Schrijven van eerste luitenant R.F. van Deventer

R.F. Van Deventer
1021 Prinsengracht
AMSTERDAM C.


AMSTERDAM, 21 Januari 1941.    

    Naar aanleiding van Uw schrijven Nr. 1233, dd.14 dezer, doe ik U hieronder een kort verslag toekomen van hetgeen mij bekend is van tijd en plaats waarop de cornet Mr. M.A. Mignot gesneuveld is en van de omstandigheden waaronder dit gebeurde.

    "Daar op 10 Mei j.l. de wachtmeester, commandant van de sectie waartoe het stuk bij de Heimersteinsche laan behoorde, met ziekteverlof thuis was, drong de cornet Mignot er bij mij op aan het commando over deze sectie te mogen overnemen. De commandopost van den sectiecommandant was bij het genoemde stuk. De bediening van het stuk bestond uit:

  korporaal van Rhijn stukscommandant
  soldaat van Grinsven Nr. 1
  soldaat Hengeveld Nr. 2 (gesneuveld)
  soldaat Hoefsmit Nr. 3 (gesneuveld)


    In den voormiddag van 13 Mei naderde op den Grebbeberg doorgedrongen Duitsche infanterie de opstelling langs de Heimersteinsche laan en het bosch ten Zuiden daarvan. Daar de vuurmond slechts de laan zelf bestreek en hiermede dus weinig uit te richten was en omdat de direct vóór de opstelling gelegen eigen loopgraaf inmiddels was verlaten, zag de cornet zich gedwongen het bevel te geven de opstelling te verlaten.

    Met de korporaal van Rhijn en de soldaat van Grinsven heeft hij getracht door het struikgewas in noordelijke richting en om het Ouwehands Dierenpark heen, de eigen troepen te bereiken. Op een afstand van ongeveer 150 Meter kwam hij uit de struiken op het daarlangs loopende karrespoor. Op dit moment werd hij neergeschoten. Van Grinsven, die zich in den rand van de struiken bevond kreeg een schot in zijn been. Korporaal van Rhijn heeft van Grinsven nog een eind in het bosch geholpen en bereikte ten slotte laat in de middag de voorwagens der batterij te Elst. Volgens van Rhijn is de cornet vermoedelijk onmiddellijk dood geweest, doch was hij door de nadering der Duitschers niet meer te bereiken.

    Het stuk 6-veld aan den Rijn was opgesteld in den rand van de oude trambaan op het punt waar de grintweg onderlangs den Rijn van Rhenen uit op deze trambaan uitkomt, d.i. ongeveer tegenover de invaart van het inundatiekanaal."

- - - - - - - - - - - - - - - - -    

Download brondocument in PDF-formaat Brondocument 1
(PDF, 564.28 KB)
Download brondocument in PDF-formaat Brondocument 2
(PDF, 809.12 KB)