Verklaring van sergeant A. van Doorn (Vbd.A.-I-8 R.I.)

Bij het lezen van onderstaand document, wat onderdeel uitmaakt van een in mei/juni 1940 gehouden militair onderzoek over de vermeende handelingen door dhr. Ouwehand verricht ten voordele van de Duitse aanvaller, de zgn. 'vlaggenkwestie', moet in gedachte worden gehouden dat de uitkomst van het onderzoek geen enkel bewijs heeft opgeleverd ten nadele van dhr. Ouwehand en alle beschuldigingen 'van horen zeggen' zijn. Een enkele maanden later uitgevoerd ambtelijk onderzoek gaf al een veel genuanceerder beeld en uiteindelijk volgde 7 maanden na zijn arrestatie volledige rehabilitatie. Voorts moet worden bedacht dat de associatie die her en der in de rapporten wordt gelegd tussen bekende en minder bekende [namen gefingeerd] Rhenenaren en de Nationaal-Socialistische Beweging (N.S.B.) veelal op geen enkel feit is gebaseerd. [redactie]

 A F S C H R I F T. 

     Heden, den 24sten Mei 1940, verscheen voor mij, Reserve Kapitein voor Speciale Diensten bij den Generalen Staf, Mr. N.J. Vonck, in tegenwoordigheid van den Reserve Kapitein voor Algemeene Dienst, R. Voorhoeve, beiden van Sectie I 4 Hoofdkwartier van het Veldleger (H.K.V.), Van Doorn, Adrianus, Sergeant bij de Verbindingsafdeeling van I-8 R.I., Commandant van de telefoonsectie, thans gelegerd te Benschop, die het volgende verklaarde:

     Zaterdag 11 Mei jl. sloeg een granaat in, vlak vóór het hek van Ouwehand's Dierenpark aan de Heimersteinsche laan. Deze beschadigde de telefoonlijn, die daar overheen liep.
     Ik heb mij toen met eenige korporaals en een aantal manschappen naar die plek begeven om de telefoon te herstellen en zag toen boven den ingang van dat park de Nederlandsche vlag hangen. Wij zeiden toen tegen elkaar: "Dat kan best een teeken zijn om den Duitschers de plek aan te duiden, waar ons munitiedepot en de commandopost gelegen zijn, die zich in de onmiddellijke nabijheid van dat hek bevonden."

     Ik heb toen terstond de vlag neergehaald en haar afgegeven aan den Luitenant De Jong, die haar vervolgens heeft opgeborgen in de oude commandopost.

     De meeste granaten van het Duitsche vuur kwamen bij de oude commandopost terecht.

     Ik heb de soldaten onder elkaar hooren zeggen, dat er flink verraad in het spel geweest is. De Duitschers wisten precies de verschillende opstellingen van de koepels der Mitrailleurcompagnie. De eerste 5 schoten daarop waren alle voltreffers, naar men mij zeide.

     Tusschen Luitenant Schluter, die mijn Commandant was, en Ouwehand bestond geen prettige verhouding, omdat Luitenant Schluter nogal autoritair optrad en het particuliere eigendom van Ouwehand niet ontzag. Ik kan niet positief verklaren, dat de vlag in kwestie er ook den vorigen dag hing.

     Voorgelezen, volhard en geteekend.

Benschop, 24 Mei 1940.
(get.) A. van Doorn.

Dit proces-verbaal is onmiddellijk na voorlezing en goedkeuring, door ons medeonderteekend.

De Kapiteins voornoemd:
(get.) N.J. Vonck
R. Voorhoeve.

(Dit verslag is tot stand gekomen door medewerking van Kim Schormans.)

Download brondocument in PDF-formaat Brondocument
(PDF, 582.83 KB)