Algemeen verdedigingsbevel van 14 mei 1940 voor IIe Legerkorps

COMMANDANT IIe LEGERKORPS
Sectie I.1 - nr. 5 B
G E H E I M Exemplaar nr. 2
STAFKWARTIER, 14 Mei 1940.
Verzonden te 12.00 uur.

 
 
ALGEMEEN   V E R D E D I G I N G S B E V E L

 1. IIe Legerkorps zal het gedeelte van het Oostfront van de vesting Holland, begrensd Zuid door de Lek en Noord door de lijn: Linschoten (inb.) - splitsing van kanalen in vt. 35 - 52 (blad Utrecht) - Pl. 4 Koningweg (vt. 38 - 53) - Kromme Rijn - Spoorweg naar Ede, hardnekkig verdedigen.
   
 2. Vakindeeling.
  Twee vakken:
     Zuid vak Vreeswijk,
     Noord vak Jutphaas.
  Scheidingslijn: Bandijk in vt. 133 - 448, Sl. (vt. 137 - 447), vandaar in recht Oostelijke richting.
   
 3. Bezetting
  Vak Vreeswijk
  Commandant is Commandant Brigade B.
  drie bataljons van Brigade B, I-16 R.A., I-8 R.A., en ½ II Vl.A.
  Vak Jutphaas.
  IIe Divisie, versterkt met II-8 R.A., II Vl.A. (min ½).
   
 4. Plan van verdediging.
  Hardnekkig weerstand bieden op de naar de stelling voerende toegangswegen en het onmiddellijk daaraan grenzende terrein; in het Noorden hardnekkige verdediging van de Houtensche vlakte.
  Hoofdweerstand te bieden in de algemeene lijn:
  Werk aan de Groene Weg (vt. 141 - 442) - inundatiekanaal van fort Honswijk naar het Noorden loopende - Westrand van de inundatie - kade langs de Ravensche Wetering (vt. 36 - 51 blad Utrecht) - Fort Hemeltje - Fort bij Vechten met voorliggende linie.
   
 5. Bijzondere aanwijzingen voor de verdediging.
  Vak Vreeswijk.
  De verdediging steunt op het Werk aan den Groenen Weg, het Fort bij Honswijk met het naar het Noorden loopenden inundatiekanaal, het Werk aan de Waalsche Wetering (vt. 138 - 445) en de batterij aan de Noorder Lekdijk.
  Vak Jutphaas.
  De verdediging steunt o.a. op het Fort bij Jutphaas, de batterijen aan den Overeindschen Weg, de kazematten aan de Schalkwijksche Wetering, Fort het Hemeltje en Fort bij Vechten.
  Aangezien bijna het geheele terrein tusschen den spoorweg van Utrecht naar 's Hertogenbosch en den Krommen Rijn voor infanterie begaanbaar is en het optreden van pantserwagens en vechtwagens toelaat moet in dit terrein de verdediging worden gevoerd als in hoog terrein door het bezetten van een weerstandsstrook.
  De verdediging van den toegangsweg over het access Jutphaas moet krachtig in de diepte worden georganiseerd.
  In de inundatie worden bezet het Fort bij het Hemeltje, het Werk aan de Hoofddijk en de van een schietgat voorziene schuit, plaatsen aan de Waaische dijk ten Westen van Fort Hemeltje.
   
 6. Artillerie.
  a. Legerkorpsartillerie (L.K.A.)
  Commandant L.K.A. is majoor v.d. Abeelen, Commandant 15 R.A.
  Samenstelling.
  I-12 R.A., I-15 R.A. (geformeerd tot een batterij voor 5 stukken) en II-15 R.A.
  Taak:
  I-12 R.A. moet vuur kunnen brengen in het geheele Legerkorpsvak tot en met de lijn: kanaalovergangen in vt. 145 - 444 = Werkhoven = Odijk.
  I-15 R.A. moet vuur kunnen brengen tot en met de lijn Loerik = pl. 42 aan den spoorweg Utrecht - Arnhem.
  II-15 R.A. is in het bijzonder bestemd voor medewerking aan de verdediging van het Lekacces. Wordt daartoe Zuid van de Lek opgesteld en moet vuur kunnen brengen tot de lijn: de Hoogt (vt. 144 - 445) = Kruisweg (vt. 141 - 449).
  Vuurconcentraties: c.a. op Westrand Houten, Odijk, Bunnik.
  Storende vuren en artilleriebestrijding tot aan de grenzen van het vak IIe Legerkorps.
  b. Divisie en Brigade Artillerie
  Nemen in beide vakken met een afdeeling deel aan de artilleriebestrijding.
  Tegenvoorbereidingsvuren voor Werk aan den Groenen Weg en linie voorwaarts van Fort Vechten.
   
 7. Legerkorps reserve
  a. Onderdeelen van Brigade B welke niet benoodigd zijn voor de stellingbezetting. Opstelling IJsselstein Oost.
  b. IVe Divisie (minus Divisie Artillerie), nadat deze zal zijn gereorganiseerd.
  Opstelling voorloopig aan en ter weerszijden van den weg IJsselstein = Benschop = Polsbroekerdam.
  c. 4 R.H. legert te Achtersloot (vt. 130 - 149) en z.n. Heeswijk.
   
 8. Legerkorpstrein (L.K.T.) voor zoover niet in bedrijf legert te Montfoort e.o.
   
 9. II Auto Bataljon legert te Linschoten, Oudewater e.o.
   
 10. 2 C.A.At. legert te Montfoort.
   
 11. II Verbindingsafdeeling legert, voor zoover niet in bedrijf, te Montfoort.
   
 12. Stafkwartieren en commandoposten

  Onderdeel Stafkwartier Commandopost
  Commandant IIe Legerkorps, Legerkorpsartilleriecommandant en Commandant Legerkorpsartillerie Lopik Jaarsveld
  Commandant Brigade B. Vreeswijk 't Waal, Pastorie Protestantsche Kerk
  Commandant IIe Divisie omgeving Rijnenberg (vt. 22 - 50, bl. 31) Jutphaas, Openbare Lagere school.
  Commandant IVe Divisie Benschop -

  Commandoposten voor de legerkorpstroepen en treinen zoo spoedig mogelijk aan mij op te geven.

De Generaal-Majoor,
Legerkorpscommandant,
(get.) J. Harberts.

Download brondocument in PDF-formaat Brondocument
(PDF, 2.75 MB)