Schrijven van luitenant-adjudant C. Ferreri

C. FERRERI
Nieuwe Parklaan 126, Scheveningen
--------
Postrekening 416032
--------
Tel. 541695.

SCHEVENINGEN, 4 juni 1957.

AAN de Kolonel-Waarnemer F.J. MOLENAAR,

Krijgsgeschiedkundige Afdeling van
het Hoofdkwartier van de Generale Staf
te
's-G R A V E N H A G E.
---------------------------------------
Kanaalweg 2.

Hooggeachte Kolonel,

    Naar aanleiding van Uw brief d.d. 23 mei j.l. en in vervolg op het mondeling onderhoud moge ik U hierbij doen toekomen de antwoorden op de door U gestelde vragen :

  1. Gedurende 10 - 15 mei 1940 (en daarvoor) was ik luitenant-adjudant en waarnemend commandant van de 4e Compagnie Luchtmitrailleurs (met inbegrip van 154 Bt. Lu.A.).
     
  2. Inderdaad waren alle opstellingen van dekking voorzien. Begin mei 1940 is er met man en macht gewerkt (met aantrekking van burgerwerklieden) om de opstellingen zo sterk mogelijk te maken.
     
  3. Mijn bevelen ontving ik van Commandant 4 Lu. Mitr. Voor de terugtocht op 13 mei kreeg ik het commando over het 1e en 2e peloton (in Rhenen), met de opdracht deze te verplaatsen naar het legeringsgebied IVe Divisie in de omgeving van IJsselstein (o.m. ter beveiliging van het stafkwartier) en mij daarna te melden bij Commandant 4 Lu. Mitr. (te Gouda).
    De terugtocht op 13 mei verliep overdag sprongsgewijze langs de weg Rhenen-Utrecht.

Door de 4e Cie. Lu. Mitr. zijn volgens mijn gegevens in totaal 23 vijandelijke vliegtuigen neergeschoten.

Foto's kan ik tot mijn leedwezen niet medezenden, daar deze in mijn album geplakt zitten.
Wel vond ik in mijn archief nog enige briefwisseling, welke ik hierbij insluit. U kunt deze brieven behouden.

    Gaarne tot het geven van nadere inlichtingen bereid,

Hoogachtend,
C. Ferreri.

Download brondocument in PDF-formaat Brondocument
(PDF, 492.90 KB)