Gevechtsbericht 13 mei 1940 van reserve-kapitein J.M. Schleper

29e Regiment
IIIe Bataljon
2e Compagnie

Gevechtsbericht van het gevecht op den 13en Mei 1940.
--------------------------------------------------------------------------------------

Bevel ontvangen: In Remmersteinsche Bosch nabij
Veenendaalsche weg
te 5.15 uur
Van : Commandant III-29 R.I.
Opdracht: Vijand, die tusschen Rijn en Achterberg in de Grebbelinie is doorgedrongen en onze hoofdweerstandsstrook bezet houdt, terwijl reeds vijandelijke afdeelingen in Rhenen en nabij Achterberg zijn gesignaleerd, terugwerpen tot de Grebbe.
III-29 R.I. zal aanvallen in een vak Zuid-West van en evenwijdig aan de Weteringsteeg (zie schets)
Aanvalsrichting kompasstand 26.50
Rechts van III-29 R.I., I-29 R.I.
Scheidingslijnen (zie schets).
III-24 R.I. zal aanvallen in de richting Kruiponder.
I-III-29 R.I. waaraan toegevoegd 1 Sectie M.C.-III rechter voorcompagnie.
2-III-29 R.I. waaraan toegevoegd 1 Sectie M.C.-III linker voorcompagnie.
scheidingslijn zie schets.
Uitgangsstelling: Landweg loopende door Poort naar Wetering (zie schets)
1e aanvalslijn (zie schets)
2e aanvalslijn de Grebbe.
Uur U. 4.45
Uitvoering: Mijn compagnie is tijdens de marsch naar de uitgangsstelling vóórcompagnie.
Ik deel Sectiecommandanten de opdracht mede en wijs de 2e sectie onder de Vaandrig Heijne aan, om mij in front te beveiligen.
Wij gaan voorwaarts en passeeren de spoorbaan. Daar de voorsectie te langzaam vordert begeef ik mij naar voren, om de voorwaartsche beweging sneller te doen plaats vinden.
te plm. 6.30 uur De uitgangsstelling is bereikt.
te plm. 7.00 uur Wij gaan uit de uitgangsstelling voorwaarts. 2 Sectiën voor 2 Sectiën achter. Sectie M.C.-III achter linker voorsectie. Ik bevind mij bij de linker voorsectie vanwaar ik de voorwaartsche beweging beter kan leiden. Passeeren eigen troepen, die ons mededeelen, dat zich kleine Duitsche patrouilles in het voorterrein bevinden die zeer gevaarlijk zijn. Hooren iets over hun taktiek. (schieten met licht mitrailleur uit boomen)

