Rapport van reserve-eerste luitenant J.B. Schlüter

Overzicht van de werkzaamheden van de Vbd.Afd. (Verbindingsafdeling)-I-8 R.I. na het gegeven alarm vuur graad van gevechtsvaardigheid 3, op vrijdag 10 Mei te 0.00 uur tot de capitulatie op maandag 14 Mei 1940.

Na het ontvangen van den order, dat in den morgen van 10 Mei 1940 te 5.00 uur graad van gevechtsvaardigheid 3 bereikt moest zijn, heb ik de Vbd.Afd. gealarmeerd, met opdracht de onderstaande telefoonposten te bezetten. - Cp. I-8 R.I (Commandopost van het eerste bataljon van 8 R.I.)
- Cp. 1-I-8 R.I.
- Cp. 2-I-8 R.I.
- Cp. 3-I-8 R.I.
- Cp. 2-III-8 R.I.
- Cp. Mort. Cie-8 R.I. (Mortier Compagnie)
- Uitkijkpost 9
- Uitkijkpost 8
- Centrale I-8 R.I.

In verband met het feit, dat er nog steeds een tekort aan personeel was bij de Vbd.Afd.I-8 R.I. werden enkele menschen van de Comp. Vbd.Afd. van 3-I-8 R.I. en 2-III-8 R.I. bij de Vbd.Afd.-I-8 R.I. ingedeeld.
Te ca. 3.30 uur waren alle verbindingen, uitgezonderd die met 1-I-8 R.I. en II-46 R.I. gereed.
De verbinding met 1-I-8 R.I. en II-46 R.I., die defect waren, waren resp. te ca. 5.00 uur en in den loop van den middag hetsteld.
Gedurende den eersten dag van den oorlog werkten alle verbindingen uitstekend. Den tweede dag van den oorlog begon de artillerie beschieting door de Duitschers, hiervan hadden de verbindingen, die of in sleuven of bovengronds aangelegd waren, veel te lijden.
Tijdens het herstellen, in den morgen, van de defect geraakte verbinding met 1-I-8 R.I. sneuvelde de korporaal A. Jansen van de Vbd.Afd.I-8 R.I. Daar er een tekort aan verschillende benoodigdheden als lampjes, batterijen en kabel was, heb ik den eersten oorlogsdag in Rhenen al het geen te verkrijgen was aan deze middelen laten vorderen.
Op den avond van den tweeden oorlogsdag zijn nog enkele rollen kabel gehaald bij de Reg.Vbd.Afd. Evenals op den tweeden oorlogsdag werd ook op den derden veel kabel stukgeschoten, thans betrof dit vooral de Vbd. met Cp. 2-III-8 R.I., Cp. 8e Cie Mort. en uitkijkpost 9; alles werd weer hersteld.
De verbinding met Cp. 1-I-8 R.I. bleef intact; door het gebrek aan kabel was geen nieuwe verbinding gemaakt, maar was deze Cp. via een aansluiting op de tfn.post bij Uitk. 8 verbonden met Cp. I-8 R.I. Door de Vbd.Afd.-I-8 R.I. werd dezen dag verder de Vbd. met Cp. C.-8 R.I., die stuk geschoten was, hersteld. De Vbd. met II-46 R.I. was nog steeds goed.
In den nacht van den derden (12 Mei) op den vierden (13 Mei) oorlogsdag werd een gedeelte van den stoplijn, bezet door 2-III-8 R.I., door den vijand genomen. Eenige uren later heeft het aldaar ingedeelde verbindings personeel zich bij mij gemeld en mij medegedeeld, dat het als laatste deze stelling verlaten had.
Met alle andere telefoonaansluitingen was thans geen verbinding meer te verkrijgen, ook niet met de Cp.-8 R.I.
Het thans bij de Cp. C-I-8 R.I. verzamelde personeel werd verdeeld over "Hotel de Grebbeberg", het paviljoen de Grebbeberg, de villa van den Heer Ouwehand, waar in den schuilkelder de Cp. gevestigd was. Gedurende den maandagmorgen werd regelmatig van diverse zijden gevuurd; met de sergeant Spiering van Vdb.A.-I-8 R.I. heb ik de naaste omgeving verkend en ben hierbij tevens op de Hulpverbandplaats geweest. In hotel de Grebbeberg lagen nl. een paar gewonden, geneeskundig personeel werd echter nergens gezien. Op het door mij gedane verzoek om geneeskundige hulp zou personeel naar Hotel de Grebbeberg gaan. Of dit personeel nog op tijd gekomen is, weet ik niet, want direct na mijn terugkomst kwam de vijand te voorschijn en werden wij omsingeld.

Van uit het hotel de Grebbeberg namen wij onder vuur de Grebbeweg en hetgeen rechts daarvan ligt, het snijpunt Heimersteinschelaan-Grebbeweg en gedeelte Heimersteinschelaan.

Aangezien wij totaal geisoleerd zaten, leek het mij na eenigen tijd gewenscht contact te zoeken met C.-8 R.I.; met een paar menschen ben ik daarop door het bosch naar de Cp. van vorengemelde commandant gegaan.
Hier heb ik mededeling gedaan van hetgeen in de laatste uren geschied was en mij met de mij vergezellende menschen ter beschikking van C.-8 R.I. gesteld.


Te velde, 2 Juni 1940.
De reserve 1e Luitenant,
(get.) J.B. Schlüter.

Download brondocument in PDF-formaat Brondocument 1
(PDF, 991.74 KB)
Download brondocument in PDF-formaat Brondocument 2
(PDF, 1.15 MB)
Download brondocument in PDF-formaat Brondocument 3
(PDF, 227.64 KB)