Bericht van de capitulatie n.a.v. het bombardement op Rotterdam

h.k. vg.h.
h.k. vg.h.

o.l.z.
a h k
nr 36
gramschap

aan troepencommandanten

duitschland heeft hedenmiddag Rotterdam gebombardeerd, terwijl Utrecht met vernietiging wordt bedreigd.
     ik meen derhalve ter sparing van de burgerbevolking en ter voorkoming van verder bloedvergieten gerechtigd te zijn aan de troepen onder uwe bevelen het bevel te geven onzerzijds den strijd te staken.
     ik verzoek u daarom aan den daarvoor in aanmerking komende troepencommandanten onder uw bevel opdracht te geven, den strijd te staken, ter plaatse te blijven voor zoover het behoud van een deel der wapens noodig is voor het bewaren van de orde en de rust tot de aankomst van duitsche geregelde troepen de wapens neer te leggen.

     voor zoover zij in aanraking zijn met den vijand voordat zij de wapens neerleggen:

     een parlementair met witte vlag enz- naar den vijand te zenden met de mededeeling, dat aan de troepen onder hun bevel bedoelde opdracht is gegeven.

     ik teeken hierbij wellicht ten overvloede aan, dat het bepaald noodzakelijk is, dat de discipline onder de troepen wordt gehandhaafd en dat ook de orde in door de troepen belegde oorden en terreinen verzekerd moeten zijn, tot de aankomst van geregelde duitsche troepen.

     ik verzoek u verder aan de troepen en onderdeelen mede te deelen, dat ik vervuld ben van diepe bewondering en dankbaarheid voor hetgeen door u en door onze troepencommandanten en troepen is verricht.

     slechts wanverhouding in het bezit van materieele middelen is - een enkele maal - gepaard aan verraad oorzaak geweest, dat niet op alle plaatsen waar zulks dezerzijdsch was gelast stand is kunnen worden gehouden.

     aan de soldateneer is door u tenvolle voldaan.

     voor zoover zulks mogelijk is, moeten wapens munitie en materieel worden onbruikbaar worden gemaakt of worden vernietigd. in het bijzonder geldt dit voor het kustgeschut.

o.l.z.

aan:
c.-westfront

14-5-1940          18.30

wilt u nog even wachten ?

het is in orde zoo.

over op tfn.++++++++

Download brondocument in PDF-formaat Brondocument 1
(PDF, 733.17 KB)
Download brondocument in PDF-formaat Brondocument 2
(PDF, 16.08 MB)