Rapport van directeur-officier van gezondheid 3e klasse Th.C.M. Rappard

A f s c h r i f t.

IIe VERBANDPLAATSAFDEELING
CHEF HOOFDVERBANDPLAATS.

Oudewater, 22 Mei 1940.

       De twee sectie's 2 - VI Auto Bataljon, die mij bij het uitbreken der vijandelijkheden ter beschikking gesteld waren op de Hoofdverbandplaats IIe Legerkorps te Driebergen, zijn heden naar hun onderdeel teruggekeerd. Dit na mondelinge bespreking tusschen U en mij op 21 Mei.
       Het is voor mij een groot genoegen het navolgende te Uwer kennis te mogen brengen:
       Onderofficieren, Korporaals en manschappen van bedoelde sectie's en van het detachement motorvoertuigen II Verbandplaatsafdeeling hebben zich gedurende de vijandelijkheden gedragen als soldaten waarop de Nederlandsche weermacht trots mag zijn.
       Onder zeer moeilijke omstandigheden hebben Uwe mannen bij dag en nacht zich zonder aarzelen naar de hulpverbandplaatsen begeven tot het afhalen van de gewonden. Dank zij hun voortvarend en oordeelkundig optreden heeft de afvoer van gewonden vanaf de hulpverbandplaatsen naar de hoofdverbandplaats en van hier naar het evacuatiestation geen oogenblik stagnatie ondervonden.
       Verscheidene Officieren van Gezondheid van de hulpverbandplaatsen hebben mij hun tevredenheid betuigd over de vlotte snelle afvoer.
       Deze dank komt mede toe aan Uw manschappen.
       Zij zijn het, die door hun oordeelkundig en moedig optreden, medegeholpen hebben verscheidene menschenlevens te redden.
       Zondag 12 Mei 1940, toen de Grebbeberg onder heftig zwaar artillerie-vuur stond, en vrijwilligers gevraagd werden, hebben alle chauffeurs en hulpchauffeurs zich spontaan aangemeld.
       Tot mijn spijt was ik heden, door andere werkzaamheden verhinderd, niet in staat Uwe manschappen zelf mijn dank over te brengen.
       De 1e luitenant van Werkhoven, Commandant detachement motorvoertuigen II Verbandplaatsafdeeling heeft dit ook namens mij gedaan.
       Ik zou het zeer op prijs stellen indien U, Uwe onderofficieren, korporaals en manschappen mijne waardeering, die ik gevoel voor hun optreden, wild kenbaar maken.

De Chef Hoofdverbandplaats II L.K.
Dir. Officier van Gezondheid 3e klasse,

(get.) Th.C.M. Rappard.

Aan
Commandant 2e Compagnie
VIe Auto Bataljon
te
Bodegraven.

Download brondocument in PDF-formaat Brondocument
(PDF, 644.52 KB)