ChristenUnie: schriftelijk vragen inzake de Grebbeberg

Gericht aan het College van Gedeputeerde Staten van de Provincie Utrecht

 

ChristenUnie
Statenfractie Provincie Utrecht
Postbus 80300, 3508 TH Utrecht
tel. 030-2582331, fax 030-2583003
e-mail: ChristenUnie@provincie-utrecht.nl

Utrecht, 19 september 2001

Aan het College van Gedeputeerde Staten van de Provincie
Utrecht Pythagoraslaan 101
3508 TH Utrecht

Betreft: schriftelijk vragen ex. Artikel 47 Reglement van Orde Provincie Utrecht 1998 inzake de Grebbeberg

Geachte college,

In het Beleidsprogramma 1999-2003 formuleert het college in H4, punt 9 dat zij zich zal inspannen voor het behoud, herstel en beleving van historische verdedigingslinies in onze provincie. Het college wil ook voor deze linies samenhangende visies ontwikkelen. Eén van de met name genoemde linies is de Grebbelinie. Een onlosmakelijk deel van deze linie is de Grebbeberg.

De Grebbeberg staat te boek als een aardkundig monument en als een belangrijke archeologische vindplaats, maar dit gebied kent eveneens onschatbare cultuurhistorische waarden. In deze brief beperken we ons tot de militaire betekenis van de Grebbeberg.

De Grebbeberg heeft haar bekendheid vooral te danken aan de meidagen van 1940. Het was één van de meest felbevochte plaatsen in ons land aan het begin van de Tweede Wereldoorlog. Juist tijdens de slag om de Grebbeberg heeft het Nederlandse veldleger haar grootste verliezen geleden. De Grebbeberg heeft dan ook een grote cultuurhistorische waarde, waar we als rijk, provincie en betrokken gemeente zuinig mee om moeten gaan.

Uit eigen waarneming moet onze fractie constateren dat de restanten van de Grebbelinie op en om de Grebbeberg er op dit moment verwaarloosd bijliggen. Er lijkt tot op heden nog geen enkele actie tot behoud, herstel of beleving van deze historische verdedigingsplaats te zijn ondernomen. Sterker nog, enkele elementen van deze verdedigingsplaats worden, al dan niet formeel gedoogd door de lokale overheid, zwaar aangetast door nieuwe bebouwing. Indien er niet op kortere termijn een plan wordt opgesteld voor behoud van deze verdedigingsplaats, zullen steeds meer herkenbare elementen van deze linie verdwijnen.

Stichting De Greb uit Wageningen (Beatrixlaan 2, 6706 AX Wageningen) spant zich in om de restanten van de verdedigingsgordel rondom de Grebbeberg te behouden. In samenwerking met de VVV Rhenen houdt zij rondleidingen op en om de Grebbeberg door een ter zake deskundige gids. Stichting De Greb levert ook een bijdrage aan het sobere en kleine informatiecentrum op de begraafplaats op de Grebbeberg, waar foto's van de slag om de Grebbeberg bekeken kunnen worden. Daarnaast heeft deze stichting een uiterst informatieve website over dit onderwerp gemaakt (www.grebbeberg.nl) en heeft zij een cd-rom samengesteld, waarop onder andere zeshonderd ansichten, foto's en filmfragmenten zijn verzameld. Met dit materiaal heeft de Stichting De Greb ook een videodocumentaire gemaakt waarin op een indrukwekkende wijze het verhaal van de slag om de Grebbeberg wordt verteld. Deze waardevolle publicaties verdienen naar onze mening ruime aandacht in het Utrechtse.

Op vrijdag 14 september 2001 is de videoband over de slag bij de Grebbeberg gepresenteerd op het gemeentehuis van Wageningen. Bij die gelegenheid is het eerste exemplaar aangeboden aan de burgemeester van Wageningen, die vertelde dat zijn gemeente reeds twintig banden had besteld om ze onder de Wageningse scholen te verspreiden.

De cd-rom en de videodocumentaire zijn te koop bij de Stichting De Greb en bij de VVV Rhenen. De stichting wil de opbrengsten van deze producten gebruiken voor het behoud en herstel van de nog bestaande onderdelen van de verdedigingslinie van de Grebbeberg.

Naar aanleiding van het bovenstaande verzoeken wij het college de volgende vragen te beantwoorden.

  1. Is het college het met ons eens dat de Grebbeberg een belangrijk onderdeel is van ons provinciale cultuur-historische erfgoed?
  2. Is het college op de hoogte van de slechte staat waarin de restanten van de Grebbelinie op en om de Grebbeberg op dit moment verkeren? Indien dat het geval is, heeft het college al eens actie ondernomen om verder verval te voorkomen?
  3. Is het college het met ons eens dat de thans nog aanwezige restanten van de verdedigingslinie bewaard moeten blijven, dat behoud en herstel niet alleen aan een particuliere stichting kan worden overgelaten en dat de Provincie daar een regisserende, stimulerende en wellicht ook financierende taak in heeft?
  4. Is het college het met ons eens dat aantasting van deze linie door bebouwing achterwege moet blijven en dat aan m.i. onjuiste gedoogsituaties een einde moet worden gemaakt? 
  5. Is het college het met ons eens dat de Grebbeberg een belangrijk onderdeel van onze provinciale toeristische voorziening kan worden als er in samenwerking met het Rijk, de gemeente Rhenen, VVV Rhenen en Stichting De Greb een functioneler en aantrekkelijker informatiecentrum ingericht kan worden? 
  6. Is het college bereid om in samenwerking met het rijk, de gemeente Rhenen, VVV Rhenen en Stichting De Greb te overleggen en een plan van aanpak c.q. ontwikkelingsvisie op te stellen voor behoud, herstel en beleving van deze historische plaats?

Hoogachtend,

M.J. Monrooij,
Statenlid ChristenUnie.

Download brondocument in PDF-formaat Brondocument
(PDF, 25.54 KB)