Gevechtsbericht 13 mei 1940 van reserve-kapitein G.H. Koudijs

20 Regiment Infanterie
Ie Bataljon
1e Compagnie

GEVECHTSBERICHT van het gevecht op den 13 den Mei 1940.

  1e Bevel ontvangen op commandopost Commandant I-20 R.I. te 4.40 uur van Commandant I-20 R.I. om gereedstelling in te nemen, op nader commando op te rukken in een streek grenzende aan de spoorlijn Amersfoort Rhenen ter breedte van 300 meter Oost van die lijn. Door te dringen tot de Rijn en het boschperceel gelegen achter de eigen linie van vijand te zuiveren.

  Uitvoering: de opstelling ingenomen en daarvan bericht gezonden aan Commandant I-20 R.I.
  Opgerukt op bevel tot Achterberg waar op de voorafgaande troepen gewacht moest worden.
  Op nader bevel voorwaarts gegaan tot de open heide Noord van het te bereiken boschperceel. Door vuur van links, rechts, en vooruit gedwongen halt te houden. Bericht gezonden aan Commandant I-20 R.I. Toen bleek, dat alle contact verloren was, geen verbinding met den Bataljonscommandant was te verkrijgen en de druk van den vijand te groot, werd in overleg met Kapitein Termaten van 1-I-29 R.I. de terugtocht ondernomen. De onderdeelen van den vijand waren niet te onderkennen.
  Vermoedelijk hebben ook lichte en Zware Mitrailleurs van eigen stellingen West van de spoorlijn ons bevuurd. Een aanval van Duitsche bommenwerpers waarbij gebruik werd gemaakt van lichte bommen en mitrailleurs werd tot viermaal toe op ons ondernomen. Daarna kwamen wij onder vuur van vijandelijke artillerie opgesteld op de Grebbeberg. Tenslotte teekende zich een aanval van Duitsche Infanterie af vanuit de boschrand. De Zware mitrailleurs, die ons konden helpen stonden onder bevel van kapitein Termaten en kregen opdracht terug te trekken. Ik gaf de opdracht hieraan niet te voldoen.
  De betrokken Luitenant verzocht dit aan kapitein Termaten te mogen melden, wat ik toestond. Hierop kwam Kapitein Termaten naar voren en vond een bespreking plaats. Aangezien wij geheel in de lucht hingen werd besloten terug te trekken. Kapitein Termaten als oudste nam het commando en belastte mij met een voorhoede van 20 man. Wij trokken terug tot we bij het overschot van de ingezette 4 bataljons waren. De totale sterkte bedroeg toen ongeveer 350 man.

  2e Bevel ontvangen op de Cuneraweg te ongeveer 18.00 uur van Commandant I-20 R.I. om een stelling in te nemen à cheval van den weg teneinde de oprukkende troepen tegen te houden.
  Het Oostelijke deel onder mijn bevel.

  Uitvoering: De onder mijn bevel gestelde troepen werden opnieuw onder de aanwezige officieren verdeeld en door krachtig vuur werd oprukken belet. Tegen het invallen van de duisternis werd het vijandelijk vuur gestaakt. Aangevallen werd door Duitsche stoottroepen, vermoedelijk S.S.-afdeelingen.

Commandant 1-I-20 R.I.
De Reserve Kapitein,

G.H. Koudijs.

Download brondocument in PDF-formaat Brondocument
(PDF, 899.85 KB)