Schrijven van luitenant-kolonel J.M. de Kruijff

Divisieartilleriecommandant
IVe Divisie

Doorn, 3 Juli 1940.

    In den zeer laten avond van 12 Mei werd ik op den Commandopost van Commandant IV Divisie ontboden.
    Aldaar bevonden zich reeds vele officieren, waar onder enkele Regimentscommandanten.
    De bevelen voor den tegenaanval werden opgemaakt door Kapitein Fievez. Aanvankelijk was het plan den tegenaanval om 4.00 uur te doen aanvangen. Naar aanleiding van het protest van enkele officieren die beweerden dat 4.00 uur veel te vroeg was, werd de aanval bepaald op 4.30 uur.
  Wegens de onbekendheid met den toestand der eigen partij in de hoofdweerstandsstrook werd besloten het artillerievuur te leggen Oost van de Grebbe. Artillerie voor rechtstreekschen steun kon niet worden ingedeeld, daar de artillerie die daarvoor in aanmerking kwam, II-4 R.A., te ver achter de uitgangsstelling was gelegen, deze artillerie over geen verbindingsmaterieel beschikte en geen gelegenheid bestond, de artillerie nog van stelling te doen veranderen.
  Daar de tijd drong kon geen overleg met den Commandant der aanvallende troepen gehouden worden. Commandant IV Divisie stemde in met mijn voorstel geen inleidende beschieting te houden, daar deze te ver voor de uitgangsstelling zou moeten liggen en dus de verrassing slechts zou benadeelen.
    De Afdeelingscommandanten zijn op mijn Commandopost ontboden en ik heb hen aldaar het vuurplan ter hand gesteld. Het was inmiddels 1.00 à 2.00 uur in de morgen van 13 Mei geworden.
    De ontworpen vuren Oost van de Grebbe werden op tijd afgegeven en duurden in vuurstoten van 4.30 tot 4.57 uur. Deze vuren werden met verminderde snelheid herhaald om plm. 5.30 uur.
    Om plm. 5.53 uur werd door III-8 R.A. een betonmolen nabij Kruiponder onder vuur genomen.
    Om 6.06 uur werd op verzoek van Legerkorpsartilleriecommandant (L.K.A.C.) zoo spoedig mogelijk vuur 161, West van Wageningen afgegeven (door I en III-8 R.A.) Om plm. 9.50 uur werd III-8 R.A. op verzoek van Commandant IV Divisie gereed gesteld op vuur 143 en I-8 R.A. op vuur 144.
    Bevelen tot het afgeven van deze vuren zijn niet gegeven. Te plm. 10.10 uur neemt III-8 R.A. de papierfabriek in Westelijke rand Wageningen onder vuur.
    Te plm. 10.35 uur meldt Commandant III-8 R.A. de waarneming van vijandelijke artillerie en krijgt opdracht deze onder vuur te nemen, hetgeen is geschied (resultaat niet gemeld).
    Door 3-I-8 R.A. is op eigen initiatief tusschen 12.00 en 13.00 uur vuur op korten afstand afgegeven. Door 2-I-8 R.A. is, eveneens op eigen initiatief, vuur 124 afgegeven en daarna vuur 113 verlegd naar de plaats van vuur 122, beide gelegen Oost van de Grebbe.

De Luitenant-Kolonel
Commandant 8 R.A.

(get.) J.M. de Kruijff.

Aan:
Legerkorps Artilleriecommandant (L.K.A.C.)
IIe Legerkorps

Download brondocument in PDF-formaat Brondocument
(PDF, 933.76 KB)