'Bronzen Leeuw' onderscheiding voor Luitenant Kolonel Th.J.A. Boers

IN DAGEN VAN RAMPSPOED

De strijd op 10 Mei 1940 bij Maas-Waalkanaal

Klik hier voor een uitvergroting
kapitein Th.J.A. Boers, commandant van 1-11 G.B. (1936)
Het heldhaftig gedrag in de Meidagen 1940 van Kapitein Th.J.A. Boers - die na den vrede tot Majoor en op 3 December j.l. in Indië tot Luitenant-Kolonel werd bevorderd - is voor H.M. de Koningin aanleiding geweest om dezen officier te begiftigen met den Bronzen Leeuw, - een hooge onderscheiding, die zelden wordt toegekend.

Toen de Duitschers over de grens rukten, lag Kapitein Boers met het 11e Regiment Grensbataljon aan het Maas-Waalkanaal te Neerbosch. In de compagnie, waarover hij het bevel voerde, waren veel jongens uit Nijmegen en omgeving. Ze hebben allen het gevaar als echte militairen onder oogen gezien en zijn erin geslaagd om, dapper vechtend, den vijand, die over het Maas-Waalkanaal bij Hatert was doorgedrongen, weer terug te drijven.

Niet alleen het verloren terrein werd herwonnen, maar zelfs de door een onderdeel prijsgegeven kazematten werden opnieuw bezet. De Duitschers werden op deze flank in bedwang gehouden tot in den namiddag, toen voor onze militairen het bevel kwam om terug te trekken. Kapitein Boers en zijn jongens hadden de brug over het Maas-Waalkanaal bij den Graafscheweg flink verdedigd, en een Duitschen trein in brand geschoten.

Op 13 Mei brandde Rhenen. De stad was reeds door de eigen onderdeelen verlaten en in handen van de Duitschers. De compagnie van kapitein Boers, door voorafgaande nachtmarschen zeer vermoeid, rukte, zonder zich te laten weerhouden door 't vuur, dat van alle kanten op onze jongens losbarstte, de brandende stad binnen.

De vliegtuigen bestookten de compagnie, waarin de Nijmeegsche jongens en die uit den omtrek vochten als leeuwen, nog eens duchtig van uit de lucht. Het mocht niet hinderen. Tot aan en voorbij de spoorbaan en de spoorbrug over den Neder-Rijn ten Oosten van Rhenen, wisten onze dapperen door te dringen.

Een niet geringe teleurstelling voor kapitein Boers was de omstandigheid, dat de aanvallen van nevenonderdeelen waren mislukt, zoodat hij tegenover een groote overmacht alléén kwam te staan. Op zulk een tactische wijze wist hij toen terug te trekken, en zijn compagnie door zijn persoonlijken invloed volkomen in stand houdend, dat hij met zijn jongens den verderen terugmarsch van zijn bataljon als achterhoede kon dekken.

Met de overgave van ons Nederlandsch leger was voor dezen officier, die in 1890 te Makassar werd geboren en de kadettenschool te Alkmaar en daarna de Academie te Breda bezocht, allerminst een tijd van rust aangebroken. In de illegale organisatie onder militairen nam hij van meet af aan een belangrijk aandeel en nadat het complot, waaraan hij meewerkte, was ontdekt, kwam dit kapitein Boers op negen maanden gevangenis ("Oranje-Hotel" Scheveningen) te staan. Had men iets kunnen bewijzen, dan had zijn vaderlandslievend werk hem het leven gekost.

Dan volgt de tijd in krijgsgevangenschap doorgebracht en na den vrede op 28 Mei 1946 het vrijwillig vertrek naar Indië. Als commandant van I 11 R.I. W. brigade, had majoor Boers in de herovering van het district Tjiandjoer een aanmerkelijk aandeel.

Naast zijn bevordering tot luitenant-kolonel zullen de onderscheidingen aan hun vroegeren kapitein verleend - het oorlogsherinneringskruis met den gesp werd hem ook toegekend - niet alleen dezen dapperen officier van de oude garde tot groote eer strekken, - maar ook de jongens, die op 10 Mei bij het Maas-Waalkanaal en op 13 Mei 1940 bij Rhenen den strijd hebben meegemaakt, zullen hier een erkenning in zien voor hun eigen moedig standhouden in dagen, dat het vaderland zijn diepste rampspoed beleefde.

Bron: krantenartikel uit De Gelderlander van 10 maart 1947


------------------------------------------------

Luitenant Kolonel T.J.A. Boers gevallen

Zondag j.l. (7/12/1947) is in Nederlands-Indië gesneuveld de luitenant-kolonel T.J.A. Boers, afkomstig uit Nijmegen.

Bij het uitbreken van de oorlog in 1940 was wijlen luitenant-kolonel Boers ingedeeld als kapitein, compagniescommandant van een der compagnieën van het 11e Grensbataljon, welk bataljon tot taak had de eerste stoot van de vijand op te vangen aan het Maas-Waal-kanaal in de omgeving van Hatert. Zijn heldhaftig optreden in de Meidagen van 1940 werd beloond met de toekenning van de Bronzen Leeuw, welke onderscheiding hem het vorige jaar voor het front van de troepen in Nederlands-Indië werd uitgereikt.

Wijlen overste Boers was in 1890 geboren en werd 19 Juli 1913 benoemd tot 2e luitenant; 19 Juli 1918 werd hij bevorderd tot 1e luitenant en 1 Augustus 1929 volgde zijn benoeming tot kapitein bij het wapen der infanterie. Ongeveer anderhalf jaar geleden vertrok hij als luitenant-kolonel naar Nederlands-Indië. Door zijn moedig voorbeeld en heldhaftig optreden tijdens de Meidagen 1940 verwierf hij de hoogste achting en eerbied van zijn ondergeschikten. Velen van hen zullen met leedwezen kennis nemen van het hoogste offer, dat door hem voor het vaderland is gebracht.

Bron: krantenartikel uit De Gelderlander van 10 december 1947

Download brondocument in PDF-formaat Brondocument 1
(PDF, 1.79 MB)
Download brondocument in PDF-formaat Brondocument 2
(PDF, 466.51 KB)
Download brondocument in PDF-formaat Brondocument 3
(PDF, 2.55 MB)