Dagboek 12 mei 1940 van ritmeester A.D.C. van der Voort van Zijp

3e Regiment Huzaren
      2e Eskadron
- - - - - - - - - - - - - - - -

UITTREKSEL DAGBOEK van Zondag 12 Mei 1940.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

  Te 6.00 werd afgemarcheerd uit Driebergen en te 7.30 werd het Eskadron opgesteld in de bosschen nabij commandopost Commandant 4 R.H. waarna de rijwielen werden aangevoerd en alle werkzaamheden verricht werden om het Eskadron op rijwielen bereden te maken.
  Om 10.30 marcheerde het Eskadron op rijwielen naar DRIEBERGEN. Na aankomst werd kwartier gemaakt en gegeten. Om 14.30 kreeg ik bericht onmiddellijk terug te keeren naar LEERSUM en werd te 15.00 afgemarcheerd.
  Te LEERSUM aangekomen kreeg het Eskadron opdracht om met het Regiment af te marcheeren in de richting RHENEN en werd het Eskadron voorste eskadron in de Hoofdmacht.
  Nabij de driesprong Noord-West REMMERDEN vt. 24-68 kreeg ik opdracht om met mijn Eskadron waarbij een sectie Mitrailleureskadron (M.E.) op te rukken naar het eind van kunstweg vt. 30 - 67 (opmerking kantlijn pagina: "nieuwe kaart 170 - 442") en een aanval te doen op KRUIPONDER, dat in handen gevallen was van den vijand.
  Tijdens mijn opmarsch naar de uitgangsstelling bleek mij:

  1e   dat de door mij te betreden wegen reeds met landmijnen versperd waren, waardoor de opmarsch met de wielen aan de hand moest geschieden.
  2e   dat de sectie M.E. niet gevolgd was.
  3e   dat de munitieauto met de handgranaten niet gevolgd was.


  Nadat ik mij met mijn Pelotonscommandanten in verbinding had gesteld met den kapitein WIERSINGA die aldaar in stelling lag, heb ik met genoemden officier de stellingen verkend.
  Aangezien het bijna geheel donker geworden was en het oriënteeren in het terrein uiterst moeilijk was, geen verbinding verkregen kon worden met neven stellingen om vuursteun te vragen en niet bekend was op welk uur aanvallen van andere onderdeelen ingezet zouden worden, besloot ik in verband met een en ander, mijn Regimentscommandant te vragen om:

  1e   toezending Sectie M.E.
  2e   toezending handgranaten.
  3e   vaststellen uur aanval neven afdeelingen,


  teneinde bij het aanbreken van den dag een gezamelijken aanval te kunnen ondernemen, die meer succes zou waarborgen, dan een plaatselijke aanval van één eskadron zonder eenige oriëntatie en zonder vuursteun.
  Nog voor dat ik mijn bericht geschreven had, kreeg ik door een ordonnans (Luitenant Paardenarts PEETERS) bericht terug te keeren en te verzamelen bij BERG EN DAL vt. 26 - 68. Tijdens ons verblijf in de frontlijn en den terugtocht, werden wij aanhoudend onder artillerievuur genomen, zonder evenwel verliezen te lijden.
  Op den terugmarsch passeerden wij de compagnie van den kapitein GOOSSEN van II-11 R.I. die in opmarsch was naar de frontlijn.
  Op het punt BERG EN DAL aangekomen, vond ik daar 6-4 R.H., dat eveneens opdracht had te BERG EN DAL te verzamelen en bovendien bevonden er zich onderdeelen van II-11 R.I.
  De stemming bij dit laatste onderdeel was zéér laag gestemd en bleek mij dat de commandant er toe mede werkte om een paniekstemming te weeg te brengen, doordat hij getallen van verliezen opgaf, die mij bij controle bij den Bataljonsarts volkomen onjuist en overdreven waren.
  Bovendien deed hij uitkomen, dat de vijand reeds in opmarsch was en dichtbij genaderd was.
  Met eenige andere officieren heb ik alle troepen van dit onderdeel die in de richting van VEENENDAAL trachten te verdwijnen teruggezonden en heb ik tenslotte het commando over II-11 R.I. overgedragen aan den oudst aanwezige Compagniescommandant en den majoor VAN DIJK gelast in zijn commandopost (een aldaar staande woonwagen) te blijven.
  Toen ik mij naar Commandant IVe Divisie wilde begeven om van een en ander mededeeling te doen, ontving ik opdracht van mijn Regimentscommandant om mij te begeven naar den viersprong van kunstwegen vt. 26 - 67.
  Bij mijn Regimentscommandant aangekomen heb ik melding van het boven omschrevenen gedaan, maar kreeg ik opdracht onverwijld met mijn eskadron een gereedstelling in te nemen aan den kunstweg Oost van RHENEN en VREEWIJK. Toegevoegd zouden worden een Sectie M.E. en een Stuk pag.
  Opdracht luidde:
  Stel u gereed - de lijn kunstweg (voornoemd) en ga voorwaarts tot den spoorlijn. Rechts van U zal majoor DE KRUIJFF met andere onderdeelen van 4 R.H. à cheval van den kunstweg RHENEN- GREBBE aanvallen. Voor U bevinden zich eigen troepen en vijand door elkaar. Zoo mogelijk na het bereiken van den spoorlijn doorgaan en de voorgelegen bosschen van vijand zuiveren.

Commandopost 12 Mei 1940.
De Ritmeester, Commandant 2-3 R.H.

(get.) A.D.C. van der Voort van Zijp.

Download brondocument in PDF-formaat Brondocument 1
(PDF, 2.19 MB)
Download brondocument in PDF-formaat Brondocument 2
(PDF, 1.33 MB)