Gevechtsbericht 13 mei 1940 van luitenant-kolonel G. Land

Gevechtsbericht van het gevecht op
13 Mei 1940 van het 29e REGIMENT
INFANTERIE.
--------------------------

12 Mei 1940.  plm. 18.00 u.  Bevel van Commandant Brigade B.
Opdracht:  De vijand is doorgedrongen in de Grebbestelling ten Oosten van de Grebbeberg. U wordt aangewezen als commandant van drie bataljons om daarmede een stelling te bezetten achter de spoorbaan bij Rhenen van de Rijn tot pl. 25 aan die spoorbaan. Links bent U aangeleund door troepen welke daar reeds in stelling zijn. Er worden aangevoerd vier bataljons, namelijk I en III-29 R.I. per auto, II-24 R.I. te voet en een 4e bataljon uit Noordelijke richting. De plaatsen waar de hoofden dier bataljons halt houden zijn: I-29 R.I. bij pl. 10 N. rijndijk, III-29 R.I. bij pl. 98 weg Amerongen-Leersum, II-24 R.I. nabij Kasteel Amerongen op veerweg naar Eck en Wiel, het uit het Noorden komende bataljon op weg Veenendaal-Leersum Noord van Leersum. U wordt over drie van deze bataljons Commandant en neemt daartoe degene, welke het eerste ter plaatse kunnen zijn.
plm. 18.15 u.  Door Kapitein Luchsinger van Staf Brigade B. wordt mij namens den Commandant Brigade B. medegedeeld, voorloopig te wachten met het uitgeven van de bevelen, daar nadere aanwijzingen zullen volgen.
plm. 21.30 u.  Bevel van Commandant Brigade B.
Opdracht:  Onder Uwe bevelen komen, I en III-29 R.I. en II-24 R.I.. U krijgt de beschikking over de autocolonnes, welke zich nog te Amerongen bevinden en moet de bataljons doen vervoeren naar het Remmersteinsche bosch, teneinde van daar uit een tegenaanval te doen op de doorgedrongen vijand. Nadere bevelen hieromtrent zullen volgen.
Uitvoering:  Het volgende bevel wordt uitgegeven aan de Bataljonscommandanten en de Commandanten der autocolonnes:
III-29 R.I. wordt vervoerd met autocolonne no. I over Elst, weg naar Veenendaal, harde weg (nieuw) van kilometerpaal 8 in Z.O. richting tot geprononceerde knik in dien weg. Aldaar uitladen en marcheeren in N.W. richting tot den Veenendaalscheweg; afmarsch 22.00 uur. I-29 R.I. wordt vervoerd met autocolonne II naar zelfde uitlaadpunt en blijft aldaar ten Oosten van den weg; afmarsch 22.30 uur. II-24 R.I. wordt vervoerd met autocolonne I, zoodra deze in Amerongen is teruggekeerd en laadt uit nabij Buurtsche berg.
Bijzonderheden:  Doordat de troep nog niet gegeten had of bezig was te eten is de afmarsch vertraagd. Bovendien is bij de eerste marsch een colonne verdwaald zoodat de bataljons veel te laat ter plaatse kwamen.
plm. 23.55 u.  Bevel van Commandant Brigade B.
Opdracht: 
1.  de vijand is doorgebroken ten Noordoosten van de Grebbeberg en doorgedrongen tot de stoplijnen over de Grebbeberg. Ook bevinden zich eenige kleine vijandelijke afdeelingen tusschen de stoplijnen en de spoorweg. De boerderij Kruiponder is in 's vijands handen.
2.  U valt aan met 4 bataljons in het vak rechts begrensd door spoorbaan tot pl. 26 en vandaar een lijn naar de b van Grebbe, links door de Weteringsteeg en doorgetrokken in dezelfde richting.
3.  Opstelling. 2 bataljons voor, 2 bataljons achter en wel I-20 R.I. rechts achter. Dit bataljon volgt tot pl. 25 de spoorweg en rukt daarna op naar Koningstafel, zuivert het boschperceel Grebbeberg van vijand en bezet de Noordelijke oever van de Rijn; II-24 R.I. linker achterste bataljon, volgt linker voorbataljon tot harden weg door g van Achterberg, dekt daarna de Noordelijke flank van de aanvalstroepen en neemt met 1 compagnie de boerderij Kruiponder.
4.  Uitgangsstelling. Voorste bataljons in de lijn van pl. 26 aan de spoorweg in N.O. richting, achterste bataljon Zuid van de Zuidelijke Meentweg. Uitgangsstelling moet te 2.30 uur zijn ingenomen.
5.  Aanvalsuur: Uur X (4.30)
6.  Steun van andere wapens: Te plm. 4.00 uur zullen eenige honderden Engelsche vliegtuigen bommen op de vijandelijke stelling werpen. Op uur X zal de artillerie een vuurconcentratie afgeven op Kruiponder en voormalige bastions.
Geen artillerie voor rechtstreeksche steun ingedeeld.
7.  Innemen uitgangsstelling: De Kapitein Puffius bevindt zich bij pl. 26 spoorweg om de voorbataljons ter plaatse te brengen. In het terrein bevinden zich militairen, marechaussees en Politietroepen om de bataljons bij de Kapitein Puffius te brengen.
Uitvoering:  Zie bevel in bijlage.
Bijzonderheden:  Doordat de Bataljonscommandanten niet tijdig aanwezig konden zijn voor het ontvangen van het bevel, is het niet mogelijk geweest op het vastgestelde uur de aanval te openen, dit geschiedde te 7.05 uur. Commandant II-24 R.I. meldde zich eerst te 7.20 uur. Hem werd het bevel gegeven, onmiddellijk de uitgangsstelling in te nemen, daaruit ten spoedigste voorwaarts te gaan en de verloren afstand in te halen.
De aanval vordert goed.
Te 14.30 uur bereikt mij bericht, dat alle troepen terugtrekken. Ik tracht met de officieren van mijn staf de terugtrekkende troepen tegen te houden en weer tot den aanval te doen overgaan.
Door hevig artillerievuur en aanvallen van vliegtuigen daalt het moreel dusdanig, dat van aanvallen geen sprake meer is. Alle troepen zijn dooreen geraakt. Ik acht het noodzakelijk de verbanden te ordenen en trek daartoe terug op een gunstig verdedigende stelling. De paniekstemming wordt minder.
Het moreel blijft echter zoodanig, dat niet kan worden aangevallen. Pogingen hiertoe hebben geen succes, mede, doordat de officieren den moed verliezen.
Hulp wordt gevraagd aan Commandant 10 R.I. doch geweigerd. Er wordt teruggegaan naar een door 10 R.I. gedeeltelijk ingerichte stelling.
Hier wordt stand gehouden tot 23.00 uur. Daar de vijand thans van alle zijden vuurt, besloten terug te trekken.
De terugtocht heeft plaats in Westelijke richting.


De Luitenant-Kolonel,
Commandant 29e Regiment Infanterie,

(get.) G. Land.

Download brondocument in PDF-formaat Brondocument
(PDF, 1.59 MB)