Schrijven van opper-wachtmeester-instructeur J.G. van Eck

Afschrift.

IIe Legerkorps
4e Compagnie politietroepen
Sub Detachement AMERONGEN

No. 3 G.

  In antwoord op Uw schrijven d.d. 2 Juni 1940, No. 88 G., bericht ik U Weledelgestrenge beleefd, dat bij het detachement politietroepen ingedeeld bij den Staf van het 4e Regiment Huzaren, ten opzichte van het personeel der politietroepen zich geen gevallen hebben voorgedaan, als bedoeld in punt 1 van genoemd schrijven.
  De krijgshandelingen van 10 t/m 14 Mei 1940, als bedoeld in genoemd schrijven onder punt 2, hebben zich niet voorgedaan en werden de diensten verricht zooals voor de politietroepen is voorgeschreven in het Velddienstvoorschrift Deel II, punt 586.

Amerongen, 5 Juni 1940.
De Sub detachementscommandant,
De opper-wachtmeester-instructeur,
w.g. J.G. van Eck.

Aan:
den Heer Commandant
4e Compagnie politietroepen.

Download brondocument in PDF-formaat Brondocument
(PDF, 586.32 KB)