Opstelling en bevelen- en meldingenregister van reserve-kapitein T. Dales

Opstelling M.C.-I-8 R.I.

Compagniescommandant: Reserve Kapitein T. Dales
1e Sectie: Koepels 19, 26, 16
Commandant: Reserve 1e Luitenant G. Londo
2e Sectie: Koepels: 2, 3a en 4
Commandant: 2e Luitenant H.J. v.d. Grijp
3e Sectie: Koepels: 5, 6, 7
Commandant: Sergeant Capitulant W. van Meteren
4e Sectie: Stekelvarken 17, Koepel 16
Commandant: Sergeant Capitulant Th.G. de Kok


  De Sectiën stonden niet onder bevel van de Commandanten der Compagnieën, in wier vak zij waren geplaatst. Zij hadden hunnen opdrachten, terwijl op grond van de binnenkomende berichten het vuur volgens bevelen van den Compagniescommandant werd samengevat op de daarvoor in aanmerking komende doelen.
  Het door artillerievuur stuk schieten der verbindingen heeft gemaakt, dat de Sectiën spoedig aan zichzelf waren overgelaten.

  Koepel 19: dienstplichtig sergeant Hazewinkel.


AFSCHRIFT van Bevelen- en Meldingenregister van
M.C.-I-8 R.I.
---------------

  Aan alle posten: Uur U is 14.45 uur.
  Van Commandant-I-8 R.I.: Stelling volledig bezet. Piket bij ieder automatisch wapen.
  Van 3e Sectie: alle automatische wapens zijn geladen.
 
10 Mei.
  Aan alle posten: bevel tot vernieling gegeven. Alle hindernissen sluiten.
6.10 uur Aan 1e, 2e, 3e, en 4e sectie: Alle vreemdelingen en verdachte personen arresteeren en interneeren.
6.20 uur Aan 4e Sectie: 2 man zich melden bij Bataljonscommandant.
6.35 uur Aan alle Secties: koffie en brood gereed, 4 etenhalers op de plaats in het bosch, sterkte opgeven.
7.05 uur Bericht van Bataljonscommandant: Niet vuren op Engelsche vliegtuigen.
7.10 uur Dit bericht aan alle secties.
Bericht van Bataljonscommandant: Nieuwe woord is: "scherpslijper".
7.25 uur Bericht door gezonden aan alle posten.
8.05 uur Bericht van Bataljonscommandant: Nederland is met Frankrijk, Engeland en België verbonden.
8.10 uur Bericht doorgegeven aan alle secties.
9.10 uur Bericht van Bataljonscommandant: Parachutisten tusschen Doorn en Maarn neergelaten. Oplettendheid geboden. Krijgsgevangenen in Nederlandsch uniform gekleed, onmiddellijk neerschieten.
9.15 uur Bericht doorgezonden aan de secties.
12.45 uur Bericht van Bataljonscommandant: Ik wijs er op, dat ter voorkoming van munitieverspilling alleen gevuurd mag worden op laagvliegende vliegtuigen; lichte mitrailleur en geweer hoogstens 200 meter, zware mitrailleur hoogstens 1000 meter.
12.50 uur Bericht doorgezonden aan alle posten.
14.40 uur Bericht aan IIe Sectie: Overbrengen naar munitiedepôt bij de kelder-koepel 1500 geweerpatronen en 150 pistoolpatronen. In alle koepels dubbele stuksvoorraad opleggen. Daarna mij berichten inhoud munitiedepôt.
15.00 uur Van 2e sectie: Dubbele stuksvoorraad worden bij de koepels afgelegd. Hierna zijn nog over 80 banden mitrailleur.
15.30 uur Bericht van Bataljonscommandant: Woord "schaaldier"; teeken: "linker hand op hoofddeksel".
15.35 uur Bericht doorgegeven aan de secties.
15.40 uur Van 1e sectie: Villa Rooddak staat in brand.
17.15 uur Bericht Bataljonscommandant: Hedennacht zorg dragen waar noodig drinkwater aan te voeren en de noodige maatregelen, dat over een reserve voorraad water wordt beschikt voor het geval, dat de waterleiding niet meer functioneert.
17.20 uur Bericht doorgegeven aan alle secties.
17.30 uur Van 2e sectie: Geweerpatronen Scherp No. 1 op.
Pistoolpatronen Scherp No. 21 op.
Uitgedeeld aan de secties.
17.40 uur Telefoongesprek met Commandant 3e sectie. Deze deelt mede, mitrailleurvuur in richting Wageningen te hebben gehoord.
17.45 uur Van terugtrekkende troepen wordt vernomen, dat Duitsche troepen op vervoermiddelen van verschillenden aard zeer eigenaardig uitgedost en geschilderd plm. 1 kilometer Oost van Wageningen zijn aangekomen. De Duitschers vuren met kleine wapens. Deze geweermitrailleurs geven een zeer lichte knal en vuren heftig.
17.55 uur Bericht doorgegeven aan alle posten.
18.00 uur Te plm. 18.00 uur scherpe handgranaten aangevraagd aan Bataljonscommandant. Deze waren niet beschikbaar.
18.10 uur Bericht van Bataljonscommandant: Evacuatie-schepen varen den Rijn af.
18.30 uur Bericht Commandant IIe Sectie: Heb vier menschen zonder wapenen, wapens zijn door ziekte, bij voorloopig arrest ingenomen. Kan ik vier karabijnen of geweren ontvangen?
Patronen geweer en pistool zijn alle uitgegeven.
18.30 uur Bericht van Bataljonscommandant: Momenteel zijn onderweg naar Nederland, Engelsche vliegtuigen. Onder deze vliegtuigen is een toestel bevestigd dat er uitziet als een ring; hieraan zijn ze te herkennen.
18.35 uur Doorgegeven aan alle posten.
20.00 uur Aan alle secties: Het brood voor morgen moet nu worden gehaald bij de keukenwagen. Dit mag echter eerst morgen worden genuttigd.
20.08 uur Van Ie sectie: Koepel 19 heeft een vuurstoot afgegeven in de richting van de boomengroep op 800 meter.
20.10 uur Bericht doorgegeven commandopost Bataljonscommandant.
21.15 uur Bericht van Bataljonscommandant: Voorposten in hoofdweerstandsstrook om 3.15 uur grootste strijdvaardigheid. In den nacht uiterste waakzaamheid. De commandoposten deugdelijk bewaken met het oog op parachutisten.
21.20 uur Doorgegeven aan alle secties.
21.35 uur Aan 3e sectie: Op het Bataljonsmunitiedepôt kunnen patronen aangevuld worden.
21.40 uur Van 4e sectie: bericht 21.15 doorgegeven.
22.05 uur Aan Commandant 2e sectie: Ik wensch, dat hedennacht op munitiedepôt Koningstafel worden bijgevuld van uit Bataljonsmunitiedepôt: 2000 scherpe karabijn- en 500 pistoolpatronen, door de zorg van Commandant 2e sectie onverwijld.
22.25 uur Bericht van I22: Ik bericht U, dat iedere Duitsche soldaat in Nederlandsch, Fransch, Belgisch of Engelsch uniform gekleed, als spion moet worden beschouwd. - I.22 (Majoor Landzaat)
22.30 uur Door gegeven aan alle secties.
23.45 uur Electrisch licht uitgegaan.
 
