Schrijven van reserve-luitenant-kolonel Dr.Mr. J. Smit

afschrift.

Reserve-Luitenant-kolonel
Dr. Mr. J. Smit.

Gouda, 20 Februari 1941.

Ik heb de eer U hoogedelgestrenge in antwoord op Uw schrijven nr. 1398, onderwerp: krijgsgeschiedenis, dd. 17 Februari 1941 het volgende mede te deelen:

Het is moeilijk na 9 maanden mede te deelen, waarop mijn indruk, dat het bewuste eskadron op den terugtocht was, berustte. Ik weet echter zeker, dat ik dien indruk had. Ik meen, dat die indruk hierop berustte, dat ik "losse" wielrijders en kleine groepjes wielrijders in de richting Amerongen zag terugrijden, ik zag geen gesloten afdeelingen.

De zinsnede: "Ik zag kans het moreel te herstellen" gold voor I-24 R.I. Bij I-24 R.I. was het moreel weg. Dat was mij gebleken uit de antwoorden van manschappen van dit bataljon naar aanleiding van de door mij gestelde vraag, waarom zij terugtrokken.

De Ritmeester van Pallandt heeft mij niet medegedeeld, dat hij mijn order niet zou opvolgen, omdat hij andere orders had. Ware dit zoo geweest, dan zou ik hem zeker hebben gevraagd, welke orders dit waren.

Ik heb nooit van een bevel van Commandant IIe Legerkorps gehoord. Ik ben overtuigd, dat ik, zelfs al had de Ritmeester van Pallandt mij van een degelijk bevel van Commandant IIe Legerkorps mededeeling gedaan, ik hem naar den spoordijk zou hebben teruggezonden. Immers, op dat oogenblik waren 11 G.B. en III-24 R.I. als reserve beschikbaar. De Kolonel van Loon had mij nageroepen: "De spoordijk moet gehouden worden". Mijns inziens moesten alzoo geen troepen meer vanuit de richting Rhenen in Westelijke richting terugvloeien. Dit terugvloeien van troepen was bovendien schadelijk voor het moreel van de andere troepen, die eventueel in Oostelijke richting moesten worden ingezet.

de reserve-luitenant-kolonel,
(get.) J. Smit.

Aan
den Luitenant-kolonel van den Generalen Staf
V.E. Nierstrasz.

Download brondocument in PDF-formaat Brondocument
(PDF, 1.41 MB)