Proces-verbaal m.b.t. verloren gaan van betalingslijst en soldij

24e Regiment Infanterie
Ie Bataljon


PROCES-VERBAAL ALS BEDOELD IN AD ART. 81 S.14 R.v.A.
------------------

       De ondergeteekenden, Nelis Willem Lingen, reserve 1e Luitenant Regiment Jagers en Daniël Adrianus Pieter Wilhelmus van der Ende, vaandrig der Militaire Administratie, beiden van den Staf I-24 R.I., verklaren hierbij het navolgende:
       In verband met den oorlogstoestand had het Ie Bataljon van het 24e Regiment Infanterie op 10 Mei 1940 zijn stellingen te Boven-Leeuwen betrokken. In den nacht van 10 op 11 Mei werd order ontvangen de Maas-Waal-stellingen te ontruimen en het Bataljon te verplaatsen naar Maurik, via de ponton-brug bij Tiel, welke vóór het aanbreken van den dag gepasseerd moest zijn. Spoedshalve gaf Commandant I-24 R.I. zijn onderdeelen opdracht zelfstandig af te marcheeren naar Wamel en voor het vervoer van de goederen die met de Bataljons-Auto-trein vervoerd moesten worden, bepaalde hij dat deze op de weg nabij de commandoposten gedeponeerd moesten worden ter plaatse waar deze den vorigen dag ook waren afgeleverd. De sergeant Commandant Auto-trein ontving opdracht deze goederen ten spoedigste op te halen en naar Maurik te brengen. Onze Auto-trein was opgesteld te Dreumel en maakte deel uit van de vereenigde Brigade-Auto-Trein, welke onder commando van een Officier van Speciale Diensten stond. Deze Commandant had van Commandant Brigade B. order ontvangen de Brigade-Auto-trein te verplaatsen naar Amerongen en hij heeft de sergeant Commandant Auto-trein I-24 R.I. niet toegestaan de order van zijn Bataljonscommandant op te volgen, hoewel deze sergeant hem de gevolgen hiervan voor ons Bataljon onder de aandacht heeft gebracht.
       De Compagniescommandanten en Compagniestaf hadden bij de op te halen goederen eenige militairen achtergelaten doch toen wij in Maurik waren kwamen deze melden dat na uren gewacht te hebben de auto-trein niet is komen opdagen en dat zij het terrein ijlings hadden moeten verlaten daar het onder artillerievuur lag.
       Onmiddellijk is toen door Commandant I-24 R.I. een vrachtwagen gehuurd en een sergeant met een patrouille uitgezonden met opdracht de goederen zoo mogelijk alsnog op te halen.
       Voor een gedeelte is dit gelukt, doch daar verschillende terreingedeelten onder vuur lagen is ook het een en ander achtergebleven. Voor de compagnieën betrof dit meest dekens doch bij de Bataljonscommandopost moesten eenige kisten achterblijven. Hiervoor heeft de gemeente-veldwachter te Leeuwen H.J. v.d. Broek de maatregelen genomen als vastgelegd in zijn proces-verbaal van 17 Juni 1940, waarvan afschrift hierbij gevoegd.
       Twee der verbrande kisten bevatten alle bescheiden en stukken van den administrateur van de Staf van ons Bataljon, de adjudant onder-officier administrateur D.G. Bakkes, waaronder ook de betalingslijst soldijgenietenden van den Staf over het tijdvak 27 April tot en met 3 Mei 1940, aanwijzende een totaal bedrag uit te betalen van fl. 133,30 ("één honderd drie en dertig gulden dertig cent"). Dit bedrag bevond zich eveneens in één dezer kisten.
       Uit de hierboven weergegeven omstandigheden blijkt naar het oordeel van ondergeteekenden duidelijk, dat het verlies der stukken, waaronder de betalingslijst soldijgenietenden voor den Staf-I-24 R.I. over het tijdvak 27 April t/m 3 Mei 1940, niet is te wijten aan schuld, nalatigheid of gebrek aan zorg van den adjudant onder-officier administrateur D.G. Bakkes.
       Voorts meenen zij ten aanzien van het vermelde in het proces-verbaal van den gemeente-veldwachter, de zinsnede: "de op zoo onverantwoordelijke wijze achtergelaten kisten" te moeten laken, daar het haar inziens niet ter beoordeling van den gemeente-veldwachter staat of het achterlaten der kisten al dan niet verantwoord was.
       Waarvan in twee-voud opgemaakt dit proces-verbaal te 's-Gravenhage, den 24e Juni 1941.

De reserve-eerste luitenant van het Regiment Jagers,
(get.) N.W. Lingen.

De vaandrig der Militaire Administratie,
(get.) D.A.P.W. van der Ende.
 

Gezien en goedgekeurd,
De Kapitein,
Commandant van het Bataljon,
(get.) W.H. Bückert.

Download brondocument in PDF-formaat Brondocument
(PDF, 3.23 MB)