11 Mei 1940.
1.30 uur Proefsein.
2.30 uur Proefsein.
3.15 uur Bericht van Bataljonscommandant: Is alles in stelling en zijn er bijzonderheden?
3.20 uur Dit bericht doorgegeven aan alle secties.
3.50 uur Bericht van 2e sectie: geen bijzonderheden; allen in stelling.
Eveneens van 1e en 3e sectie.
3.55 uur Bericht van 4e sectie: geen bijzonderheden; allen in stelling.
5.05 uur Bericht van Bataljonscommandant: om 7.00 uur zal er luchtverkenning geschieden in Oostelijke richting. Ter informatie weer vliegtuigen in O.W. Over Betuwe.
5.10 uur Bericht doorgegeven aan alle secties.
5.45 uur Bericht aan de secties: wanneer thee en zoonoodig kug gehaald kan worden.
6.30 uur Bericht van Bataljonscommandant: Waar bevind zich het peloton luchtdoelmitrailleurs van de Grebbesluis? Bericht verwacht.
6.35 uur Doorgegeven aan alle secties.
7.00 uur Bericht van alle secties: het peloton luchtdoelmitrailleurs bekend.
8.00 uur Proefsein: geen bijzonderheden.
8.50 uur Idem.
10.25 uur IIIe sectie meldt, dat zij onder artillerievuur ligt.
11.35 uur Van Bataljonscommandant: Heden middag te 12.30 uur zal een verkenningsvlucht van eigen vliegtuigen plaats hebben.
Vanmorgen 11 dezer vlucht mislukt door vuur van eigen troepen, een vliegtuig werd neergehaald.
Het personeel van het bovenstaande op de hoogte te stellen en van de gevolgen.
11.40 uur Het bericht doorgezonden aan alle secties.
13.55 uur Bericht van Commandant 3e sectie: Vuur van eigen artillerie valt veel te kort. Bosch staat in brand.
13.57 uur Doorgegeven commandopost Bataljonscommandant.
14.50 uur Bericht van Bataljonscommandant: Volgens berichten trekken eigen troepen uit de voorposten zich terug. Ten koste van alles den vijand beletten achter deze troepen de hoofdweerstandsstrook binnen te rukken. Ieder noodig vuur openen desnoods ten koste van eigen troepen, welke terugtrekken.
14.60 uur Doorgegeven aan alle sectiën.
19.45 uur Tusschen 7.30 en 7.45 uur vuuropdrachten gegeven aan Commandanten 1e, 2e en 3e sectie.
Te bevuren terrein de witte Geul, Polderhuisje - Boomgaard tusschen W.G. en Blauwdak en villa Rooddak.
20.15 uur Van 3e sectie: etenhalers onder vuur, nu langs boschweg die uitkomt bij voormalig Bataljonsbureau; Kapitein Brittain (moet zijn: Brittijn) gewaarschuwd.
10.00 uur
(22.00?)
Opdracht gegeven aan Commandanten 2e en 4e sectie middels een ordonnans van 3e en 4e sectie, dat zij munitie moeten halen op het munitiedepôt.
11.30 uur
(23.30?)
Er zijn Engelsche vliegtuigen boven ons land, waarvan kenmerken moeilijk zichtbaar. Ze hebben een donker en een lichter vlek. Er komen bovendien Belgische. Vuur slechts op vijandelijke vliegtuigen.
 
