Verslag van Kapitein H. Goedvolk


Kort Verslag van de verrichtingen van de 44e Batterij 6 Veld
in het tijdvak van 23 Augustus 1939 tot 23 Januari 1940.
------------------
De voormobilisatie en mobilisatie van de batterij verliep vlot; allen kwam tijdig op en de mobilisatie instructie werd punctueel afgewerkt en alles was precies op tijd gereed, zoodat nog veel medewerking kon worden gegeven aan de mobilisatie van de Staf en het 3e Bataljon van het 44e Regiment Infanterie.

In den nacht van 31 Augustus 1939 vertrok de batterij uit Harderwijk naar Kesteren, werd ingekwartierd in het dorp IJzendoorn en de bewaking van de noordelijke Bandijk van de Waal en het Mijnenveld van de Betuwestelling werd ons opgedragen.

Direct werden provisorische stellingen gemaakt en met veel energie werden de Kazematten voor de Dijkbewaking in beton gemaakt, zoodat de alarmnacht van 11 November ons gereed vond. Hierbij waren drie stellingen voor een stuk van 6 veld bestemd als Anti Tankgeschut en 1 stuk als bewaking van het mijnenveld.

Daar deze bewaking door den Brigade Commandant onvoldoende werd geacht, werd de Batterij medio November uitgebreid met 2 stukken Pantserafweergeschut. De stellingen werden met grooten spoed uitgebreid en veranderd en half December waren wij gereed. Schietoefeningen werden gehouden in den Legerplaats Oldenbroek en in de Harskamp. Tot 23 Januari hield de batterij zich bezig met het hakken van ijsgeulen voor de Linie van de Betuwestelling.

23 Januari vertrok ondergeteekende naar de 1e [of 10e?] Depotafdeeling en droeg het Commando over aan den Cadet Vaandrig Verhaar.


Haarlem, 16 November 1940.

w.g. H. Goedvolk.
Reserve-Kapitein,
voormalig Commandant 44e Batterij 6 Veld.

Download brondocument in PDF-formaat Brondocument
(PDF, 455.26 KB)