Memorandum van majoor W.P. Landzaat

No. 1029 G. C. - St. - I

Memorandum van I - 8 R.I.
--------------------------------------------------
Dit is het bataljon, dat het Zuid vak van den Grebbelinie bezette.
Dit stuk is medegenomen uit de oorlogscommandopost van Commandant I-8 R.I. na de capitulatie.

Commandopost, 22 April 1940.

De Majoor B.C. w.g. Landzaat (gesneuveld op Ouwehands Dierenpark bij den commandopost (cp.) op 13 Mei 1940)


Maatregelen te nemen op ontvangst van bevel Graad van Strijdvaardigheid 1a.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  
1.   Periodieke verloven intrekken en/of niet meer verleenen. Bewegingsvrijheid niet meer verleenen.
2.   De munitievoertuigen moeten worden beladen.

Maatregelen te nemen op ontvangst van bevel Graad van Strijdvaardigheid 2.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.   Uitrustingen en bepakkingen gereed leggen. Officierskoffers en administratiekisten pakken, zoodanig dat deze binnen 1/2 uur opgeladen kunnen worden.
2.   De scherpe munitie aan den man uitgeven, tasschen verzegelen.
3.   Voertuigen zoover pakken, dat de transporten naar de stelling kunnen worden uitgevoerd, de voertuigen blijven ter plaatse.
4.   Keukenwagens bedrijfsvaardig maken en zoo spoedig mogelijk in bedrijf stellen. Veevoederketel gereed maken om naar de stelling te vervoeren.
5.   Dagelijks uitrukken naar de stelling in volledig veldtenue met een grijze deken en met werkkleeding. Pioniergereedschappen worden naar de stelling aangevoerd, met de munitie- en gereedschapwagen z.n. met de goederenautomobielen. Er wordt aan de stelling doorgewerkt, z.m. geoefend. De troep moet binnen 2 uren in de kwartieren beschikbaar zijn.
6.   De dekens, welke niet door den troep naar de stelling worden medegenomen, worden voorzien van een label, waarop voorkomt naam en onderdeel van den gebruiker, tot pakken van 10 stuks samengevoegd en zoodanig neergelegd, dat deze snel naar de stelling kunnen worden vervoerd.
7.   Personeel belast met de bewaking van de stukken 7 veld A.M. en de electrische zoeklichten komen in verpleging bij het bataljon (ca. 12 man).
8.   Het materiaal dat noodig is voor de bezetting van de Cpn. wordt daarheen vervoerd.
9.   De verbindingen worden volledig tot stand gebracht. De lijnen worden gecontroleerd. De toestellen worden eerst op graad 3 geplaatst.
10.  De goederen van de rustkamers, welke niet naar de stelling worden medegenomen of op de voertuigen worden geladen, worden soortsgewijze op de voorgeschreven manier gepakt en gereed gelegd om te worden opgeladen.
11.  De munitiedepots worden voor zoover noodig, gereed gemaakt voor de opberging der munitie.
12.  De legering in de alarmkwartieren in het stellinggebied (ook voor de treinen), zooals deze is voorbereid, worden door de onder Cn. nagegaan en aan de bewoners wordt mededeling gedaan van het gedeelte van de perceelen, dat in gebruik zal worden genomen.
13.  Particuliere goederen moeten óf ter verzending worden gereedgelegd om op graad 3 te worden verzonden óf om aan derden in bewaring te worden gegeven. Dit alles geschiedt door den man zelf en staat buiten verantwoordelijkheid van den militairen Chef. Particuliere goederen mogen niet naar de stelling worden medegenomen.

Maatregelen te nemen op ontvangst van bevel Graad van Strijdvaardigheid 2a.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.   2-III-8 R.I. wordt verplaatst naar Rhenen en legert in het gebouw 'Irene'.
2.   C.-M.C. wijst een Sectie zware mitrailleurs aan, welke in stelling komt bij de oude watertoren van een half uur vóór het aanbreken van den dag tot het invallen van de duisternis. Wapens geladen tot onmiddellijke vuuropening gereed. Den C. wordt een schriftelijke instructie verstrekt, welke is opgelegd bij C.-M.C.
3.   Alle hindernissen (Friesche ruiters) worden gesteld. Die op de Grebbedijk, Kunstweg van Rhenen naar Wageningen en de Heimersteinsche Laan zoodanig, dat een doorrijopening (S-bocht) blijft bestaan. Door C.Cn. moeten bij deze hindernissen posten worden geplaatst, benevens roode lantaarns, gedurende de duisternis.