12 Mei 1940.
3.55 uur Er wordt gemeld, dat Engelsche en Fransche vliegtuigen over ons gebied zullen komen.
6.00 uur Bericht van Ie sectie: Alle koepels in tact.
6.50 uur Aan I-3e sectie: De aandacht wordt er op gevestigd, dat alle vuurorganen die vuren kunnen op de Grebbesluis, zulks moeten doen wanneer een doorgedrongen vijand tracht de Grebbesluis te overschrijden.
6.55 uur Aan alle onderdeelen: Het woord is van 12-5 8.00 uur tot 13-5 8.00 uur "Mijngas". Herkenningsteeken: "Linker hand op rechter schouder".
8.20 uur Bericht van 3e sectie: hevig artillerievuur uit richting Wageningen.
8.21 uur Dit bericht doorgegeven aan Bataljonscommandant.
8.50 uur Bericht aan alle secties: Ik verzoek U nog iedere dag voor 3.00 uur de verliezen en het aantal door U waargenomen vijandelijke vliegtuigen aan mij te melden, telkens over de tijdsduur van 0.00 tot 24.00 uur in volgenden vorm:
a. neergehaald door eigen vliegtuig,
b. neergehaald door afweergeschut,
c. vernietigd in de grond,
d. buitgemaakt in goeden staat
Het eerste bericht verwacht ik op 12.05 uur bij M.8 (Overste Hennink) te 3.00 uur.
7.15 uur
(9.15?)
Bericht komt binnen van Z.A.: In het voorterrein stijgen dikke rookwolken op vanaf de weg Wageningen - Grebbe tot aan de Grebbedijk. Vermoedelijk wordt dus een aanval voorbereid.
9.20 uur Bericht doorgegeven.
9.40 uur Bericht aan 2e sectie per ordonnans: Opstelling van Mitrailleurcompagnie aan bandijk Opheusden kilometerpaal 92 vuursteun alleen geven met waarneming, rekening houdend met de opstelling van die Mitrailleurcompagnie in Brigade A.
plm. 9.15 uur Sergeant Van Bellekom weggestuurd om mitrailleurhersteller te halen.
10.15 uur Verbinding met 2e sectie verbroken.
10.20 uur Bericht van 2e sectie: gasmasker No. 5 noodig; sectie van Luitenant Niemantsverdriet teruggetrokken naar Rhenen op aan wegens artillerievuur.
10.20 uur Bericht naar Commandant 2e sectie: Bataljonscommandant vraagt nadere bijzonderheden omtrent het verlaten van Luitenant Niemantsverdriet.
Belet in het vervolg desnoods met vuur het verlaten van opstellingen.
10.40 uur Bericht aan 2e sectie: een verkenningspatrouille wordt uitgezonden naar de Blauwe Kamer. Uit koepel 2, 3a en 4 mag niet worden gevuurd, ook niet door karabijnschutters. Tijd van komst nog niet bekend, doch zal waarschijnlijk spoedig daar zijn.
11.05 uur Naar 2e en 3e sectie: Waarnemen of Blauwe Kamer bezet en zoo spoedig mogelijk melden als bezetting geconstateerd. (Alleen voor 2e sectie): Verkenningspatrouille gaat niet door.
11.20 uur Bericht aan alle posten: Algemeen moet worden bekend gemaakt, dat hij die terugtrekt zich blootstelt aan dood geschoten te worden.
Ik draag U op meer aandacht te besteden aan het nationaliteitskenmerk, zoodat niet op Nederlandsche, Fransche of Engelsche vliegtuigen wordt geschoten, maar uitsluitend op Duitsche toestellen. Er mag eerst worden geschoten, nadat door den Commandant ter plaatse is vastgesteld, dat het Duitsche vliegtuigen betreft.
11.40 uur Bericht van 2e sectie: doorgebracht het bericht.
11.45 uur Verbinding met 1e sectie.
12.45 uur Naar 1e sectie: lege patroonbanden moeten hier gebracht worden, opdat wij ze kunnen vullen.
Download brondocument in PDF-formaat Brondocument 1
(PDF, 805.09 KB)
Download brondocument in PDF-formaat Brondocument 2
(PDF, 2.46 MB)