Verslag van Officier van Gezondheid 1e klasse Dr. A.J. Jansen

VERSLAG VAN DE HULPVERBANDPLAATS VAN 46e REGIMENT INFANTERIE.
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

In den nacht van 9-10 Mei werden om 2 uur de hulpverbandplaats en de hulpposten ingericht.
Personeel:

    hulpverbandplaats Chef Dr. Jansen. Chef. afdeling Wondverzorging Dr. van Veelen
    hulpppost Parallelweg - Tielschestraat - Dr. Renout.
    hulpppost Spees - Dr. Visscher.
    hulpppost Dijkzicht 4 hospitaalsoldaten van 2-III-46 R.I. en 2 van 3-III-46 R.I.

Materieel: 2 troepenverbandwagens + tasschen ziekendragers en officier van gezondheid in de hulpverbandplaats. Het materiaal van de ziekenrapportlokalen was verdeeld over de hulpposten. Waar de hulpverbandplaats aan het Rhenensche veer reeds onder vuur lag en de dijken zeer gevaarlijk waren, werd de hulpverbandplaats opnieuw verplaatst pl.m. 800 Meter stroomafwaarts. Hier was de dekking veel beter.

Daar de afstand tot de hulpposten steeds grooter was geworden, werd in den nacht van 11 op 12 Mei besloten tot het vormen van een inlaadpunt (bij Café Varsseveld) te Kesteren. De hulpverbandplaats had op aanvraag van den regimentsarts naar de H.d.v. de beschikking gekregen over 5 gewonden auto's. Om 10.00 uur iederen avond werden twee gevorderde auto's gestationeerd bij het inlaadpunt "Varsseveld" teneinde de gewonden, komende van de hulpposten aldaar op te nemen. De ontvangen gewonden, pl.m. 25 in getal (waarvan 2 met "schock" en 2 lichtgewonde vliegers en 6 van de voorposten van 8 R.I.) werden snel, en zeer behoorlijk verbonden in de hulpverbandplaats ontvangen. Enkelen gingen terug naar hun onderdeel, na gerust te hebben en gelaafd te zijn in de hulpverbandplaats. De kaarten waren goed ingevuld. De ernstige gewonden werden van de hulpverbandplaats des 's nachts snel afgevoerd naar de hoofdverbandplaats te Geldermalsen (hoofdverbandplaats te Culemborg was overvol). De lichtgewonden werden naar Vreeswijk vervoerd. Een soldaat met geslachtsziekte en een marschvaardige gewonde gingen naar de verzamelplaats marschvaardige gewonden te Ommeren.
In de hulpverbandplaats werden ook enkele zieken gedurende 2 dagen verpleegd en daarna weer naar de hoofdweerstandstrook teruggezonden.
Telefonische verbinding naar den Commandopost was op geen enkel moment mogelijk, daar de telefoon steeds defect was.
De verbinding werd onderhouden per motorrijwiel. Ook werden enkele malen per rijwiel bezocht de voorposten en de hulpposten. In de namiddag van 13 Mei werd de hulpverbandplaats ingepakt en in de nabijheid gebracht, onder dekking van een boomgaard opgesteld, in afwachting nadere orders voor den terugtocht.
Hierbij werd 1 troepenverbandwagen achtergelaten, waar slechts een stel paarden + 1 treinsoldaat ter beschikking was (van III-46 R.I.). De inhoud van de troepenverbandwagen van II-46 R.I. werd overgeladen op een onzer ziekenauto's en meegevoerd.
De terugtocht verliep in goede orde en zonder verliezen.

   
  w.g. De chef hulpverbandplaats 46 R.I.
Officier van Gezondheid 1e klasse,
(get.) Dr. A.J. Jansen.
Download brondocument in PDF-formaat Brondocument
(PDF, 4.95 MB)