Maatregelen te nemen op ontvangst van bevel Graad van Strijdvaardigheid 3.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.   In de legering wordt geen verandering gebracht. Alle onder Cn. nemen maatregelen dat bij alarm de stelling uiterlijk binnen 2 uur volkomen bezet kan zijn, ook gedurende de nacht.
2.   Alle automatische wapenen met de munitie bestemd voor de kazematten en stekelvarkens worden daarin geplaatst, doch niet geladen.
3.   De gevechtstrein laadt de munitie af in de munitiedepots der Cien en in het bataljonsmunitiedepot. Deze depots moeten worden bewaakt.
4.   De volgende opstellingen worden met piketten bezet zoodanig dat de vuuropening te allen tijden gewaarborgd is, zonder de wapenen te laden.
a)   Alle opstellingen voor automatische wapenen in het Hoornwerk Noord, midden en Zuid, die in de Grebbedijk van de sluis tot en met koepel 19 en verder de koepels 3a, 4 en 16, benevens de beide stukken pag. bij Grebbesluis. De aflossing der piketten te regelen door CCn.
5.   Alle Cpn van CCn worden bezet door een Officier en de Sergeant toegevoegd en een ordonnans. De Bat.cp. door Luit.Adj., Sergeant toegevoegd en de ordonnansen. De telefoontoestellen worden in de Cpn. en uitkijkposten geplaatst.
6.   Alle opstellingen worden verder gereedgemaakt om bezet te worden.
7.   Het navolgende materiaal wordt met behulp van de voertuigen der gevechts- en goederentrein naar de stelling vervoerd. (C.M.C. krijgt de beschikking over de 2 munitie- en gereedschapwagens van de Bat.Staf.).
a)   loopgraaf- en schuilplaatskachels. (ook voor Cpn.)
b)   veevoederketels.
c)   het ligstroo voor de schuilplaatsen in de stelling.
d)   de vierdaagsche noodvoorraden.
e)   de brandstoffen voor de loopgraaf- en schuilplaatskachels, voldoende voor een week.
f)   de handgranaten No.1.
8.   De onderdeelen, welke niet zijn aangewezen voor de bezetting der automatische wapenen, blijven als normaal gelegerd. Overdag wordt aan de stelling gewerkt. Ieder heeft steeds het gasmasker bij zich. Officieren zijn doorloopend gewapend met pistool, klewang of dolk.
9.   Treinen, behalve gevechtstreinen blijven in het Kantonnement. Paarden niet opgetuigd op stal. Paarden afstappen gedurende anderhalf uur in onmiddellijke nabijheid van de stallen. Gevechtstrein rukt mede uit.
10.   De rantsoenen, genoemd in den verplegingsinventaris (rantsoen blikvleesch), gedroogde groenten en gedroogde aardappelen inbegrepen) bestemd voor de keukenwagens en proviandautomobielen, worden gereedgelegd bij de school aan den Achterbergschen weg om na de vervoeren op deze voertuigen te worden gepakt.
11.   Zoodra alle vervoeren hebben plaats gehad worden de goederenautomobielen gepakt met de overcomplete goederen van de rustkamers enz. om op graad 4 naar werkhoven te worden vervoerd. Bij dezen trein zijn ingedeeld het Adm. personeel. (S.M.A., fourier en facteur).
12.   Al het materiaal dat vóór de stelling aanwezig is, moet achter de frontlijn worden vervoerd.
13.   De arbeid van burgers in de hoofdweerstandsstrook (hws.) wordt beëindigd.
14.   De kabelhindernis op den Wageningschen weg wordt gereedgemaakt om te worden gesteld door de zorg van C. 2-I-8 R.I.

Maatregelen te nemen op ontvangst van bevel Graad van Strijdvaardigheid 4.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.   Legering in de voorbereide alarmkwartieren.
2.   Stelling wordt volledig bezet. Bij ieder automatisch wapen steeds een piket aanwezig. Overige manschappen werken aan de stelling of rusten in de schuilplaatsen. Automatische wapenen worden geladen.
3.   De kabelhindernis wordt op mijn last gesloten door de zorg van C.-2-I-8 R.I. Indien de kans bestaat dat de hindernis ongesloten in 's vijands handen zou vallen, kan de hindernis op initiatief van C.-2-I worden gesloten. Alle andere hindernissen worden volledig gesteld.
4.   Het ligstroo wordt naar de alarmkwartieren in de stelling vervoerd met de munitie- en gereedschapwagens der G.T.
5.   De proviand- en goederentrein wordt, nadat alle vervoeren hebben plaats gehad, en de voertuigen volledig zijn bepakt, opgesteld op den Zwarten weg met het hoofd bij het viaduct en wachten aldaar nadere bevelen af van den C.-Ver.GnT.-8 R.I. De G.T. en KnT. marcheeren af naar het aangewezen legeringsrayon te Remmerden.
6.   Het eten wordt bereid in de Stellingkeukens.

Download brondocument in PDF-formaat Brondocument
(PDF, 2.14 MB)