mogelijk zal ik het verslag afmaken en het U opzenden.


Aan
Majoor der Artillerie,
F.G. Dürst Britt
Gerard Reijnststraat 10
den Haag.
-----------------
Met de meeste hoogachting,

(w.g.) Th. Verhaart.

Download brondocument in PDF-formaat Brondocument
(PDF, 743.28 KB)