Schrijven van dienstplichtig sergeant L.K.A. Muysken

Afschrift.

Betreft: schrijven Commandant Veldleger Sectie I-1,
No. 1 Z.G. d.d 31-5-1940

Druten, 12 Juni 1940.

    Door den Commandant Veldleger is verzocht opgave te doen van gevallen van schending van de oorlogsregelen, naar aanleiding waarvan ik het volgende mededeel.

    Mijn naam is: dienstplichtig sergeant Leonard Karel Anton Muysken, van de lichting 1932, gemeente van inlijving 's Gravenhage, privé adres Van Beuningenstraat 16, Den Haag, oorlogsonderdeel 2-II-24 R.I.

    Ik was als groepscommandant ingedeeld bij de 4e sectie van 2-II-24 R.I. van welke sectie de Reserve 1e Luitenant F.J.Th. Noorbergen sectiecommandant was. Deze sectie was de rechter voor-sectie van de rechter voorcompagnie en had tot taak gekregen op te rukken naar Kruiponder in de Grebbe Linie. Mijn groep was de linker voor-groep van de rechter voor-sectie.

    Op een gegeven moment moesten wij ombuigen, waarbij de linker voor-sectie (de eerste sectie onder commando van den Reserve 1e Luitenant Schönfeld) de as der beweging was en dus de 4e sectie sneller moest ombuigen. In ons vak bevonden zich verschillende boerderijen, welke wij op de Duitschers moesten veroveren, want van daaruit werd vuur gegeven op de 1e sectie, waardoor deze niet vooruit kon gaan.

    Eindelijk kwamen wij gerecht bij de zgn. Hoefijzerstelling bij de Frieschen Steeg en toen wij ons aldaar opgesteld hadden zag ik achter de in het voorterrein liggende boerderij te voorschijn komen 2 Hollandsche militairen zonder uitrusting met de handen in de hoogte en daarachter nog juist met hun hoofden boven een naderingsloopgraaf uit 2 Duitsche soldaten, die beiden een vuurwapen gericht hielden op de ruggen van genoemde Hollandsche militairen. Beide Duitsche militairen kwamen toen ook uit die naderingsloopgraaf te voorschijn en bleven in gebukte houding achter die Hollandsche militairen loopen, vlak daarop gevolgd door een flink aantal Duitsche militairen welke wij niet zoo goed konden zien door ter plaatse staande struiken en boomen.

    Ik hoorde de Hollandsche militairen roepen: "Wij geven ons allemaal over" en gelaste ik daarop aan mijn manschappen het vuren te staken. Opeens hoorde ik dat de vooraan loopende Nederlandsche militair iets hard riep, ik kon niet verstaan wat hij riep en daarop rende hij hard van de Duitschers vandaan en naar de Hoefijzerstelling toe. De tweede Hollandsche militair viel vrijwel vlak daarop voorover op den grond. Meteen daarop kwamen wij onder mitrailleurvuur van die Duitschers, welk vuur kwam recht vanuit het front en rechts van ons vanuit het front. Hierop heb ik mijn manschappen laten terug trekken op de achter ons liggende boerderij, alwaar wij een oogenblik stand hielden, maar ook weer terug moesten trekken omdat wij toen reeds van 3 kanten (ook van links uit het voorterrein) onder vuur genomen werden.

    Ter verduidelijking van het feit, dat ik niet alles precies kon waarnemen van de naderende Duitschers moet ik nog vermelden dat ik met mijn groep rechts van de Hoefijzerstelling zat. Luitenant Noorbergen is toen meer naar links gegaan, kwam dus tusschen de 1e en 4e sectie terecht, zoodat hij meer gezien moet hebben van de bewegingen der Duitschers.

    Rechts van mij bevond zich de rechter voorgroep onder sergeant Wermers die krijgsgevangene gemaakt is en nu te Hengelo is teruggekeerd. Toen de Duitschers gingen schieten waren zij nog ongeveer 50 meter van ons vandaan, natuurlijk korter vanaf de Hoefijzerstelling.

Download brondocument in PDF-formaat Brondocument 1
(PDF, 1.02 MB)
Download brondocument in PDF-formaat Brondocument 2
(PDF, 1.11 MB)