Dagorder voor het Nederlandse Veldleger van 23 mei 1940

COMMANDANT
VAN HET VELDLEGER.
 


D A G O R D E R
V O O R   H E T   N E D E R L A N D S C H E   V E L D L E G E R.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

                    Het besluit van den Opperbevelhebber van Land- en Zeemacht, de wapens te strekken teneinde vernieling van onze groote steden en verder bloedvergieten van de bevolking te voorkomen, heeft aan de krijgsverrichtingen een einde gemaakt.
                    Hoezeer dit besluit in zijn droeve noodzakelijkheid ons allen heeft geschokt, hebt gij U daarbij - zij het met bloedend hart - neergelegd, niettegenstaande het Veldleger niet was verslagen en tot nieuwen hardnekkigen strijd gereed stond en bereid was.
                    Nu een groot deel Uwer huiswaarts keert, voel ik mij geroepen allen, die hun plicht hebben gedaan hiervoor te danken.
                    Hulde breng ik daarbij in het bijzonder aan die troepen, die in zwaren strijd tegen overmachtigen vijand onwrikbaar hebben stand gehouden, tot zij, dikwijls tot den laatsten man en met het wapen in de hand vielen of hun werd bevolen terug te gaan.
                    De Grebbeberg in het bijzonder, zal tot in lengte van dagen voor verscheidene onderdeelen die daar streden, een monument vormen van de onversaagdheid en den moed van hen die plicht en eer stelden boven hun leven.
                    Soldaten van het Veldleger! Gedurende bijna tien maanden hebt gij gewaakt voor onze hoogste belangen. Uw Koningin is U dankbaar; het Vaderland eert hen die vielen en is trots op hen die dapper streden.

Hoofdkwartier van het Veldleger, 23 Mei 1940.
De Luitenant-Generaal,
Adjudant in B.D. van H.M. de Koningin,
Commandant van het Veldleger,
J.J.G. Baron van Voorst tot Voorst.

Download brondocument in PDF-formaat Brondocument 1
(PDF, 1.37 MB)
Download brondocument in PDF-formaat Brondocument 2
(PDF, 2.84 MB)
Download brondocument in PDF-formaat Brondocument 3
(PDF, 3.31 MB)