ChristenUnie op de bres voor de Grebbeberg

RHENEN - De restanten van de Grebbelinie bij de Grebbeberg liggen er verwaarloosd bij. Er is snel een plan van aanpak nodig om verder verval te voorkomen. Stichting De Greb verdient een steuntje in de rug. Dat blijkt uit schriftelijke vragen van de staten-fractie van de ChristenUnie (RPF/GPV).

De Grebbeberg staat te boek als een aardkundig monument en als een belangrijke archeologische vindplaats, maar dit gebied kent eveneens onschatbare cultuurhistorische waarden. De Grebbeberg heeft haar bekendheid vooral te danken aan de meidagen van 1940. Het was één van de meest felbevochten plaatsen in ons land aan het begin van de Tweede Wereldoorlog.

Juist tijdens de slag om de Grebbeberg heeft het Nederlandse veldleger zijn grootste verliezen geleden. De Grebbeberg heeft dan ook een grote cultuurhistorische waarde, waar rijk, provincie en betrokken gemeente zuinig mee om moeten gaan. De provincie Utrecht is van plan een samenhangende visie te ontwikkelen voor de Nieuwe Hollandse Waterlinie en voor de Grebbelinie. Het college van Gedeputeerde Staten heeft beloofd zich in te spannen 'voor behoud, herstel en beleving van historische verdedigingslinies'.

Statenlid Martin Monrooij is echter niet tevreden over het huidige beleid: "Uit eigen waarneming moet ik constateren dat de restanten van de Grebbelinie op en om de Grebbeberg er op dit moment verwaarloosd bijliggen. Er lijkt tot op heden nog geen enkele actie tot behoud, herstel of beleving van deze historische verdedigingsplaats te zijn ondernomen. Sterker nog, enkele elementen van deze verdedigingsplaats worden, al dan niet formeel gedoogd door de lokale overheid, zwaar aangetast door nieuwe bebouwing. Indien er niet op kortere termijn een plan wordt opgesteld voor behoud van deze verdedigingsplaats, zullen steeds meer herkenbare elementen van deze linie verdwijnen."

De statenfractie van de ChristenUnie pleit voor een groter en aantrekkelijker informatiecentrum op de Grebbeberg. De ChristenUnie ziet mogelijkheden voor een nauwe samenwerking tussen rijk, provincie, gemeente Rhenen, VVV Rhenen en de Stichting De Greb uit Wageningen. Deze stichting spant zich in om de restanten van de verdedigingsgordel rondom de Grebbeberg te behouden. Zij verzorgt rondleidingen door deskundige gidsen. De stichting levert een bijdrage aan het sobere en kleine informatiecentrum op de begraafplaats op de Grebbeberg, waar foto's van de slag om de Grebbeberg bekeken kunnen worden.

Daarnaast heeft de stichting een uiterst informatieve website over dit onderwerp gemaakt (www.grebbeberg.nl) en heeft zij een cd-rom samengesteld waarop onder andere zeshonderd ansichten, foto's en filmfragmenten zijn verzameld. Met dit materiaal heeft de Stichting De Greb ook een videodocumentaire gemaakt waarin op een indrukwekkende wijze het verhaal van de slag om de Grebbeberg wordt verteld. Martin Monrooij: "Deze waardevolle publicaties verdienen ruime aandacht in het Utrechtse."

Op vrijdag 14 september is de videoband over de slag bij de Grebbeberg gepresenteerd op het gemeentehuis van Wageningen. Bij die gelegenheid is het eerste exemplaar aangeboden aan de burgemeester van Wageningen, die vertelde dat zijn gemeente reeds twintig banden had besteld om ze onder de Wageningse scholen te verspreiden.

De cd-rom en de videodocumentaire zijn te koop bij de Stichting De Greb en bij de VVV Rhenen. De stichting wil de opbrengsten van deze producten gebruiken voor het behoud en herstel van de nog bestaande onderdelen van de verdedigingslinie van de Grebbeberg.

Bron: de Rhenense Betuwse Courant van woensdag 26 september 2001, pagina 23

Download brondocument in PDF-formaat Brondocument
(PDF, 1.15 MB)