Klik hier voor een uitvergroting
Situatieschets van de uitgangsstelling voor de tegenaanval op 13 mei 1940. (1940)
  Het doorzoeken van boschjes en boerderijen vermoeit de manschappen, die al oververmoeid zijn, zeer.
  Bij de eerstvolgende harde weg, loodrecht op de aanvalsrichting, wachten we op de 1e compagnie om verband op te nemen. Deze kan, door moeilijker terrein, niet zoo snel vooruitkomen.
  De voorste afdeeling van de 1e compagnie passeeren de weg en we gaan weer voorwaarts.
  Vijandelijke en eigen artillerie vuren over ons heen. De vijandelijke projectielen vallen 300 á 400 meter rechts van ons, meest in het vak van het 1e Bataljon, sommige ook in dat van 1-III.
  Te ongeveer 9.00 uur hebben we ons eerste aanvalsdoel bereikt zonder op tegenstand te zijn gestuit. Ik stuur hiervan bericht aan Commandant III.
  1-III is nog niet in deze lijn aangekomen. Artillerieprojectielen vallen dichterbij. De activiteit in de lucht wordt grooter. In het vak van I-29 R.I. hooren we hevig mitrailleurvuur.
  Ik zend het volgende bericht:
  Manschappen zeer vermoeid door doorzoeken huizen en boschjes. Verzoeke aflossing door ondersteuningscompagnie.
  De eerste compagnie nadert ook en we gaan weer voorwaarts. Het artillerie- en mitrailleurvuur in het rechter vak van het Bataljon wordt steeds heviger. Artillerieprojectielen, zoowel brisant granaten als kartetsen springen tot op circa 100 meter van ons af.
  Een patrouille, die ik vooruit heb gezonden, en ook eenige manschappen van de linker voorsectie melden mij, dat zij kleine vijandelijke afdeelingen in het voorterrein hebben gezien op circa 200 á 300 meter afstand. Te zelfder tijd ontvangen wij frontaal hevig mitrailleurvuur en moeten ons snel dekken. Ook van links ontvangen wij mitrailleurvuur.
  Te plm. 11 uur.
  Ik ontvang bericht van vaandrig Heijne, dat hij waargenomen heeft, dat de eerste compagnie terugtrekt en zend hier van onmiddellijk bericht aan Commandant III.
  Het bericht luidt:
  Opstelling ingenomen 100 meter ten zuiden eerste te bereiken lijn. Krijg bericht dat eerste compagnie terugtrekt, waardoor ik in de lucht kom te hangen.
  Verzoeke met spoed nadere bevelen en antwoord op mijn vorige bericht,
  Het vijandelijk mitrailleurvuur wordt heviger, doch ook onze mitrailleurs laten zich niet onbetuigd. De artillerieprojectielen vallen thans ook in ons vak, doch maken geen slachtoffers.
  Het Bataljon van 24 R.I. dat links van ons zou komen is nog niet ter plaatse, zoodat ik zoowel links als rechts niet aangeleund ben.
  Eenige manschappen raken gewond, doch er zijn geen ziekendragers in de nabijheid. Ik laat een gewonde op een ladder wegvoeren.
  Het bataljon van 24 R.I. is inmiddels over de Weteringsteeg genaderd en bezet het vak links van ons.
  Ik draag commandant Sectie M.C.-III op vuur uit te brengen in het verlengde van de Weteringsteeg. Wij ontvangen thans zoowel van links als van rechts mitrailleurvuur.
  Uit het mitrailleurvuur in het vak van I-29 R.I. blijkt dat ook dit Bataljon achteruit is gegaan.
  Het vijandelijk mitrailleur- en artillerievuur wordt nog steeds heviger en ook vijandelijke Heinkel jachtvliegtuigen nemen met mitrailleurvuur aan de aanval deel.
  Mijn compagnie dreigt ingesloten te worden.
  Circa 2 uur na het zenden van mijn laatste bericht is nog geen antwoord van Commandant III binnengekomen.
  Ik heb voor de 4e (ondersteunings) sectie een gunstige opstelling in een verbindingsloopgraaf gevonden. (De aanvalsrichting is haaks op het algemeen beloop van de frontlijn). Ik draag deze sectie versterkt met 2 lichte mitrailleurs van de 3e sectie, het geheel onder commando van de luitenant Hartkamp, op om het teruggaan van mijn compagnie tot het uiterste te dekken.
  Inmiddels is door het hevig artillerie- en mitrailleurvuur van den vijand aan welk vuur thans ook weer vijandelijke vliegtuigen deelnemen, de terugtocht algemeen geworden. Ook het inmiddels ter plaatse gekomen Bataljon van 24 R.I. trekt terug. Eigen artillerievuur zwijgt thans reeds eenigen tijd, ook eigen vliegtuigen worden niet meer gezien.
  De meer achterwaarts in stelling liggende troepen nemen aan de thans algemeen geworden terugtocht deel.
  De 4e sectie ligt nog in de stelling en onderhoudt een levendig mitrailleurvuur op den vijand.
  Wij trekken terug langs de Weteringsteeg en Zuidelijke Meentweg.

Gereconstrueerd te Appeltern,
den 12 Juni 1940.
De Compagniescommandant,
De Reserve-Kapitein,
w.g. J.M. Schleper.

Gezien.
Commandant III-29 R.I.,
De Majoor Bataljons-Commandant,
w.g. H. Schotman.

Download brondocument in PDF-formaat Brondocument 1
(PDF, 3.58 MB)
Download brondocument in PDF-formaat Brondocument 2
(PDF, 15.12 MB)