Verklaring van marechaussee A. Marskamp

Verklaring van den Marechaussee A. Marskamp van de 3e Divisie Koninklijke Marechaussee (District Arnhem),
afgelegd in de vergadering der Commissie Militaire Onderscheidingen d.d. 14 April 1947.
------------------------------

  Enkele antwoorden op vragen, gesteld door den Generaal Van Voorst tot Voorst naar aanleiding van de door den Heer Marskamp zelf opgemaakte verklaring d.d. 12/4/47.

  Het vuurpeloton heeft een sergeant gefusilleerd (ik geloof, dat hij Meijer heette). Deze was Commandant van een stuk pag. op den Grebbeberg. Met dit stuk pag. was hij - naar ik meen op 11 Mei - van den Grebbeberg gevlucht. De Wachtmeester Roelofsen der Marechaussee, een Korporaal van de Politietroepen en ik hebben dezen sergeant met zijn groep in den nacht van Zaterdag op Zondag (11 op 12 Mei) uit Nieuwersluis gehaald. De sergeant is op 12 Mei op de schietbaan te Doorn gefusilleerd.

  Het tijdstip, waarop ik den mij onbekenden Vaandrig in de loopgraven op den Grebbeberg ontmoette, was op 12 Mei, mogelijk omstreeks 20.00 uur.

  Ik heb Kapitein Gelderman niet achter den zwaren mitrailleur gezien, maar wel gedurende het grootste gedeelte van den nacht bij den mitrailleur. Ik heb Kapitein Gelderman niet den geheelen nacht gezien, omdat ik verspreide soldaten verzamelde in de loopgraaf aldaar.

  In den loop van Zondagavond 12 Mei 1940 is door Kapitein Gelderman over of op Nederlandsche troepen, die over den Rijksweg ongeoorloofd terugtrokken, gevuurd met den zwaren mitrailleur. Deze troepen hadden zware mitrailleurkarren bij zich. Nadat het vuur er op geopend was, stonden alleen nog de mitrailleurkarren op den Rijksweg, terwijl de soldaten links en rechts van den weg dekking hadden gezocht. Het was een chaotische toestand op den Rijksweg. Er lagen enkele doode soldaten, doode paarden, telefoon- en electrische draden en takken van boomen op den Rijksweg op den Grebbeberg. Er werd gezegd, dat Duitsche militairen de Nederlandsche troepen voor zich uitdreven; ik heb deze Duitsche militairen echter niet gezien.

  In den nacht van 12 op 13 Mei heb ik in de omgeving van het Viaduct over de spoorwegvallei in den Rijksweg, van het Marechausseepersoneel gezien: Kapitein G.J.W. Gelderman, Wachtmeester J. van Dieren en den Marechaussee Teunis Oordt. De overige van de 15 man Marechaussee, die met ons naar den Grebbeberg waren vervoerd, heb ik daar niet meer gezien.

  Op Maandagmorgen 13 Mei 1940 was Kapitein Gelderman, doordat hij den geheelen nacht bij den zwaren mitrailleur had gelegen, zoo doof, dat ik hem haast geen mededeelingen meer kon doen.

  Toen ik op Maandag 13 Mei 1940 als gewonde per autobus werd vervoerd van Rhenen naar Driebergen, zaten in deze autobus eenige soldaten, die in een zoodanige zenuwoverspanning verkeerden, dat zij de R.K. zusters te Driebergen aanzagen voor Duitschers, zich aan de leuning van de zitplaatsen in de autobus vastgrepen en riepen: "Niet schieten, niet schieten".
  Mijn beenwond is in Driebergen gedesinfecteerd.
  Te Rhenen was de wond reeds verbonden door twee militairen van de Hospitaaltroepen.

's-Gravenhage, 14 April 1947.
A. Marskamp.

Download brondocument in PDF-formaat Brondocument
(PDF, 966.44 KB)