Verklaring van soldaat A. Reuvers

Verklaring afgelegd door den sold. A. Reuvers van 3-II-8 R.I. in de
vergadering van de Commissie Militaire Onderscheidingen op 6 Januari 1947.
-------------------------------------------

  Ik was destijds ingedeeld bij de 3e Sectie van 3-II-8 R.I. Sectiecommandant was Vaandrig Elzas.
  Op 12 Mei 1940 werd een tegenstoot ondernomen onder leiding van Majoor Jacometti. Kapt. Hakkert was hierbij tegenwoordig. De tegenstoot ging in de richting van het dierenpark te Rhenen. Wij kwamen terecht op de plaats waar nu het militaire kerkhof is. De opmarsch geschiedde in verspreide orde. Onder het opmarcheeren kregen wij geen vuur. Wel toen wij op de plaats kwamen waar nu het kerkhof is. Daar ontvingen wij mitrailleur- en geweervuur. Ook viel daar op een gegeven moment een granaat die naar Vaandrig Elzas beweerde van eigen artillerie afkomstig zou zijn.
  Toen wij onder vuur kwamen hebben wij ons zoo goed en zoo kwaad het ging gedekt. Wij deden dit uit ons zelf, een bevel daartoe is voorzoover mij bekend niet gegeven. Dpl. van Mourik, die de patroontrommels droeg, was steeds bij mij. Toen ik met den mitrailleur het vuur wilde openen bleek mij dat deze defect was. Wij hebben het wapen uit elkaar gehaald (terwijl wij ons dekten) om hem te herstellen, doch dit lukte niet. Op een gegeven moment zag ik dat de vaandrig met zijn menschen terug trok. Van Mourik en ik zijn toen ook terug gegaan. Ik heb het wapen achtergelaten, nadat ik eerst onderdeelen daarvan had afgehaald. Wij gingen terug tot in een stelling, die wij bij het aammarcheeren gepasseerd waren. Van hier uit heb ik in opdracht van den vaandrig den mitrailleur later opgehaald.
  In bedoelde stelling zijn wij den geheelen nacht gebleven. Wij hebben aldaar op de Duitschers gevuurd. Deze lagen vlak bij ons en hadden zich ingegraven. 's Nachts kregen wij van hen mitrailleur- en geweervuur. De mondingsvlammen konden wij waarnemen. Den volgenden morgen werd er een Duitsch geschut op onze stelling gericht. Het was een stuk licht geschut, dat rechts van ons voor onze stelling stond. Een projectiel van dit geschut schoot het gaas boven onze stelling alsmede een dekkingsschild weg.
  Wij moesten ons overgeven en werden krijgsgevangen gemaakt. Er zaten toen wij ons overgaven ongeveer 40 Duitschers recht tegenover ons.
  Van Mourik was een trouw kameraad, die zich goed heeft gedragen. Vaandrig Elzas moedigde ons steeds aan en gaf goede leiding. Hij heeft ons zoo lang mogelijk aangespoord stand te houden. Toen wij gevangen genomen werden was de vaandrig niet meer bij ons aanwezig. Ik weet niet waar hij zich op dat moment bevond.

's-Gravenhage, 6 Januari 1947

A. Reuvers.

Download brondocument in PDF-formaat Brondocument
(PDF, 1.86 MB)