Dagboek van reserve-eerste luitenant Mr. S.J. van der Hoeven

A f s c h r i f t

M.C.-I-24 R.I.

Puiflijk, 6 Juni 1940. 

  Ter voldoening aan het schrijven d.d. 31 Mei 1940 van Commandant Brigade B, Sectie I.1, no. 2028, betreffende het reconstrueeren van een dagboek, deel ik U het volgende mede.

  Vrijdag, 10 Mei 1940. Te 0.00 uur mededeeling ontvangen, dat phase 3 was ingetreden. Stellingen moesten te 3.30 uur zijn bezet. De M.C. werd opgelost in drie deelen en wel werden de 1e sectie onder commando van den cadet-vaandrig Philippa ingedeeld bij de voorpostencompagnie (2-I-24 R.I.) op en nabij den weg Deest-Druten; de derde en vierde sectie onder commando van den Reserve 1e Luitenant v.d. Hoeven bij 1-III-29 R.I. in de frontlijn te Altforst en aan de Breedewal tusschen Puiflijk en Altforst en de M.C.-3 Sn. onder commando van den reserve kapitein Stroomberg bij III-24 R.I. in de stoplijn aan de Puiflijksche straat te Puiflijk.
  De M.C. had te ongeveer 2.30 uur hare stellingen betrokken. Vijand werd op 10 Mei 1940 niet waargenomen, behalve dat een zeer groot aantal Duitsche vliegtuigen overkwam, van welke er vele werden neergeschoten.

  Zaterdag, 11 Mei 1940. Te 5.30 uur kreeg 1-III-29 R.I. de opdracht terug te trekken op Wijk-bij-Duurstede. De ingedeelde 3e en 4e Sectie van M.C. moesten te Altforst achter blijven. Te 7.30 uur echter kregen ook deze sectiën opdracht naar Wijk-bij-Duurstede af te marcheeren. Te 8.30 uur werd de marsch aanvaard. Te 17.00 uur werd Wijk-bij-Duurstede bereikt. De marsch was gezien de af te leggen afstand (ongeveer 40 kilometer) en de zeer zwaar bepakte voertuigen zeer zwaar. In Wijk-bij-Duurstede werden de kwartieren opgezocht en werd gerust tot

  Zondag, 12 Mei 1940, te 6.00 uur, toen ondergeteekende opdracht kreeg zich met zijn sectiën te begeven naar Amerongen en zich daar bij I-24 R.I. te voegen. Amerongen werd te 10.00 uur bereikt. Aldaar werd bericht ontvangen, dat I-24 R.I. ter beschikking was gesteld van Commandant II L.K. en te Amerongen rust zou genieten. Te 17.00 uur, juist toen de gezochte kwartieren waren betrokken, werd opdracht ontvangen, af te marcheeren naar Rhenen, waar M.C.-I-24 R.I. te ongeveer 20.30 uur aankwam.
  Te Rhenen werden de volgende orders ontvangen.
  I-24 R.I. moest oprukken over een front-breedte van 500 meter door het boschterrein ten Noorden van den weg Rhenen-Wageningen. Uitgangsstelling: Spoorlijn ten Oosten van Rhenen. Zuidgrens: Weg Rhenen-Wageningen (n.i.). 2-I-24 R.I. was rechter voorcompagnie, 3-I-24 R.I. was linker voorcompagnie; 1-I-24 R.I. was reserve compagnie. Bij 2-I-24 R.I. werd de 3e sectie van M.C. ingedeeld onder commando van den reserve 1e Luitenant v.d. Hoeven; bij 3-I-24 R.I. de 1e sectie onder commando van den cadet-vaandrig Philippa en bij 1-I-24 R.I. de M.C.-2 Sn. onder commando van den Reserve Kapitein Stroomberg. Van de 3e sectie werd het eene stuk (het vijfde) ingedeeld bij de linker voorsectie en het andere (het zesde) bij de rechter voorsectie van 2-I-24 R.I.
  De opmarsch met afgelegde stukken in de schemering door het absoluut onbekende boschterrein was vrijwel onmogelijk. Desondanks werd zij uitgevoerd. Ten slotte bereikte het zesde stuk, waarbij ondergeteekende zich had gevoegd, den weg Rhenen-Wageningen bij den ingang van Ouwehands-Dierenpark, waar juist een M.C. onder commando van een zekeren Kapitein van Steenbergen in wanorde en in paniek terugtrok, hetgeen zeer slecht werkte op het moreel van de toch reeds door de marschen van 11 en 12 Mei (tezamen ongeveer 65 kilometer) zeer vermoeide troepen. Telkens bleek een der manschappen van het 6de stuk van de duisternis gebruik te hebben gemaakt om zich bij de vluchtenden aan te sluiten. De mitrailleur werd voor het dierenpark op den weg in stelling gebracht. Te ongeveer 23.00 uur hoorde ik op den weg iets naderen en hoorde ik Duitsch spreken. Daar ik op dat oogenblik nog slechts een of twee manschappen te mijner beschikking had, heb ik zelf achter de mitrailleur plaats genomen en vuur gebracht op den weg voor mij. Ten gevolge van een weigering der mitrailleur na ongeveer 150 schoten moest ik mij temidden van een mij omringende handgranaten-aanval terug trekken, waarbij ik ten slotte de hulppost bereikte van den Officier van Gezondheid Dr. Hokse van I-24 R.I., welke post zich bevond op ongeveer 75 meter ten westen van het viaduct over den spoorlijn op den weg Rhenen-Wageningen. Aldaar werd opnieuw een mitrailleur in stelling gebracht en werd op den naderenden vijand vuur gebracht. Ter plaatse voegde zich bij mij de 1e sectie onder commando van den cadet-vaandrig Philippa.

  Op 13 Mei 1940 te ongeveer 14.00 uur moest ik tengevolge van een eerder ontvangen schot door mijn linker-arm het toneel van de strijd verlaten en werd ik afgevoerd naar het Onze-Lieve-Vrouwegasthuis te Amsterdam.
  Van de verrichtingen van het overige gedeelte van de M.C. kan door mij uit eigen wetenschap niets worden vermeld. Na afloop van den oorlog bleken de commandant M.C., de reserve kapitein Stroomberg met zijn sergeant toegevoegd krijgsgevangen te zijn gemaakt.
  De M.C. heeft in totaal zeker 3 en waarschijnlijk 6 à 7 gesneuvelden. Wijders zijn er ongeveer 30 krijgsgevangenen gemaakt.

De Commandant M.C.-I-24 R.I.
De reserve 1e Luitenant,
w.g. Mr. S.J. v.d. Hoeven.

Voor eensluidend afschrift,
Druten, 10 Juni 1940.
De Kapitein Adjudant 24 R.I.
(onleesbaar).


Aanvulling:
  Bij Besluit van de Regentes van 12 November 1947 werd aan de reserve 1e luitenant der Jagers Mr. S.J. van der Hoeven de Bronzen Leeuw toegekend. Hij had zich als commandant van een sectie zware mitrailleurs van 24 R.I. in de nacht van 12 op 13 Mei 1940 bij de gevechten op de Grebbeberg door het bedrijven van bijzondere moedige en beleidvolle daden in de strijd tegen de vijand onderscheiden. Het ereteken werd door Z.K.H. Prins Bernard, namens de Regentes, persoonlijk op de borst gespeld van deze Jagerofficier, die de eer van het hooggenummerde Jagerregiment had hooggehouden.

[bron: Gedenkboek Grendadiers en Jagers 1939-1954]    

Download brondocument in PDF-formaat Brondocument
(PDF, 3.36 MB)