Schrijven van sergeant-majoor-instructeur E. Roebers

AFSCHRIFT.

IIe LEGERKORPS.
4e Compagnie politietroepen
Detachement RENSWOUDE

No. 60.

  Naar aanleiding van Uw schrijven, d.d. 31 Mei 1940, No. 88 G, als onderschrift op het schrijven Commandant IIe Legerkorps, No. 1449 G van 29 Mei 1940 en Commandant Veldleger, Sectie I, No. 195 G van 27 Mei 1940, bericht ik U Weledelgestrenge het volgende:
  Door mij zijn geen positieve punten aan te geven als in het schrijven onder 1e en 2e bedoeld.
  Wel werd mij door den sergeant Rijnberg, J.J. die met eenig personeel tijdens de terugtocht op 13 Mei j.l. was belast met de regeling van het verkeer op het kruispunt van wegen Rijksweg Rhenen - Driebergen - Middelweg - Weg naar de kapel te Leersum gemeld, dat het hem was opgevallen, dat zooveel Officieren in burger- en militaire auto's met groote snelheid komende uit de richting Rhenen en gaande in de richting Utrecht, het kruispunt passeerden, terwijl veel later de troepen meestal onder commando van sergeanten en korporaals en een enkele onder een Officier, het kruispunt passeerden. Ook passeerden vele militairen per rijwiel, die onder geen enkel commando stonden en die naar den weg vroegen.
  Het gaf den indruk van een wanordelijke bende.

Renswoude, 7 Juni 1940.
De Commandant van het Detachement,
De Sergeant Majoor Instructeur,
w.g. E. Roebers.

Aan den Heer Commandant van de
4e Compagnie politietroepen
te D R I E B E R G E N.

Download brondocument in PDF-formaat Brondocument 1
(PDF, 389.35 KB)
Download brondocument in PDF-formaat Brondocument 2
(PDF, 399.29 KB)